Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Ai-Da, μίλησε…

Αυτή τη φορά στο αγγλικό κοινοβούλιο –μετά τα έργα και ημέρες με την  αποθανούσα βασίλισσα και τον διάδοχο ένα ρομπότ σε ακρόαση έγραψε ιστορία…

Πρό­κει­ται για τον ανθρω­πό­μορ­φο ρομπο­τι­κό «καλ­λι­τέ­χνη» ‑γένους θηλυ­κού την Ai-Da, που αγό­ρευ­σε κανο­νι­κά στην τηλε­πι­κοι­νω­νια­κή-ψηφια­κή επι­τρο­πή της Βου­λής των Λόρ­δων, κατα­θέ­το­ντας τις από­ψεις της σχε­τι­κά με το πώς “οι νέες τεχνο­λο­γί­ες θα επη­ρε­ά­σουν τους κλά­δους της τέχνης και γενι­κό­τε­ρα το πεδίο της δημιουργίας”.

Πάντως η Ai-Da της οποί­ας το όνο­μα είναι ένας συν­δυα­σμός του ακρω­νύ­μιου της τεχνη­τής νοη­μο­σύ­νης (AI) και μια ανα­φο­ρά στην Ada Lovelace Άντα Λαβλέις– την Αγγλί­δα μαθη­μα­τι­κό και συγ­γρα­φέα, γνω­στή για τις προ­ό­δους της στον τομέα της πλη­ρο­φο­ρι­κής μαζί με τον Charles Babbage – “τρέ­χει” δια­δι­κτυα­κά πάνω από τρία χρόνια.

Η Ada Lovelace \ Άντα Λαβλέις (1815 — 1852)

Χαρα­κτη­ρι­σμέ­νη από τους κατα­σκευα­στές της «ο πρώ­τος στον κόσμο άκρως ρεα­λι­στι­κός ανθρω­ποει­δής ρομπο­τι­κός καλ­λι­τέ­χνης με τεχνη­τή νοη­μο­σύ­νη», η Ai-Da εμφα­νί­στη­κε με πρό­σω­πο και ρού­χα γυναί­κας, ενη­με­ρώ­νο­ντας τους Βρε­τα­νούς βου­λευ­τές ότι αν και τεχνη­τό δημιούρ­γη­μα, παρό­λα αυτά είναι σε θέση να παρά­γει τέχνη.

Το ρομπότ έχει δημιουρ­γη­θεί από επι­στή­μο­νες του Πανε­πι­στη­μί­ου της Οξφόρ­δης και φέρει τρο­πο­ποι­η­μέ­νο το όνο­μα της Βρε­τα­νί­δας πρω­το­πό­ρου της πλη­ρο­φο­ρι­κής Άντα Λαβλέις.

Η Ai-Da απά­ντη­σε σε ερω­τή­σεις μαζί με τον επι­κε­φα­λής δημιουρ­γό της και διευ­θυ­ντή γκα­λε­ρί τέχνης Αϊντάν Μέλερ, σε μια συνε­δρί­α­ση της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής επι­τρο­πής που μετα­δι­δό­ταν τηλε­ο­πτι­κά. Όταν ερω­τή­θη­κε κατά πόσο οι δημιουρ­γί­ες της δια­φέ­ρουν από τις ανθρώ­πι­νες, η Ai-Da απά­ντη­σε: «Είμαι και εξαρ­τιέ­μαι από υπο­λο­γι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα και αλγό­ριθ­μους. Μολο­νό­τι δεν είμαι ζωντα­νή, παρό­λα αυτά μπο­ρώ να δημιουρ­γή­σω τέχνη».

Μερι­κές φορές το ρομπότ δυσκο­λεύ­τη­κε να απα­ντή­σει, ενώ κάποια στιγ­μή «κόλ­λη­σε» τελεί­ως και χρειά­στη­κε επα­νεκ­κί­νη­ση, κάτι που δημιούρ­γη­σε μάλ­λον μια αμη­χα­νία στην αίθου­σα των Λόρ­δων. Νωρί­τε­ρα, η πρό­ε­δρος της επι­τρο­πής Τίνα Στό­ου­ελ είχε ξεκα­θα­ρί­σει απευ­θυ­νό­με­νη στον παρευ­ρι­σκό­με­νο δημιουρ­γό της Ai-Da, ότι «το ρομπότ δεν έχει το ίδιο στά­τους με έναν άνθρω­πο και εσείς ως δημιουρ­γός της τελι­κά είστε υπεύ­θυ­νος για τις δηλώ­σεις του».

Μάλι­στα οι ερω­τή­σεις προς το ρομπότ είχαν υπο­βλη­θεί στον δημιουρ­γό της πριν την εμφά­νι­ση της Ai-Da στην κοι­νο­βου­λευ­τι­κή συνε­δρί­α­ση, έτσι ώστε οι απα­ντή­σεις της να έχουν κάποια ουσία. Κάθε μέλος της επι­τρο­πής έκα­νε με τη σει­ρά μια ερώ­τη­ση και πήρε μια ουσια­στι­κά προ­ε­τοι­μα­σμέ­νη εκ των προ­τέ­ρων απάντηση.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Ο Μέλερ ανέ­φε­ρε ότι το ρομπότ είναι «μια συν­δυα­σμέ­νη συνερ­γα­τι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα» με «πολ­λούς αλγό­ριθ­μους, πολύ δια­φο­ρε­τι­κούς για πολύ δια­φο­ρε­τι­κές εργα­σί­ες. Έχει μια ομά­δα αλγό­ριθ­μων για ζωγρα­φι­κή πινά­κων, άλλη ομά­δα αλγό­ριθ­μων για να μιλά­ει, άλλη για να γρά­φει κοκ».

Η Ai-Da έχει ήδη παρά­γει διά­φο­ρα έργα, μετα­ξύ των οποί­ων …έναν πίνα­κα της μακα­ρί­τισ­σας Ελι­σά­βετ, τα οποία κατά και­ρούς έχουν εκτε­θεί σε γκα­λε­ρί και εκθέ­σεις, σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο Ρόι­τερς και τη βρε­τα­νι­κή «Γκάρ­ντιαν».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο