Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η φωτογράφος που τράβηξε τις πρώτες φωτογραφίες των Beatles δεν ζει πλέον

Πέθα­νε, πριν από λίγες ημέ­ρες, σε ηλι­κία 81 χρο­νών η Astrid Kirchherr, η φωτο­γρά­φος που με τον φακό της απα­θα­νά­τι­σε για πρώ­τη φορά τους Beatles. Ο θάνα­τός της επι­βε­βαιώ­θη­κε με δημο­σί­ευ­μα της γερ­μα­νι­κής εφη­με­ρί­δας «Die Zeit», στο οποίο σημειω­νό­ταν ότι η Kirchherr απε­βί­ω­σε μετά από «σύντο­μη, σοβα­ρή ασθένεια».

Αφού παρα­κο­λού­θη­σε κάποιες συναυ­λί­ες των Beatles στο Αμβούρ­γο, τη γενέ­τει­ρά της, το 1960 ‑η σύν­θε­ση του συγκρο­τή­μα­τος ήταν τότε ο John Lennon, ο Paul McCartney, ο George Harrison, ο ντρά­μερ Pete Best και ο μπα­σί­στας και «πέμ­πτο» Σκα­θά­ρι, Stuart Sutcliffe‑, τους έπει­σε να την ακο­λου­θή­σουν σε ένα κοντι­νό λού­να παρκ, όπου τρα­βή­χτη­καν οι πρώ­τες φωτο­γρα­φί­ες του κουι­ντέ­του (τότε).

«Ήταν όλοι τους τόσο νέοι, κι εγώ ήμουν τόσο δια­φο­ρε­τι­κή. Ήμουν λίγο πιο μεγά­λη σε ηλι­κία, είχα δικό μου δια­μέ­ρι­σμα, δικό μου αυτο­κί­νη­το και δική μου καριέ­ρα. Δεν είχαν ξανα­συ­να­ντή­σει άλλον σαν κι εμέ­να» είχε πει η Kirchherr για τη συνά­ντη­σή της με τα Σκα­θά­ρια. «Κατά κάποιον τρό­πο ήμουν η φιγού­ρα της μάνας».

Λίγο μετά την πρώ­τη συνά­ντη­ση, ο Sutcliffe και η Kirchherr ξεκί­νη­σαν σχέ­ση και αρρα­βω­νιά­στη­καν τον Νοέμ­βριο του 1960. Τον Ιού­νιο του 1961, ο Sutcliffe εγκα­τέ­λει­ψε τους Beatles για να σπου­δά­σει ζωγρα­φι­κή στο Hamburg College of Art. Πέθα­νε από εγκε­φα­λι­κό τον Απρί­λιο του 1962, σε ηλι­κία 21 χρο­νών. Οι σχέ­ση των δυο τους είναι στο επί­κε­ντρο της ται­νί­ας του 1994 «Backbeat», ται­νί­ας για την περί­ο­δο των Beatles στο Αμβούργο.

Στην Kirchherr πιστώ­νε­ται επί­σης και η εμφά­νι­σή τους με τη mop-top κόμ­μω­ση. Ο Harrison είχε κάπο­τε πει ότι «η Astrid ήταν ο άνθρω­πος που περισ­σό­τε­ρο από κάθε άλλον επη­ρέ­α­σε την εμφά­νι­σή μας. Μας έκα­νε να φαι­νό­μα­στε ωραί­οι». Η φωτο­γρά­φος ωστό­σο αρνή­θη­κε τα εύση­μα, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι πολ­λοί σπου­δα­στές σε σχο­λές Καλών Τεχνών εκεί­νη την επο­χή στη Γερ­μα­νία είχαν αυτή την κόμ­μω­ση — συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου και του πρώ­ην της, του Klaus Voorman, ο οποί­ος στη συνέ­χεια ήταν για πολ­λά χρό­νια συνερ­γά­της των Σκαθαριών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο