Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Χαμάς αποδέχεται την πρόταση κατάπαυσης του πυρός — Περίεργη αντίδραση από το Ισραήλ, τι διαρρέει

Νεό­τε­ρες ενημερώσεις

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Ράφα μετά την αποδοχή της πρότασης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα από τη Χαμάς

Το Ισρα­ήλ συνε­χί­ζει τους βομ­βαρ­δι­σμούς και τις αερο­πο­ρι­κές επι­δρο­μές τη Ράφα ακό­μη και μετά την απο­δο­χή της πρό­τα­σης κατά­παυ­σης του πυρός στη Γάζα από τη Χαμάς

Ο Ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός δήλω­σε το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας πως το Πολε­μι­κό Συμ­βού­λιο άνα­ψε το πρά­σι­νο φως για συνέ­χι­ση της στρα­τιω­τι­κής επι­χεί­ρη­σης στη Ράφα, προ­κει­μέ­νου να πιέ­σει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο τη Χαμάς με στό­χο την απε­λευ­θέ­ρω­ση ομήρων.

Παράλ­λη­λα, σε ανα­κοί­νω­ση του γρα­φεί­ου του Νετα­νιά­χου, σημειώ­νε­ται πως αν και η πρό­τα­ση εκε­χει­ρί­ας που απο­δέ­χθη­κε η Χαμάς δεν ικα­νο­ποιεί τις απαι­τή­σεις του Ισρα­ήλ, θα στα­λεί αντι­προ­σω­πεία η οποία θα συνα­ντη­θεί με δια­πραγ­μα­τευ­τές και θα προ­σπα­θή­σει να επι­τύ­χει μια συμ­φω­νία.

 

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Αξιω­μα­τού­χος που ενη­με­ρώ­θη­κε για τις συνο­μι­λί­ες ανέ­φε­ρε, σύμ­φω­να με το Reuters, ότι το σχέ­διο συμ­φω­νί­ας που απο­δέ­χθη­κε η Χαμάς βασί­ζε­ται στην τελευ­ταία πρό­τα­ση που είχε κατα­θέ­σει το Ισρα­ήλ στις 27 Απρι­λί­ου χωρίς αλλα­γές στα βασι­κά της σημεία.

Ανα­λυ­τι­κά, η πρό­τα­ση περι­λαμ­βά­νει κατά­παυ­ση του πυρός, ανοι­κο­δό­μη­ση της Γάζας, επι­στρο­φή των εκτο­πι­σμέ­νων και συμ­φω­νία ανταλ­λα­γής ομή­ρων και κρα­του­μέ­νων, όπως δήλω­σε στο Reuters ο αξιω­μα­τού­χος της Χαμάς, Ταχέρ Αλ Νονό.

Ο ανα­πλη­ρω­τής επι­κε­φα­λής της Χαμάς στη Γάζα ανέ­φε­ρε επί­σης ότι πρό­κει­ται για συμ­φω­νία σε τρία στά­δια, κάθε ένα από τα οποία θα είναι διάρ­κειας 42 ημερών.

Ο Κχα­λίλ Αλ Χαγιά δήλω­σε επί­σης ότι το δεύ­τε­ρο στά­διο της συμ­φω­νί­ας προ­βλέ­πει την πλή­ρη απο­χώ­ρη­ση του Ισρα­ήλ από τη Γάζα.

Ο πρό­ε­δρος της Αιγύ­πτου Αμπ­ντέλ Φατάχ αλ Σίσι κάλε­σε να κατα­βλη­θούν περισ­σό­τε­ρες προ­σπά­θειες για την επί­τευ­ξη συμ­φω­νί­ας, λέγο­ντας ότι παρα­κο­λου­θεί στε­νά τις θετι­κές εξε­λί­ξεις των τρε­χου­σών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων για την επί­τευ­ξη «συνο­λι­κής εκεχειρίας».

 

«Η χώρα θα καεί»: Οικογένειες Ισραηλινών αιχμαλώτων απαιτούν συμφωνία

Πολ­λές οικο­γέ­νειες Ισραη­λι­νών αιχ­μα­λώ­των που κρα­τού­νται στη Γάζα έχουν απο­κλεί­σει κεντρι­κή λεω­φό­ρο στο Τελ Αβίβ και απαι­τούν από την κυβέρ­νη­ση να απο­δε­χτούν την πρό­τα­ση για κατά­υ­σγη του πυρός και να φέρουν πίσω τα αγα­πη­μέ­να τους πρόσωπα.

Σε μια τηλε­ο­πτι­κή συνέ­ντευ­ξη στο Channel 12 που μοι­ρά­ζε­ται ευρέ­ως στο Δια­δί­κτυο, η μητέ­ρα του αιχ­μά­λω­του Matan Zangauker απευ­θύν­θη­κε απευ­θεί­ας στον πρω­θυ­πουρ­γό του Ισρα­ήλ Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου λέγο­ντας ότι πρέ­πει να είναι «ηγέ­της» και να κατα­λή­ξει σε συμφωνία.

«Αν η κυβέρ­νη­σή μας και ο πρω­θυ­πουρ­γός μας χάσουν αυτή την ευκαι­ρία, που είναι πιθα­νώς η τελευ­ταία μου ευκαι­ρία να δω τον Ματάν να επι­στρέ­φει στο σπί­τι και άλλες οικο­γέ­νειες να δουν τον αγα­πη­μέ­νο τους να επι­στρέ­φει στο σπί­τι, θα βγά­λω όλους τους Ισραη­λι­νούς», είπε ο Εϊνάβ Ζανγκάουκερ.

«Οι δρό­μοι θα καούν, η χώρα θα καεί… Δεν μπο­ρείς να παί­ζεις έτσι με τις ζωές των ανθρώπων».

 

«Η μπάλα στα χέρια του Ισραήλ», «πολύ, πολύ σκληρή απόφαση» για τον Νετανιάχου

Ο Γκί­ντε­ον Λέβι, αρθρο­γρά­φος στην εφη­με­ρί­δα Haaretz του Ισρα­ήλ, λέει ότι η Χαμάς «έκα­νε ένα λαμπρό βήμα» που έχει αφή­σει το Ισρα­ήλ «ντρο­πια­σμέ­νο».

«Η Χαμάς είπε πολύ ξεκά­θα­ρα: «Συμ­φω­νού­με σε μια πρό­τα­ση», την οποία κανείς από εμάς δεν γνω­ρί­ζει ακρι­βώς τις λεπτο­μέ­ρειες, και τώρα η μπά­λα είναι στα χέρια του Ισρα­ήλ και το Ισρα­ήλ πρέ­πει να απο­φα­σί­σει», είπε στο Al Jazeera.

«Για τον Νετα­νιά­χου, αυτή είναι μια πολύ, πολύ σκλη­ρή από­φα­ση για­τί μπο­ρεί να χάσει την κυβέρ­νη­σή του. Από την άλλη πλευ­ρά, αν πει όχι, είναι πολύ ξεκά­θα­ρο ότι το Ισρα­ήλ θέλει πόλε­μο και όχι τους ομή­ρους», είπε ο Λέβι.

Ο ανα­λυ­τής σημεί­ω­σε ότι η κατά­στα­ση έχει φτά­σει σε «πολύ κρί­σι­μο» στά­διο, στο οποίο δεν υπάρ­χει χρό­νος για οποια­δή­πο­τε αναβολή.

«Ο Νετα­νιά­χου πρέ­πει να απο­φα­σί­σει τι προ­τι­μά: μια κυβέρ­νη­ση που συνε­χί­ζει να παρα­μέ­νει στην εξου­σία, ένας Θεός ξέρει για ποιο λόγο, … ή να πάρει μια γεν­ναία από­φα­ση, να πει ναι στη συμ­φω­νία, να απε­λευ­θε­ρώ­σει τους ομή­ρους, να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλε­μο – που κάνε τίπο­τα καλό στο Ισρα­ήλ και σίγου­ρα όχι στους Παλαι­στί­νιους – και προ­σπα­θώ­ντας να δημιουρ­γή­σεις μια νέα πραγ­μα­τι­κό­τη­τα στη Γάζα», είπε ο Λέβι. «Αυτή είναι η επι­λο­γή του. Γνω­ρί­ζο­ντας τον, δεν θα επι­λέ­ξει τον καλύτερο».

Η Χαμάς αποδέχεται την πρόταση κατάπαυσης του πυρός

H Xαμάς ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα ότι απο­δέ­χε­ται σχέ­διο – πρό­τα­ση για κατά­παυ­ση του πυρός στη Γάζα που έλα­βε από την Αίγυ­πτο και το Κατάρ.

Η ισλα­μι­στι­κή παλαι­στι­νια­κή οργά­νω­ση ανέ­φε­ρε σε ανα­κοί­νω­σή της ότι ο επι­κε­φα­λής της, Ισμα­ήλ Χανί­για, ενη­μέ­ρω­σε τον πρω­θυ­πουρ­γό του Κατάρ και τον επι­κε­φα­λής των υπη­ρε­σιών πλη­ρο­φο­ριών της Αιγύ­πτου για την απο­δο­χή της πρό­τα­σής τους.

Η πρό­τα­ση περι­λαμ­βά­νει κατά­παυ­ση του πυρός, ανοι­κο­δό­μη­ση της Γάζας, επι­στρο­φή των εκτο­πι­σμέ­νων και συμ­φω­νία ανταλ­λα­γής κρα­του­μέ­νων, δήλω­σε στο Reuters ο αξιω­μα­τού­χος της Χαμάς, Ταχέρ Αλ Νονό.

Ο ανα­πλη­ρω­τής επι­κε­φα­λής της Χαμάς στη Γάζα ανέ­φε­ρε ότι πρό­κει­ται για συμ­φω­νία σε τρία στά­δια, κάθε ένα από τα οποία θα είναι διάρ­κειας 42 ημερών.

Ο Κχα­λίλ Αλ Χαγιά δήλω­σε επί­σης ότι το δεύ­τε­ρο στά­διο της συμ­φω­νί­ας προ­βλέ­πει την πλή­ρη απο­χώ­ρη­ση του Ισρα­ήλ από τη Γάζα.

Αξιω­μα­τού­χος της Χαμάς ανέ­φε­ρε ότι «η μπά­λα είναι τώρα στο γήπε­δο του Ισρα­ήλ», ενώ αμέ­σως μετά την ανα­κοί­νω­ση, Παλαι­στί­νιοι στη Ράφα της νότιας Γάζας, έξω από το νοσο­κο­μείο Αλ Ακσά στο κέντρο του παλαι­στι­νια­κού θυλά­κου και αλλού ξέσπα­σαν σε πανηγυρισμούς.

Την απο­δο­χή της πρό­τα­σης για εκε­χει­ρία χαι­ρέ­τι­σε ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, τονί­ζο­ντας πως ελπί­ζει ότι και το Ισρα­ήλ θα πρά­ξει το ίδιο.

Μέχρι στιγ­μής, το Ισρα­ήλ δεν έχει τοπο­θε­τη­θεί επι­σή­μως στην ανα­κοί­νω­ση της Χαμάς. Ωστό­σο, Ισραη­λι­νοί αξιω­μα­τού­χοι –που επι­κα­λεί­ται το κρα­τι­κό ισραη­λι­νό δίκτυο Kan– προει­δο­ποιούν, ζήτη­σαν να μην ληφθεί τοις μετρη­τοίς η ανα­κοί­νω­ση της Χαμάς.

Οι ίδιοι αξιω­μα­τού­χοι μιλώ­ντας σε ισραη­λι­νά μέσα ενη­μέ­ρω­σης ανέ­φε­ραν ότι οι όροι που απο­δέ­χθη­κε η Χαμάς δεν είναι οι ίδιοι με τους οποί­ους έχει συμ­φω­νή­σει το Ισραήλ.

Σύμ­φω­να με τα ίδια μέσα, «η πρό­τα­ση που απο­δέ­χθη­κε η Χαμάς έγι­νε μονο­με­ρώς από την Αίγυ­πτο και δεν λαμ­βά­νε­ται σοβα­ρά υπό­ψη στο Ισρα­ήλ μέχρις ότου διευ­κρι­νι­στούν οι λεπτο­μέ­ρειές της».

Ισραη­λι­νός αξιω­μα­τού­χος τον οποίο επι­κα­λεί­ται το Reuters ανέ­φε­ρε ότι η εκε­χει­ρία με την οποία η Χαμάς ανα­κοί­νω­σε ότι συμ­φώ­νη­σε απο­τε­λεί «στρογ­γυ­λε­μέ­νη» εκδο­χή αιγυ­πτια­κής πρό­τα­σης την οποία το Ισρα­ήλ δεν μπο­ρεί να αποδεχθεί.

«Είναι τέχνα­σμα με σκο­πό να φανεί το Ισρα­ήλ ως η πλευ­ρά που αρνεί­ται μία συμ­φω­νία», δήλω­σε ο Ισραη­λι­νός αξιω­μα­τού­χος, ο οποί­ος μίλη­σε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Αξιωματούχος δήλωσε πως το Ισραήλ “εξετάζει” την πρόταση για κατάπαυση του πυρός που αποδέχθηκε η παλαιστινιακή Χαμάς

Σύμ­φω­να με νεό­τε­ρα δημο­σιεύ­μα­τα ισραη­λι­νός υψη­λό­βαθ­μος αξιω­μα­τού­χος δήλω­σε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο (AFP) πως το Ισρα­ήλ εξε­τά­ζει την πρό­τα­ση για κατά­παυ­ση του πυρός στη Λωρί­δα της Γάζας, που υπο­βλή­θη­κε από την Αίγυ­πτο και το Κατάρ και την οποία η παλαι­στι­νια­κή οργά­νω­ση Χαμάς είπε ότι αποδέχθηκε.

“Έχου­με λάβει την πρό­τα­ση και την εξε­τά­ζου­με. Δεν είναι το πλαί­σιο στο οποίο είχα­με συμ­φω­νή­σει. Την εξε­τά­ζου­με”, δήλω­σε ο αξιω­μα­τού­χος ο οποί­ος ζήτη­σε ανω­νυ­μία. Δεν έδω­σε λεπτο­μέ­ρειες για το περιε­χό­με­νο του εγγράφου.

Τα ισραη­λι­νά μέσα επί­σης ανα­φέ­ρουν ότι υπάρ­χει ανη­συ­χία στο Ισρα­ήλ για το ενδε­χό­με­νο στή­ρι­ξης των ΗΠΑ σε συμ­φω­νία που δεν αντα­πο­κρί­νε­ται στους όρους που έχει θέσει το Ισρα­ήλ. Στο Ισρα­ήλ μετα­δί­δο­νται πλά­να από δια­μαρ­τυ­ρί­ες εκα­το­ντά­δων ανθρώ­πων ενα­ντί­ον της κυβέρ­νη­σης. Ταυ­τό­χρο­να, δημο­σιεύ­μα­τα κάνουν λόγο για ομό­φω­νη από­φα­ση του Πολε­μι­κού Συμ­βου­λί­ου του Ισρα­ήλ σχε­τι­κά με συνέ­χι­ση της στρα­τιω­τι­κής επι­χεί­ρη­σης στη Ράφα.

Ο πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς καλεί τη διεθνή κοινότητα να πιέσει το Ισραήλ ώστε να δεσμευθεί στην πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ο Παλαι­στί­νιος πρό­ε­δρος Μαχ­μούντ Αμπάς κάλε­σε σήμε­ρα τη διε­θνή κοι­νό­τη­τα να πιέ­σει το Ισρα­ήλ να δεσμευ­θεί σε μια πρό­τα­ση για κατά­παυ­ση του πυρός στη Γάζα με τη μεσο­λά­βη­ση της Αιγύ­πτου και του Κατάρ μετά την απο­δο­χή της από τη Χαμάς, μετα­δί­δει το επί­ση­μο παλαι­στι­νια­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων WAFA.

Στο μετα­ξύ, αξιω­μα­τού­χος που ενη­με­ρώ­θη­κε για τις συνο­μι­λί­ες σχε­τι­κά με την κατά­παυ­ση του πυρός είπε πως η Χαμάς συμ­φώ­νη­σε στην πιο πρό­σφα­τη πρό­τα­ση που υπέ­βα­λε το Ισρα­ήλ στις 27 Απρι­λί­ου και πως δεν υπήρ­ξαν σημα­ντι­κές αλλα­γές από τότε, προ­σθέ­το­ντας πως οι μεσο­λα­βη­τές από το Κατάρ μίλη­σαν στη Χαμάς σχε­τι­κά με αυτό χθες, Κυρια­κή, και σήμερα.

Η πρό­τα­ση για κατά­παυ­ση του πυρός στην οποία συμ­φώ­νη­σε η Χαμάς περι­λαμ­βά­νει κατά­παυ­ση του πυρός, ανοι­κο­δό­μη­ση της Γάζας, επι­στρο­φή των εκτο­πι­σμέ­νων και συμ­φω­νία για ανταλ­λα­γή κρα­του­μέ­νων, δήλω­σε νωρί­τε­ρα ο αξιω­μα­τού­χος της Χαμάς Τάχερ Αλ Νόνο στο Reuters.

Η πρόταση τριών φάσεων που εγκρίνει το Ισραήλ

Η πρό­τα­ση δεν έχει δημο­σιευ­τεί, αλλά φέρε­ται να προ­βλέ­πει –σε πρώ­τη φάση– την απε­λευ­θέ­ρω­ση 33 ομή­ρων κατά τη διάρ­κεια μιας εκε­χει­ρί­ας 40 ημε­ρών, με αντάλ­λαγ­μα την ταυ­τό­χρο­νη απε­λευ­θέ­ρω­ση εκα­το­ντά­δων φυλα­κι­σμέ­νων Παλαιστινίων.

Σύμ­φω­να πάντα με τη συγκε­κρι­μέ­νη πρό­τα­ση, οι έμμε­σες δια­πραγ­μα­τεύ­σεις μετα­ξύ Ισρα­ήλ και Χαμάς θα ξεκι­νή­σουν εκ νέου τη 16η ημέ­ρα της εκε­χει­ρί­ας, για να καθο­ρι­στεί ο τρό­πος απο­κα­τά­στα­σης της ηρε­μί­ας στη Γάζα κατά το δεύ­τε­ρο και τρί­το στά­διο της συμφωνίας.

Στη δεύ­τε­ρη φάση, προ­βλέ­πε­ται να απε­λευ­θε­ρω­θούν οι υπό­λοι­ποι Ισραη­λι­νοί όμη­ροι κατά τη διάρ­κεια μιας περαι­τέ­ρω εκε­χει­ρί­ας 42 ημε­ρών, σε αντάλ­λαγ­μα με την απε­λευ­θέ­ρω­ση εκα­το­ντά­δων ακό­μα φυλα­κι­σμέ­νων. Προ­βλέ­πε­ται επί­σης να απο­συρ­θεί ο ισραη­λι­νός στρα­τός από τη Λωρί­δα της Γάζας.

Το τρί­το και τελευ­ταίο στά­διο της συμ­φω­νί­ας θα διαρ­κέ­σει και πάλι 42 ημέ­ρες και η Χαμάς φέρε­ται να κλη­θεί να παρα­δώ­σει τα πτώ­μα­τα όσων σκο­τώ­θη­καν στις 7 Οκτω­βρί­ου ή πέθα­ναν σε αιχ­μα­λω­σία, με αντάλ­λαγ­μα τα πτώ­μα­τα των Παλαι­στι­νί­ων κρα­του­μέ­νων που πέθα­ναν υπό ισραη­λι­νή κράτηση..

Η απο­κα­τά­στα­ση της Λωρί­δας της Γάζας θα ξεκι­νή­σει κατά την πρώ­τη φάση της συμ­φω­νί­ας, ξεκι­νώ­ντας με την απο­κα­τά­στα­ση των δρό­μων, της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, της ύδρευ­σης, της απο­χέ­τευ­σης και των επι­κοι­νω­νια­κών υπο­δο­μών της Γάζας.

Οι προ­ε­τοι­μα­σί­ες για ένα πεντα­ε­τές σχέ­διο ανοι­κο­δό­μη­σης για τα σπί­τια και τις μη στρα­τιω­τι­κές υπο­δο­μές της Γάζας θα ολο­κλη­ρω­θούν κατά τη δεύ­τε­ρη φάση της συμ­φω­νί­ας και η κατα­σκευή θα ξεκι­νή­σει στο τρί­το στάδιο.

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο