Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η χώρα έχει μετατραπεί σε ορμητήριο ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και μαγνήτη αντιποίνων

Στις τρα­γι­κές επι­πτώ­σεις του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου ανα­φέρ­θη­κε στην αρχή της τοπο­θέ­τη­σής του, ο Κοι­νο­βου­λευ­τι­κός Εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής, κατά τη συζή­τη­ση του νομο­σχε­δί­ου του υπουρ­γεί­ου Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών.

Όπως τόνι­σε ο Ν. Καρα­θα­να­σό­που­λος, οι συγκρού­σεις στην Ουκρα­νία είναι απο­τέ­λε­σμα αντα­γω­νι­σμών ανά­με­σα στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πόλους, από την μία πλευ­ρά βρί­σκο­νται η ΕΕ, οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και από την άλλη η Ρωσία για τον έλεγ­χο των σφαι­ρών επιρ­ρο­ής, των πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πηγών και των δρό­μων μετα­φο­ράς.

Ο αντα­γω­νι­σμός αυτός, σημεί­ω­σε, διευ­ρύ­νει τον κίν­δυ­νο γενι­κευ­μέ­νων συγκρού­σε­ων, ενώ «εύφλε­κτο υλι­κό» έχει συσ­σω­ρευ­τεί και στη γει­το­νιά μας, τα Δυτι­κά Βαλ­κά­νια και την Ανα­το­λι­κή Μεσόγειο.

Επι­σή­μα­νε ότι η Ελλά­δα εμπλέ­κε­ται όλο και περισ­σό­τε­ρο στον πόλε­μο, στο πλαί­σιο της γεω­στρα­τη­γι­κής ανα­βάθ­μι­σης της αστι­κής τάξης της χώρας, η οποία επι­θυ­μεί να βάλει στο χέρι όσο το δυνα­τόν μεγα­λύ­τε­ρο μερί­διο από τη λεία, οξύ­νο­ντας ταυ­τό­χρο­να τον αντα­γω­νι­σμό της με την αστι­κή τάξη της Τουρ­κί­ας, στην οποία δίνει άλλο­θι να κλι­μα­κώ­νει την επι­θε­τι­κό­τη­τά της με την ανο­χή των συμ­μά­χων της χώρας μας.

Ο Ν. Καρα­θα­να­σό­που­λος επα­νέ­λα­βε ότι η Ελλά­δα συμ­με­τέ­χει στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία, μέσω των βάσε­ων στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη και το Στε­φα­νο­βί­κειο, από τις οποί­ες ανα­χώ­ρη­σαν αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κά ελι­κό­πτε­ρα για την Πολω­νία, αλλά και με την απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κού υλικού.

Έτσι, η χώρα μας, με ευθύ­νη όλων των κυβερ­νή­σε­ων και των αστι­κών κομ­μά­των έχει μετα­τρα­πεί σε ορμη­τή­ριο των ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δια­σμών του ΝΑΤΟ και σε μαγνή­τη προ­σέλ­κυ­σης αντι­ποί­νων.

Γι’ αυτό, ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ επι­σή­μα­νε την ανά­γκη για άμε­ση απε­μπλο­κή της χώρας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και το κλεί­σι­μο όλων των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών βάσε­ων που βρί­σκο­νται σε ελλη­νι­κό έδαφος.

Την ίδια στιγ­μή, υπο­γράμ­μι­σε, ο ελλη­νι­κός λαός πλη­ρώ­νει ακρι­βά την εμπλο­κή, μέσω της ενερ­γεια­κής ακρί­βειας, καθώς μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση της αγο­ράς ενέρ­γειας, την πρά­σι­νη μετά­βα­ση , την απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση, και τώρα τον πόλε­μο οι τιμές εκτι­νά­χθη­καν. Αλλά και με την ακρί­βεια στα τρό­φι­μα, εξαι­τί­ας της πολι­τι­κής της ΕΕ που επι­βάλ­λει τι θα παρα­χθεί, με τις επι­λο­γές για συγκέ­ντρω­ση γης που συρ­ρί­κνω­σε την παρα­γω­γι­κή δραστηριότητα.

Ο Ν. Καρα­θα­να­σό­που­λος χαρα­κτή­ρι­σε την τρο­πο­λο­γία του υπουρ­γεί­ου Ανά­πτυ­ξης που επι­βά­λει τάχα «πλα­φόν στην αισχρο­κέρ­δεια» ως «ασπι­ρί­νη», καθώς βάζει πλα­φόν στην κερ­δο­σκο­πία και όχι στην ακρί­βεια η οποία θα συνε­χί­σει να τσα­κί­ζει το λαϊ­κό εισό­δη­μα και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα δεν θα καλύ­πτουν τις ανά­γκες τους.

Ανα­φέρ­θη­κε σε μέτρα και στό­χους πάλης που θα μπο­ρού­σαν να ανα­κου­φί­σουν ουσια­στι­κά, όπως το να να καταρ­γη­θούν οι έμμε­σοι φόροι σε είδη πλα­τιάς κατα­νά­λω­σης, η κατάρ­γη­ση του Ειδι­κού Φόρου Κατα­νά­λω­σης σε ενερ­γεια­κά καύ­σι­μα και οι μειώ­σεις των τιμών των εμπορευμάτων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο