Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η 1η μεγάλη συνάντηση του “κόκκινου Αερόστατου”

Το ραντε­βού έχει ορι­στεί την Κυρια­κή 14 Απρί­λη, στις 11.30 το πρωί στην Τεχνό­πο­λη του Δήμου Αθη­ναί­ων, στο Γκά­ζι. Θα ακο­λου­θή­σουν συνα­ντή­σεις σε Θεσ­σα­λο­νί­κη και Κρήτη.

Τον λόγο παίρνουν τα ίδια τα παιδιά!

 

Η συνά­ντη­ση θα ξεκι­νή­σει με συζή­τη­ση στην Ολο­μέ­λεια, όπου τα ίδια τα παι­διά θα παρου­σιά­σουν σύντο­μες ομι­λί­ες γύρω από τις θεμα­τι­κές «Γνώ­ση — σχο­λείο — επι­στή­μη» και «Περι­βάλ­λον»«Η περιέρ­γεια έχει τον λόγο της που υπάρ­χει», είχε πει ο Αλμπερτ Αϊν­στάιν και οι μικροί μας φίλοι καλού­νται να το υπο­στη­ρί­ξουν: Πώς νιώ­θουν καθη­με­ρι­νά στο σχο­λείο; Τι περι­μέ­νουν από τον δάσκα­λο ή την δασκά­λα τους; Πώς θα γνω­ρί­σου­με τον κόσμο για να μπο­ρέ­σου­με να τον αλλά­ξου­με; Τι σημαί­νει σεβα­σμός στο περι­βάλ­λον; Πώς και για­τί καταστρέφεται;

Είναι μερι­κά μόνο από τα ερω­τή­μα­τα που θα οδη­γή­σουν τη σκέ­ψη των παι­διών και, όπως δηλώ­νουν οι διορ­γα­νω­τές, «έχου­με εμπι­στο­σύ­νη στα παι­διά. Είμα­στε σίγου­ροι πως θα ακου­στούν σκέ­ψεις που θα απο­πνέ­ουν ειλι­κρί­νεια, δικαιο­σύ­νη και αισιο­δο­ξία, δηλα­δή σκέ­ψεις και από­ψεις βαθιά ανθρώ­πι­νες, που τις έχει μεγά­λη ανά­γκη ο κόσμος μας σήμερα».

Επίσκεψη στο Μουσείο 
Βιομηχανικού Φωταερίου

Τι σημαί­νει ότι ο κόσμος ανή­κει στον εργα­ζό­με­νο άνθρω­πο; Πώς παρά­γο­νται όλα όσα έχει ανά­γκη ο άνθρω­πος για να ζήσει; Ποιος ο ρόλος της επι­στή­μης και της τεχνο­λο­γί­ας; Μπο­ρεί να υπάρ­ξει ένας κόσμος όμορ­φος και δίκαιος για όλους; «Σκε­φτή­κα­με πως ο καλύ­τε­ρος τρό­πος για να θίξου­με αυτά τα ερω­τή­μα­τα με τα παι­διά είναι μέσα από τη βιω­μα­τι­κή ξενά­γη­ση σε έναν ξεχω­ρι­στό βιο­μη­χα­νι­κό χώρο της πόλης μας, το Βιο­μη­χα­νι­κό Μου­σείο Φωταερίου.

Πρό­κει­ται για το καλύ­τε­ρα σωζό­με­νο εργο­στά­σιο φωτα­ε­ρί­ου στην Ευρώ­πη, μέσα στο οποίο θα ακο­λου­θή­σου­με τη γραμ­μή παρα­γω­γής του φωτα­ε­ρί­ου, θα θαυ­μά­σου­με τα μηχα­νή­μα­τα και θα γνω­ρί­σου­με τις συν­θή­κες ζωής και εργα­σί­ας εκεί. Η επί­σκε­ψη στο Μου­σείο είναι μια συνο­λι­κή εμπει­ρία για όλες τις αισθή­σεις: Τα παι­διά θα ακού­σουν ιστο­ρί­ες των εργα­ζο­μέ­νων μέσα από τα κορ­νού­τα, θα έρθουν σε επα­φή με τις μυρω­διές του εργο­στα­σί­ου και θα αγγί­ξουν τις μηχα­νές, που λει­τουρ­γού­σαν μέχρι πρό­σφα­τα και γέμι­ζαν με Ενέρ­γεια και φως όλη την πόλη».

Βιωματικά εργαστήρια — workshops

Στη συνέ­χεια τη σκυ­τά­λη παίρ­νουν ιστο­ρί­ες βιβλί­ων και θεα­τρι­κά παι­χνί­δια, ώστε τα παι­διά ακο­λου­θώ­ντας τα χνά­ρια των ηρώ­ων, ανα­λαμ­βά­νο­ντας ρόλους και λύνο­ντας γρί­φους, να βρουν απα­ντή­σεις σε δύσκο­λα ερω­τή­μα­τα, όπως «για­τί γίνο­νται πόλε­μοι σήμε­ρα και πώς μπο­ρού­με να τους στα­μα­τή­σου­με;». Και, κυρί­ως, να πουν ιδέ­ες και προ­τά­σεις για το πώς θέλουν να συνε­χί­σουν να συνα­ντιού­νται οι φίλοι του «κόκ­κι­νου Αερό­στα­του» στην περιο­χή τους: Τι σημαί­νει για τα παι­διά ομά­δα, φιλία; Πώς θα γίνουν περισ­σό­τε­ροι οι φίλοι του περιο­δι­κού; Ποιες δρά­σεις θέλουν να ανα­λά­βουν στη γει­το­νιά τους;

Τα παιδιά,
οι φίλοι του «κόκκινου Αερόστατου»,
είναι οι καλύτεροι κριτές του

Στο πρό­γραμ­μα της Συνά­ντη­σης ξεχω­ρί­ζουν παι­χνί­δια και δρα­στη­ριό­τη­τες μέσα από τα οποία τα παι­διά θα εκφρά­σουν τη γνώ­μη τους για το ίδιο το περιο­δι­κό και τις πρω­το­βου­λί­ες που οργα­νώ­νει. Ποιες σελί­δες του περιο­δι­κού τούς αρέ­σουν και τα διευ­κο­λύ­νουν στο διά­βα­σμά τους, και ποιες όχι; Τι είναι αυτό που τους λεί­πει και θα ήθε­λαν να δια­βά­σουν στις σελί­δες του; Πώς θα μπο­ρού­σε να ανα­βαθ­μι­στεί η επι­κοι­νω­νία των παι­διών με το περιο­δι­κό και μετα­ξύ τους κατά τη διάρ­κεια κυκλο­φο­ρί­ας κάθε τεύ­χους; Τι θα κρα­τού­σαν και τι θα άλλα­ζαν από τα μεγά­λα ραντε­βού στις παι­δι­κές κατα­σκη­νώ­σεις και στους χώρους του «κόκ­κι­νου Αερό­στα­του» στα Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή»;

«Ιδιαί­τε­ρος στό­χος μας είναι να ενι­σχύ­σου­με στα παι­διά την αίσθη­ση ότι ανή­κουν σε μια μεγα­λύ­τε­ρη συλ­λο­γι­κό­τη­τα με κοι­νές αξί­ες και στό­χους. Η Συνά­ντη­ση είναι η καλύ­τε­ρη ευκαι­ρία ώστε κάθε παι­δί Δημο­τι­κού και Γυμνα­σί­ου να συνα­ντη­θεί με εκα­το­ντά­δες άλλα παι­διά που ζουν στην ίδια πόλη και μπο­ρεί να μη γνω­ρί­ζο­νται μετα­ξύ τους, όμως έχουν κάτι κοι­νό: Μοι­ρά­ζο­νται τις ίδιες σκέ­ψεις για τη ζωή, τις ίδιες αξί­ες και ιδα­νι­κά, τα ίδια όνει­ρα. Και, ακό­μα περισ­σό­τε­ρο, θέλουν να γίνουν κομ­μά­τι μιας συλ­λο­γι­κό­τη­τας που αυτά που πιστεύ­ει τα κάνει πράξη».

Οι ετοι­μα­σί­ες γι’ αυτήν τη δια­φο­ρε­τι­κή και πολ­λά υπο­σχό­με­νη ολο­ή­με­ρη εκδρο­μή στο κέντρο της Αθή­νας έχουν ξεκι­νή­σει πυρε­τω­δώς, με πολ­λές εκπλή­ξεις να απο­κα­λύ­πτο­νται όσο πλη­σιά­ζου­με στην ημε­ρο­μη­νία διε­ξα­γω­γής της 1ης Συνά­ντη­σης των φίλων του «κόκ­κι­νου Αερόστατου».

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες και δηλώ­σεις συμ­με­το­χής μπο­ρεί­τε να απευ­θυν­θεί­τε στις Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, ή να στεί­λε­τε mail στο [email protected].

Μετά τη μεγά­λη επι­τυ­χία και την πλού­σια πεί­ρα από διορ­γα­νώ­σεις όπως τα παι­δι­κά φεστι­βάλ, οι κατα­σκη­νώ­σεις κι άλλες δρά­σεις για παι­διά, έρχε­ται κάτι νέο και πολύ ξεχωριστό:
Το περιο­δι­κό «κόκ­κι­νο Αερό­στα­το» καλεί παι­διά Δημο­τι­κού (από Γ’ Δημο­τι­κού) και Γυμνα­σί­ου (έως και Β’ Γυμνα­σί­ου) να συμ­με­τά­σχουν σε μία μεγά­λη και πολύ­μορ­φη συνά­ντη­ση — εκδρο­μή: Για μία ολό­κλη­ρη μέρα (ως τις 18.30) εκα­το­ντά­δες παι­διά  θα συνα­ντη­θούν, θα μιλή­σουν, θα παί­ξουν, θα εκφρα­στούν με διά­φο­ρους τρό­πους και μορ­φές, θα ανταλ­λά­ξουν σκέ­ψεις και από­ψεις για όλα όσα τα απασχολούν.

Από την Και­σα­ρια­νή στις 28 Απρί­λη ξεκι­νά­ει το ταξί­δι του 50ού Φεστι­βάλ ΚΝΕ – “Οδη­γη­τή”

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο