Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ψήφος στην Λαϊκή Συσπείρωση είναι μονόδρομος

Η συμπόρευση με το ΚΚΕ και η συμμετοχή στο ταξικό κίνημα είναι επιβεβλημένη.

Οι επερ­χό­με­νες δημο­τι­κές και περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές απο­τε­λούν μια κομ­βι­κή καμπή στην σύγ­χρο­νη πολι­τι­κή ιστο­ρία. Οι εργα­ζό­με­νοι και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα της πόλης και της υπαί­θρου πρέ­πει να έχουν στο μυα­λό τους ότι οι παρα­τά­ξεις που συμ­με­τέ­χουν στις τοπι­κές εκλο­γές εντάσ­σο­νται στο ευρύ­τε­ρο πλαί­σιο της ταξι­κής, πολι­τι­κής και κομ­μα­τι­κής δια­πά­λης. Οι παρα­τά­ξεις που στη­ρί­ζο­νται από την ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛΛ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα εκπρο­σω­πούν τα ίδια ταξι­κά συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου όπως και οι κομ­μα­τι­κοί σχη­μα­τι­σμοί που τις στη­ρί­ζουν. Επο­μέ­νως είναι επι­φορ­τι­σμέ­να ώστε να υλο­ποι­ή­σουν σε τοπι­κό και περι­φε­ρεια­κό επί­πε­δο την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή όπως εκπο­ρεύ­ε­ται από τις κατευ­θύν­σεις της Ε.Ε., των εκά­στο­τε αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων και των ανα­γκών του μεγά­λου κεφα­λαί­ου. Οι ανε­ξάρ­τη­τοι, ακομ­μά­τι­στοι σχη­μα­τι­σμοί απλώς υπο­κρύ­πτουν είτε τις συγκε­κρι­μέ­νες ανα­φο­ρές τους στα κόμ­μα­τα του κεφα­λαί­ου αλλά κυρί­ως εκπρο­σω­πούν συγκε­κρι­μέ­να επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Προ­ω­θούν την μετα­τρο­πή των Δήμων σε επι­χει­ρή­σεις, με την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση των δημο­σί­ων αγα­θών, με μια οικο­νο­μι­κή πολι­τι­κή που επι­χει­ρεί να καλύ­ψει τα ελλείμ­μα­τα των ΟΤΑ μέσω φορο­ε­πι­δρο­μών στο λαϊ­κό εισό­δη­μα. Προ­σπα­θούν να υπο­τά­ξουν πλή­ρως τις Δημο­τι­κές Υπη­ρε­σί­ες στον βωμό του κέρ­δους δια­λύ­ο­ντας τις εργα­σια­κές σχέ­σεις και υπο­βαθ­μί­ζο­ντας τα παρε­χό­με­να αγαθά.

Τα προη­γού­με­να χρό­νια οι Δήμοι και οι Περι­φέ­ρειες – με εξαί­ρε­ση αυτούς που πέρα­σαν στα χέρια Κομ­μου­νι­στών- πρω­τα­γω­νί­στη­σαν στην αντι­λαϊ­κή επί­θε­ση προ­κει­μέ­νου το κεφά­λαιο να βγει αλώ­βη­το από την κρί­ση του. Αυτή η πολι­τι­κή συν­δέ­ε­ται οργα­νι­κά με την πολι­τι­κή του κεντρι­κού αστι­κού κρά­τους. Οι μνη­μο­νια­κοί νόμοι που ψήφι­σαν όλες οι Κυβερ­νή­σεις από το 2010 και μετά προ­βλέ­πουν περι­κο­πές χρη­μα­το­δό­τη­σης των ΟΤΑ άνω του 70% από το κεντρι­κό κρά­τος, δεσμευ­ση των ταμεια­κών δια­θε­σί­μων των δήμων ως εγγύ­η­ση προς την ΕΚΤ, την Ε.Ε. και το ΔΝΤΑ για την στα­θε­ρό­τη­τα στην απο­πλη­ρω­μή του δημο­σί­ου χρέ­ους του αστι­κού κρά­τους και κεφα­λαί­ου. Επί­σης αυτοί οι νόμοι επέ­βα­λαν το «πάγω­μα» των προ­σλή­ψε­ων, τους ηλε­κτρο­νι­κούς πλει­στη­ρια­σμούς για χρέη προς τον Δήμο κλπ. Η ψυχρή λογι­κή καπι­τα­λι­στι­κού κόστους και οφέ­λους δια­περ­νά την δια­χεί­ρι­ση των δημο­τι­κών αρχών που βρί­σκο­νται στα χέρια των κομ­μά­των του κεφα­λαί­ου που υπη­ρε­τούν τις εντο­λές τις Ε.Ε. για ισο­σκε­λι­σμέ­νους προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς των ΟΤΑ.

Τα καθη­με­ρι­νά προ­βλή­μα­τα λοι­πόν που αντι­με­τω­πί­ζουν οι εργα­ζό­με­νοι και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα της πόλης του είναι άρρη­κτα συν­δε­δε­μέ­να με την λεγό­με­νη κεντρι­κή πολι­τι­κή σκη­νή. Ακό­μα περισ­σό­τε­ρο είναι άρρη­κτα συν­δε­δε­μέ­να με την βαρ­βα­ρό­τη­τα που επι­φυ­λάσ­σει για τους εργα­ζό­με­νους και τον λαό μας ο καπι­τα­λι­στι­κός δρό­μος ανά­πτυ­ξης, η παρα­μο­νή της χώρας μας στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ, η δρά­ση του ντό­πιου και ξένου κεφα­λαί­ου. Εμείς δεν τρέ­φου­με αυτα­πά­τες. Δεν θεω­ρού­με ότι ο Δήμος ή η Περι­φέ­ρεια χάνει την ταξι­κή του φύση ως όργα­νο του αστι­κού κρά­τους επει­δή είναι στα χέρια των Κομ­μου­νι­στών. Αυτά τα έλε­γε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι δήμαρ­χοι λοι­πόν του ΚΚΕ και της ΛΑ.ΣΥ. δρού­νε στα στε­νά πλαί­σια που βάζει ο υπάρ­χων κοι­νω­νι­κός σχη­μα­τι­σμός. Οι Δήμαρ­χοι και οι Περι­φε­ρειάρ­χες του ΚΚΕ και της ΛΑ.ΣΥ. όμως μπο­ρούν μέσα από τον Δήμο και τις περι­φέ­ρειες να ανα­κου­φί­σουν στο μέτρο του δυνα­τού τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα με πραγ­μα­τι­κά φιλο­λαϊ­κές πολι­τι­κές όπως αυτές που εφαρ­μό­ζει πχ. ο Δήμος Πάτρας. Οι Δήμαρ­χοι και Περι­φε­ρειάρ­χες του ΚΚΕ και της ΛΑ.ΣΥ. μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποιούν όλα τα – αστι­κά- θεσμι­κά αλλά και εξω­θε­σμι­κά εργα­λεία για να απο­τρέ­πουν τις πιο βάρ­βα­ρες όψεις τις αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής. Οι Δήμαρ­χοι και οι Περι­φε­ρειάρ­χες του ΚΚΕ μπο­ρούν να συμ­βά­λουν στην οργά­νω­ση της λαϊ­κής πάλης, της αντί­στα­σης στην αστι­κή πολι­τι­κή, στην συγκρό­τη­ση της κοι­νω­νι­κής συμ­μα­χί­ας μετα­ξύ της εργα­τι­κής τάξης, των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, των μικρε­μπό­ρων και μικρο­βιο­τε­χνών, της μικρο­με­σαί­ας αγρο­τιάς και όλων των φτω­χών λαϊ­κών στρω­μά­των της πόλης και της υπαί­θρου. Αυτή η κοι­νω­νι­κή συμ­μα­χία μπο­ρεί να ανοί­ξει τον δρό­μο της αντε­πί­θε­σης, είναι το μόνο όπλο απέ­να­ντι στο κεφά­λαιο. Η ΛΑ.ΣΥ. και το ΚΚΕ δεν πιστεύ­ου­με στην ανά­θε­ση, από το λαό. Με το λαό και για τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες του μπο­ρού­με να ανοί­ξου­με τον δρό­μο «Για να φτιά­ξου­με έναν κόσμο στο μπόι των ονεί­ρων και των ανθρώ­πων» όπως είχε περή­φα­να δηλώ­σει ο Νίκος Μπε­λο­γιάν­νης ενώ­πιον των ανα­κρι­τών του.

Από την άλλη ισχυ­ρή Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση ακό­μα και ως μειο­ψη­φία σημαί­νει ισχυ­ρή λαι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση. Σημαί­νει αντι­πο­λί­τευ­ση που θα ανα­δει­κνύ­ει το ταξι­κό πρό­ση­μο των πολι­τι­κών που υλο­ποιού­νται στο δήμο, σημαί­νει αντι­πο­λί­τευ­ση που θα κατα­ψη­φί­ζει όλες τις αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές, που θα ενη­με­ρώ­νει έγκαι­ρα τον λαό για αυτές που θα τον οργα­νώ­νει απέ­να­ντι τους.

Για αυτό στις επερ­χό­με­νες εκλο­γές ας δώσου­με τρι­πλή – η και τετρα­πλή- Κόκ­κι­νη Ψήφο. Να στη­ρί­ξου­με με όλες μας τις δυνά­μεις την ΛΑ.ΣΥ. σε Δήμους και Περι­φέ­ρειες, να υπερ­ψη­φί­σου­με το ευρω­ψη­φο­δέλ­τιο του ΚΚΕ και να είμα­στε έτοι­μοι ακό­μα και αν γίνουν βου­λευ­τι­κές εκλο­γές να γιγα­ντώ­σου­με το ΚΚΕ. Πάνω από όλα όμως να συμπο­ρευ­τού­με να συμπα­ρα­τα­χθού­με με το ΚΚΕ και το ταξι­κό εργα­τι­κό και λαι­κό κίνη­μα. Να συμ­βά­λου­με στην οικο­δό­μη­ση της Κοι­νω­νι­κής Συμ­μα­χί­ας τον μόνο πόλο αντί­στα­σης και ελπί­δας απέ­να­ντι σε Κυβερνήσεις‑Ε.Ε.-Κεφάλαιο-ΔΝΤ-ΝΑΤΟ και αστι­κά κόμ­μα­τα. Θα νική­σου­με ! Με το Λαό, για το Σοσιαλισμό.

Στέ­φα­νος Πουλάκης,
Αρχι­τέ­κτων Μηχα­νι­κός, Έμπορος
Μέλος του Δ.Σ. του Εμπο­ρι­κού Συλ­λό­γου Βόλου με την «Αγω­νι­στι­κής Συνερ­γα­σί­ας Εμπό­ρων», παρά­τα­ξη που στη­ρί­ζει η Π.Α.Σ.ΕΒΕ
Υπο­ψή­φιος Δημο­τι­κός Σύμ­βου­λος της «Λαι­κής Συσπεί­ρω­σης» στον Δήμο Βόλου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο