Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η φωτογραφία της Παλαιστίνιας που κρατά το σαβανωμένο σώμα της ανιψιάς της τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο του World Press Photo

Η φωτο­γρα­φία της Παλαι­στί­νιας που κρα­τά στην αγκα­λιά της το σαβα­νω­μέ­νο σώμα της ανι­ψιάς της που σκο­τώ­θη­κε σε ισραη­λι­νή επι­δρο­μή στην Γάζα τιμή­θη­κε με το πρώ­το βρα­βείο του World Press Photo.

Η φωτο­γρα­φία ανή­κει στον φωτο­ρε­πόρ­τερ του Reuters Μοχά­μεντ Σάλεμ και δεί­χνει την Ινάς Μαά­μαρ να νανου­ρί­ζει το άψυ­χο σώμα της πεντά­χρο­νης ανι­ψιάς της, της Σάλι, που σκο­τώ­θη­κε μαζί με την μητέ­ρα και την αδελ­φή της από ισραη­λι­νό πύραυ­λο που χτύ­πη­σε το σπί­τι τους στο Χαν Γιού­νες τον Οκτώβριο.

Ο Μοχά­μεντ Σάλεμ βρι­σκό­ταν στο νοσο­κο­μείο Νάσερ του Χαν Γιού­νες στις 17 Οκτω­βρί­ου όταν είδε την 36χρονη Ινάς Αμπού Μαά­μαρ στο νεκρο­το­μείο να κρα­τά σφι­χτά στην αγκα­λιά της το σώμα του νεκρού κορι­τσιού τυλιγ­μέ­νο σε σάβανο.

Η φωτο­γρα­φία τρα­βή­χτη­κε 10 ημέ­ρες μετά την έναρ­ξη των δολο­φο­νι­κών επι­χει­ρή­σε­ων του Ισρα­ήλ στη Γάζα.

«Ηταν μία δυνα­τή και θλι­βε­ρή στιγ­μή και αισθάν­θη­κα ότι η εικό­να συνό­ψι­ζε με την ευρεία έννοια αυτό που συνέ­βαι­νε στην Λωρί­δα της Γάζας», δήλω­σε ο Μοχά­μεντ Σάλεμ, ανα­φέ­ρε­ται στην ανα­κοί­νω­ση του World Press Photo.

«Είναι μία πραγ­μα­τι­κά βαθιά συγκι­νη­τι­κή εικό­να.. .Οταν την δεις, με κάποιον τρό­πο δεν σου φεύ­γει από το μυα­λό», δήλω­σε η πρό­ε­δρος της κρι­τι­κής επι­τρο­πής του Βρα­βείο Φιό­να Σιλντς.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο