Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η χρυσή τομή των 7°C για τα λάστιχα του αυτοκινήτου

Σήμε­ρα, με τη μεγά­λη πλειο­ψη­φία της λαϊ­κής οικο­γέ­νειας να συντη­ρεί –ανα­γκα­στι­κά το σαρα­βα­λά­κι της, με τα επί­πε­δα ασφά­λειας να είναι στο ναδίρ, τα λάστι­χα – όντας τα μονα­δι­κά σημεία επα­φής με το δρό­μο αν είναι σωστά δια­λεγ­μέ­να μπο­ρεί να απο­δει­χθούν σωτή­ρια, για τον οδη­γό, τους επι­βά­τες αλλά και τους υπό­λοι­πους χρή­στες των δρόμων.

Στο εξω­τε­ρι­κό –ειδι­κά στις βόρειες χώρες, συχνά αλλά­ζουν τα λάστι­χα χει­μώ­να-καλο­καί­ρι, μερι­κοί έχουν stand-by και τα «χιο­νιού», μια και –πρα­κτι­κά δεν έχει βρε­θεί ακό­μη ελα­στι­κό, το οποίο να λει­τουρ­γεί τέλεια όλες τις επο­χές του χρό­νου, ενώ η χρή­ση του λάθος τύπου, την λάθος επο­χή μπο­ρεί να έχει κατα­στρο­φι­κές συνέπειες.

Η από­δο­ση των σύγ­χρο­νων ελα­στι­κών ανα­φο­ρι­κά με την πρό­σφυ­ση που προ­σφέ­ρουν εξαρ­τά­ται σε μεγά­λο βαθ­μό από δύο κυρί­ως πράγ­μα­τα: την χάρα­ξη του πέλ­μα­τος τους και τη σύστα­ση της γόμας τους, με τα ελα­στι­κά δρό­μου να χωρί­ζο­νται σε δύο κύριες κατη­γο­ρί­ες, τα θερι­νά και τα χει­με­ρι­νά, αυτό που πρέ­πει να γνω­ρί­ζου­με και να εφαρ­μό­ζου­με όσο πιο πιστά μπο­ρού­με είναι ο κανό­νας των επτά βαθ­μών Κελ­σί­ου.

Ο και­ρός έχει κάπως τρε­λα­θεί …δεν ξέρου­με αν θα κάνου­με λευ­κά Χρι­στού­γεν­να αν και τα μερο­μή­νια  μιλά­νε για χαμούς και κατα­πο­ντι­σμούς –οψό­με­θα, προς το παρόν έχου­με μηνύ­μα­τα από το 112 για την κακο­και­ρία «Gaia» στου Σ/Κ.

Αλλού έχου­με θερ­μο­κρα­σί­ες σε χαμη­λά επί­πε­δα κι αλλού «χαρά θεού», αλλά αυτά δεν έχουν να κάνουν με το να μην έχου­με στο βάθος του μυα­λού μας σαν οδη­γοί –μαζί με τα τέλη κυκλο­φο­ρί­ας- που προς το παρόν πρέ­πει να εξο­φλη­θούν μέχρι 31 Δεκέμ­βρη και τα λάστι­χα που αν είναι «σαπά­κια» πρέ­πει να αντι­κα­τα­στή­σου­με άμεσα.

Και σ’ αυτό το θέμα οι ειδι­κοί μιλά­νε για τον κανό­να των επτά βαθ­μών Κελ­σί­ου, που έχει να κάνει με τη συνή­θη μέση θερ­μο­κρα­σία που επι­κρα­τεί στο περι­βάλ­λον όπου κινού­μα­στε, ανά­λο­γα με την εποχή.

Αν λοι­πόν μένου­με μόνι­μα και κινού­μα­στε σε περιο­χή όπου η μέση θερ­μο­κρα­σία τον χει­μώ­να βρί­σκε­ται κοντά ή κάτω από τους 7οC τότε πρέ­πει απα­ραί­τη­τα να εφο­δια­στού­με με χει­με­ρι­νά ελα­στι­κά, αλλιώς ‑όπως για παρά­δειγ­μα το καλο­καί­ρι, τότε τα ομώ­νυ­μου τύπου ελα­στι­κά είναι η ενδε­δειγ­μέ­νη και ασφα­λής επιλογή.

Τα χει­με­ρι­νά ελα­στι­κά προ­σφέ­ρουν πολύ υψη­λό­τε­ρα επί­πε­δα πρό­σφυ­σης σε πολύ χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες περι­βάλ­λο­ντος καθώς η μαλα­κή σύστα­ση της γόμας τους, επι­τρέ­πει να δια­τη­ρούν τα επί­πε­δα ελα­στι­κό­τη­τας που απαι­τού­νται για να «γρα­πώ­νουν» το οδόστρωμα.

Από την άλλη τα καλο­και­ρι­νά ελα­στι­κά φέρουν σκλη­ρό­τε­ρη γόμα ώστε να μπο­ρούν να αντα­πε­ξέλ­θουν και να αντέ­ξουν στις σημα­ντι­κά υψη­λό­τε­ρες θερ­μο­κρα­σί­ες χρή­σης για τις οποί­ες έχουν σχεδιαστεί.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Ο παρα­πά­νω είναι και ο λόγος που τα καλο­και­ρι­νά ελα­στι­κά δεν κατα­φέρ­νουν να προ­σφέ­ρουν πρό­σφυ­ση τον χει­μώ­να αφού λόγω της χαμη­λής θερ­μο­κρα­σί­ας η γόμα τους σκλη­ραί­νει σε τέτοιο βαθ­μό ‑με την θερ­μο­κρα­σία κάτω από τους επτά βαθ­μούς Κελ­σί­ου- που δεν μπο­ρεί πλέ­ον να γρα­πώ­σει την άσφαλτο.

Τα χει­με­ρι­νά ελα­στι­κά δια­τρέ­χουν παράλ­λη­λα ακό­μη και τον κίν­δυ­νο να δια­λυ­θούν στις υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες του καλο­και­ριού και η χρή­ση τους τη συγκε­κρι­μέ­νη επο­χή πρέ­πει να απο­φεύ­γε­ται με κάθε τρό­πο, ειδι­κά για παρα­τε­τα­μέ­να χρο­νι­κά διαστήματα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο