Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Φινλανδία θα ζητήσει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ — Κίνηση εχθρική για τη Ρωσία

Η Φιν­λαν­δία έλα­βε την από­φα­ση να ζητή­σει την έντα­ξή της στο ΝΑΤΟ, ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα ο πρό­ε­δρος και η πρω­θυ­πουρ­γός της σκαν­δι­να­βι­κής χώρας, κάτι που απο­τε­λεί άμε­ση συνέ­πεια της ρωσι­κής εισβο­λής στην Ουκρα­νία. «Είναι μία ιστο­ρι­κή ημέ­ρα. Μια νέα επο­χή αρχί­ζει», δήλω­σε ο φιν­λαν­δός πρό­ε­δρος Σάου­λι Νιι­νί­στο στη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου.

Το φιν­λαν­δι­κό κοι­νο­βού­λιο ανα­μέ­νε­ται να εγκρί­νει την από­φα­ση τις επό­με­νες ημέ­ρες, αλλά θεω­ρεί­ται τυπι­κή. «Στη Φιν­λαν­δία έχου­με ακό­μη μπρο­στά μας την κοι­νο­βου­λευ­τι­κή δια­δι­κα­σία, αλλά πιστεύω ότι το κοι­νο­βού­λιο θα συζη­τή­σει αυτή την ιστο­ρι­κή από­φα­ση με απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και υπευ­θυ­νό­τη­τα», δήλω­σε η πρω­θυ­πουρ­γός της χώρας.

Στη συνέ­χεια, μια επί­ση­μη αίτη­ση έντα­ξης θα υπο­βλη­θεί στα κεντρι­κά γρα­φεία του ΝΑΤΟ στις Βρυ­ξέλ­λες, πιθα­νό­τα­τα κάποια στιγ­μή την επό­με­νη εβδομάδα.

Είναι μια κίνη­ση που θα ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά της ιμπε­ρια­λι­στι­κής σύγκρου­σης που συνε­χώς κλιμακώνεται.

Η Ρωσία έχει δηλώ­σει ότι η έντα­ξη της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας στο ΝΑΤΟ είναι κίνη­ση εχθρι­κή και έχει επα­νει­λημ­μέ­να προει­δο­ποι­ή­σει για «σοβα­ρές συνέ­πειες» λέγο­ντας ότι θα ενι­σχύ­σει τις χερ­σαί­ες, ναυ­τι­κές και αερο­πο­ρι­κές δυνά­μεις της στη Βαλ­τι­κή Θάλασ­σα, επί­σης προει­δο­ποί­η­σε ότι ότι θα απα­ντή­σει ανά­λο­γα στην περί­πτω­ση που το NATO μετα­φέ­ρει πυρη­νι­κές δυνά­μεις κοντά στα σύνο­ρα της.

Την Πέμ­πτη ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου Ντμί­τρι Πεσκόφ τόνι­σε πως η έντα­ξη της Φιν­λαν­δί­ας στο NATO θα συνι­στού­σε «σίγου­ρα» απει­λή για τη Ρωσία,

Η χερ­σό­νη­σος Κόλα, στη βορειο­δυ­τι­κή Ρωσία, στην Αρκτι­κή, ανα­το­λι­κά των συνό­ρων με τη Φιν­λαν­δία και τη Νορ­βη­γία, είναι ένα «στρα­τη­γι­κό προ­πύρ­γιο» που η Μόσχα θεω­ρεί κλει­δί για την εθνι­κή της ασφά­λεια και είναι επί­σης η βάση του ρωσι­κού Βόρειου Στό­λου. Η δεύ­τε­ρη μεγα­λύ­τε­ρη πόλη της Ρωσί­ας, η Αγία Πετρού­πο­λη, βρί­σκε­ται περί­που 170 χλμ. από τα σύνο­ρα με τη Φινλανδία.

Από την άλλη, η πολι­τι­κή ηγε­σία της Φιλαν­δί­ας σερ­βί­ρει στο λαό της χώρας του το εξό­φθαλ­μα χρε­ω­κο­πη­μέ­νο «παρα­μύ­θι» ότι το ΝΑΤΟ θα εγγυ­η­θεί την ασφά­λεια της Φινλανδίας.

Η ανα­κοί­νω­ση έγι­νε την ίδια ώρα που οι ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ συνε­δριά­ζουν στο Βερο­λί­νο, με «φιλο­ξε­νού­με­νους» και τους υπουρ­γούς των δύο χωρών.

Πεπει­σμέ­νος ότι οι σύμ­μα­χοι θα εξε­τά­σουν με «εποι­κο­δο­μη­τι­κό τρό­πο» ένα αίτη­μα (και από τη Σου­η­δία) δήλω­σε, νωρί­τε­ρα, ο ανα­πλη­ρω­τής Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της Συμ­μα­χί­ας Μίρ­τσεα Τζεοάνα.

Σε ό,τι αφο­ρά τις τουρ­κι­κές ανη­συ­χί­ες, ο κ. Τζε­ο­ά­να δήλω­σε ακό­μη πεπει­σμέ­νος ότι εφό­σον οι δύο χώρες υπο­βά­λουν αίτη­μα έντα­ξης, «θα είμα­στε σε θέση να τις καλωσορίσουμε».

Η επι­κύ­ρω­ση μπο­ρεί να διαρ­κέ­σει έναν χρό­νο, λένε διπλω­μά­τες του ΝΑΤΟ, καθώς τα κοι­νο­βού­λια και των 30 χωρών του ΝΑΤΟ πρέ­πει να εγκρί­νουν νέα μέλη.

 

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο