Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Χρυσή Αυγή για τους ψηφοφόρους της: «Να τους χειραγωγούμε — Να μας ψηφίζουν και να τους γαμ.…ε»

Πολ­λα και ενδια­φέ­ρο­ντα στοι­χεία για τη δρά­ση της ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής προ­κύ­πτουν από τα ντο­κου­μέ­ντα της δίκης της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης. Ιδιαι­τέ­ρως απο­κα­λυ­πτι­κές είναι οι τηλε­φω­νι­κές συνο­μι­λί­ες μετα­ξύ χρυ­σαυ­γι­τών τις επό­με­νες ώρες που ακο­λού­θη­σαν τη δολο­φο­νία του Π.Φύσσα, καθώς και οι χυδαί­ες εκφρά­σεις των φασι­στοει­δών που θυμί­ζουν δια­λό­γους μπρά­βων του υποκόσμου. 

Σε μια απ’ τις συνο­μι­λί­ες που είδαν το φως της δημο­σιό­τη­τας γίνε­ται σαφής η… εκτί­μη­ση που οι ναζί χρυ­σαυ­γί­τες τρέ­φουν για τους ίδιους τους ψηφο­φό­ρους τους. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, σε τηλε­φω­νι­κή συνο­μι­λία στις 21/9/2013 – τρείς μέρες μετά τη δολο­φο­νία Φύσ­σα- ακού­γε­ται το πρω­το­πα­λί­κα­ρο του Μιχα­λο­λιά­κου, Σωτή­ρης Δεβε­λέ­κος, να καλεί άλλον χρυ­σαυ­γί­τη, αγνώ­στων λοι­πών στοιχείων. 

Στην συνο­μι­λία (αριθ­μός 9173) ακού­γε­ται, μετα­ξύ άλλων, ο εξής διάλογος:

Άγνω­στος χρυ­σαυ­γί­της: …γυρ­νά­ει, θα γυρί­σει ο τροχός…

Δεβε­λέ­κος: Ναι ρε φίλε, η μάζα είναι θηλυ­κό και είναι πουτάνα.

Άγνω­στος χρυ­σαυ­γί­της: Ναι, αυτό μας έλε­γε ο Λαγός φίλε, είναι που­τά­νες, δεν εμπι­στευό­μα­στε κανέ­ναν. Πάνε συνέ­χεια με τους δυνα­τούς. Είμα­στε δυνα­τοί, θα ‘ρθου­νε με μας, αύριο άμα θέλουν θα μας ρίξουν. Είμα­στε εμείς εδώ για να τους χει­ρα­γω­γού­με τα μουν.….να.

Δεβε­λέ­κος: Ναι αυτό είναι… να μας ψηφί­ζουν και να τους γαμ.…ε, δεν τους έχου­με και για τίπο­τε άλλο, δεν τους θέλου­με και για τίπο­τε άλλο. Γι’ αυτό τους έχουμε.

Στις συνο­μι­λί­ες γίνε­ται φανε­ρή η προ­σπά­θεια των εγκλη­μα­τιών χρυ­σαυ­γι­τών να κρυ­φτούν, να κου­κου­λώ­σουν τις ευθύ­νες της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης στη δολο­φο­νία Φύσ­σα και στη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση ενά­ντια στα μέλη του ΠΑΜΕ. Ακού­γο­νται μετα­ξύ άλλων οι Μιχα­λο­λιά­κος και Λαγός να δίνουν σχε­τι­κές οδη­γί­ες, ενώ σε ένα ξέσπα­σμα οργής (5:34–6:24 λεπτό) η μητέ­ρα του χρυ­σαυ­γί­τη Δεβε­λέ­κου απο­κα­λεί τα μέλη της ναζι­στι­κής συμ­μο­ρί­ας «καθάρ­μα­τα» και «αλή­τες».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο