Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Ύπατη Αρμοστεία καλεί για άμεση μεταφορά των αιτούντων άσυλο από τα νησιά στην ενδοχώρα

Την απο­συμ­φό­ρη­ση των υπερ­συ­νω­στι­σμέ­νων κέντρων των νησιών ζητά η Ύπα­τη Αρμο­στεία του ΟΗΕ για τους πρό­σφυ­γες, ζητώ­ντας από την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση να επι­τα­χύ­νει τα σχέ­διά της για τη μετα­φο­ρά ενός μεγα­λύ­τε­ρου αριθ­μού αιτού­ντων άσυ­λο σε κατάλ­λη­λα κατα­λύ­μα­τα στην ενδο­χώ­ρα. Παράλ­λη­λα, η Υ.Α. δηλώ­νει έτοι­μη να βοη­θή­σει στις μετα­φο­ρές και την εύρε­ση γρή­γο­ρων λύσε­ων για να αυξη­θεί η δυνα­τό­τη­τα υποδοχής.

Όπως ειπώ­θη­κε σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου στο Palais des Nations στη Γενεύη, χιλιά­δες γυναί­κες, άνδρες και παι­διά ζουν αυτή τη στιγ­μή σε μικρές σκη­νές εκτε­θει­μέ­νοι στο κρύο και τη βρο­χή με ελά­χι­στη ή καθό­λου πρό­σβα­ση σε θέρ­μαν­ση, ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα ή ζεστό νερό. Οι συν­θή­κες υγιει­νής είναι επι­σφα­λείς. Τα προ­βλή­μα­τα υγεί­ας αυξά­νο­νται. Παρά την αφο­σί­ω­ση των επαγ­γελ­μα­τιών υγεί­ας και των εθε­λο­ντών, πολ­λοί δεν μπο­ρούν να έχουν πρό­σβα­ση σε για­τρό, για­τί το ιατρι­κό προ­σω­πι­κό είναι ελά­χι­στο στα κέντρα υπο­δο­χής και τα νοσο­κο­μεία της περιο­χής. Οι κακές συν­θή­κες και η μακρό­χρο­νη ανα­μο­νή για την ολο­κλή­ρω­ση της δια­δι­κα­σί­ας ασύ­λου δημιουρ­γούν φόβο και αγω­νία στους αιτού­ντες άσυλο.

Η πλειο­ψη­φία των αιτού­ντων άσυ­λο και των μετα­να­στών είναι οικο­γέ­νειες. Το ένα τρί­το του πλη­θυ­σμού είναι παι­διά, τα περισ­σό­τε­ρα κάτω των 12 ετών, ενώ πάνω από 36.000 αιτού­ντες άσυ­λο δια­μέ­νουν αυτή τη στιγ­μή στα κέντρα υπο­δο­χής των πέντε νησιών, τα οποία έχουν σχε­δια­στεί για 5.400 ανθρώ­πους. Χρειά­ζε­ται επί­σης η συνε­χής ευρω­παϊ­κή στή­ρι­ξη σε επί­πε­δο πόρων, τεχνο­γνω­σί­ας και αλλη­λεγ­γύ­ης για να ενι­σχυ­θεί η αντα­πό­κρι­ση της Ελλάδας.

Οι αφί­ξεις στην Ελλά­δα απο­τε­λούν μικρό ποσο­στό σε σχέ­ση με τον αριθ­μό των αφί­ξε­ων του 2015 και 2016, όταν ένα εκα­τομ­μύ­ριο άνθρω­ποι έφτα­σαν στις ακτές της, επι­ση­μαί­νει η Υ.Α. Όμως, οι περί­που 59.000 θαλάσ­σιες αφί­ξεις το 2019, σε συν­δυα­σμό με τις μακρό­χρο­νες δια­δι­κα­σί­ες ασύ­λου, έχουν οδη­γή­σει σε από­το­μη επι­δεί­νω­ση των συνθηκών.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο