Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Χρυσή Αυγή ανταπέδωσε με «χέρι βοήθειας» στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ το συστηματικό ξέπλυμά της

Την ευκαι­ρία να αντα­πο­δώ­σει το συστη­μα­τι­κό ξέπλυ­μά της από στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ και της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ βρή­κε σήμε­ρα η ναζι­στι­κή Χρυ­σή Αυγή και πρό­θυ­μα έδω­σε «χέρι βοή­θειας» στην επί­θε­ση που είχε εξα­πο­λύ­σει ενα­ντί­ον του ΚΚΕ ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Πάνος Σκουρλέτης.

Στη συζή­τη­ση για τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό στη Βου­λή ο αρχη­γός της εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής, Ν. Μιχα­λο­λιά­κος, πήρε τη σκυ­τά­λη της συκο­φά­ντη­σης από τον υπουρ­γό Εσω­τε­ρι­κών Π. Σκουρ­λέ­τη, ο οποί­ος ούτε λίγο ούτε πολύ είχε επι­χει­ρή­σει να εμφα­νί­σει ότι το ΚΚΕ δια­δη­λώ­νει σήμε­ρα ενά­ντια στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης, αλλά τα προη­γού­με­να χρό­νια δεν το έκα­νε… «Θυμά­μαι τις ελεγ­χό­με­νες και προ­σε­κτι­κές δια­μαρ­τυ­ρί­ες σας», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο Π. Σκουρ­λέ­της. Πήρε βέβαια την απά­ντη­ση που του έπρε­πε τόσο από τον κοι­νο­βου­λευ­τι­κό εκπρό­σω­πο του ΚΚΕ Θανά­ση Παφί­λη όσο και από τον Γενι­κό Γραμ­μα­τέα του Κομου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τός Δ. Κου­τσού­μπα.

Mε την ίδια λίγο — πολύ επι­χει­ρη­μα­το­λο­γία, ο αρχη­γός του φασι­στι­κού μορ­φώ­μα­τος σημεί­ω­σε ειρω­νευό­με­νος: «Συμπά­σχω με τους υπουρ­γούς της κυβερ­νή­σε­ως, οι οποί­οι θα έχουν λου­στεί από κρύο ιδρώ­τα, όπως είπε προη­γου­μέ­νως ο Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΚΕ, διό­τι έρχε­ται η ταξι­κή πάλη και η έφο­δος στα χει­με­ρι­νά ανά­κτο­ρα» και συνέ­χι­σε ότι: «Οι Έλλη­νες πατριώ­τες, κρα­τώ­ντας ελλη­νι­κές σημαί­ες, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι έξω από τη Βου­λή, δέχτη­καν την επί­θε­ση εκτός από τις δυνά­μεις των ΜΑΤ και των ροπα­λο­φό­ρων του ΚΚΕ, που είναι οι τελευ­ταί­οι φρου­ροί των χει­με­ρι­νών ανακτόρων».

Όλη λοι­πόν η ανι­κομ­μου­νι­στι­κή επι­χει­ρη­μα­το­λο­γία σε πλή­ρη ανά­πτυ­ξη. Ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει στην αντιΚ­ΚΕ χυδαιο­λο­γία. Δεν μας εκπλήσ­σει. Δεν είναι η πρώ­τη φορά. Απλά στη σημε­ρι­νή συζή­τη­ση άλλα­ξαν τα πρό­σω­πα, αυτή τη φορά Σκουρ­λέ­της και Μιχα­λο­λιά­κος ανέ­λα­βαν εργο­λα­βι­κά τη βρώ­μι­κη δου­λειά της επί­θε­σης στο ΚΚΕ.

Αιδώς ΣΥΡΙ­Ζαί­οι: Απ’ το «ξέπλυ­μα» των Ναζί στον άσφαι­ρο αντιφασισμό

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο