Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Η χαρά είναι αντίσταση…»

«Η χαρά είναι αντί­στα­ση και δεν πρέ­πει να αφή­σου­με τον κατα­κτη­τή να μας σπά­σει, να μας σπά­σει την ευτυ­χία» συγ­γε­νής έφη­βου Παλαι­στί­νιου που αφέ­θη­κε την Παρα­σκευή 25/11 ελεύ­θε­ρος στο πλαί­σιο της συμ­φω­νί­ας Ισρα­ήλ — Χαμάς.

(Το Ισρα­ήλ απα­γό­ρευ­σε τις γιορ­τές και τις χαρές στα σπί­τια και στις γει­το­νιές των Παλαι­στί­νιων για την υπο­δο­χή όσων ελευθερώνονται)

Στο σκί­τσο η Ίσραα Τζά­α­μπις, σύμ­βο­λο των δει­νών τα οποία υφί­στα­νται Παλαι­στί­νιοι κρα­τού­με­νοι, αφέ­θη­κε ελεύ­θε­ρη χτες.

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο