Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Covid-19 είναι θηλυκού γένους, η θνητότητα διαφορετική από τη θνησιμότητα και άλλα γλωσσικά

Παρό­λο που έχει περά­σει τόσος και­ρός από την εμφά­νι­ση του κορο­νοϊ­ού, συνε­χί­ζουν να γίνο­νται ορι­σμέ­να λάθη και συγ­χύ­σεις ορο­λο­γί­ας, όχι μόνο από το κοι­νό αλλά και από τα μέσα ενη­μέ­ρω­σης, ακό­μη και από ορι­σμέ­νους επιστήμονες.

Η συχνό­τε­ρη παρα­νό­η­ση αφο­ρά τον όρο Covid-19 (σύντμη­ση της φρά­σης «Coronavirus Disease 2019», δηλα­δή «Νόσος από κορο­νο­ϊό που εμφα­νί­στη­κε το 2019»). Η ορθή ανα­φο­ρά είναι «η Covid-19» και όχι «ο Covid-19», εφό­σον πρό­κει­ται για τη ‑θηλυ­κού γένους- νόσο και όχι για το όνο­μα του κορο­νοϊ­ού που είναι δια­φο­ρε­τι­κό. Ο ‑αρσε­νι­κού γένους- ιός λέγε­ται SARS-CoV‑2.

Μία δεύ­τε­ρη συχνή σύγ­χυ­ση γίνε­ται ανά­με­σα στους όρους θνη­τό­τη­τα (fatality) και θνη­σι­μό­τη­τα (mortality) σχε­τι­κά με την Covid-19. Ο δεί­κτης θνη­τό­τη­τας (fatality rate) αφο­ρά το ποσο­στό των θανα­τη­φό­ρων περι­στα­τι­κών, με άλλα λόγια την ανα­λο­γία των θανά­των σε σχέ­ση με τους νοσούντες.

Εδώ πρέ­πει να γίνει μία διά­κρι­ση στη θνη­τό­τη­τα με βάση τους δια­γνω­σμέ­νους με τεστ νοσού­ντες (δηλα­δή με βάση τα επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα), ένα ποσο­στό που στην Ελλά­δα είναι σήμε­ρα περί­που 3%, και στην πραγ­μα­τι­κή θνη­τό­τη­τα με βάση το σύνο­λο των νοσού­ντων, το οποίο περι­λαμ­βά­νει επί­σης τους ήπιους και ασυμ­πτω­μα­τι­κούς ασθε­νείς που δεν έχουν δια­γνω­σθεί με τεστ. Αυτό το ποσο­στό θνη­τό­τη­τας στην Ελλά­δα και σε κάθε άλλη χώρα θα παρα­μεί­νει άγνω­στο, μέχρι να γίνουν στον πλη­θυ­σμό εκτε­τα­μέ­να τεστ αντι­σω­μά­των ένα­ντι του κορονοϊού.

Από την άλλη πλευ­ρά, ο δεί­κτης θνη­σι­μό­τη­τας (mortality rate) αφο­ρά το ποσο­στό των θανά­των από ένα νόση­μα στο σύνο­λο ενός πλη­θυ­σμού σε ένα ορι­σμέ­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα, π.χ. ενός έτους. Στην Ελλά­δα και σε όποια άλλη χώρα είναι, επί­σης, νωρίς ακό­μη για να υπο­λο­γι­στεί η θνη­σι­μό­τη­τα της Covid-19.

Μία άλλη βασι­κή επι­δη­μιο­λο­γι­κή έννοια είναι ο επι­πο­λα­σμός (prevalence), δηλα­δή ο αριθ­μός των περι­στα­τι­κών ή κρου­σμά­των που ήδη υπάρ­χουν στον πλη­θυ­σμό (ο πραγ­μα­τι­κός αριθ­μός στην περί­πτω­ση της Covid-19 παρα­μέ­νει άγνω­στος για την Ελλά­δα και τις άλλες χώρες). Ο επι­πο­λα­σμός δια­φέ­ρει από την επί­πτω­ση (incidence), που μετρά πόσο γρή­γο­ρα εμφα­νί­ζο­νται τα νέα περι­στα­τι­κά στον πλη­θυ­σμό. Όσο μεγα­λύ­τε­ρη είναι η επί­πτω­ση και η διάρ­κεια μίας νόσου τόσο μεγα­λώ­νει ο επιπολασμός.

Διά­κρι­ση μπο­ρεί, επί­σης, να γίνει ανά­με­σα στη νόσο και στο νόση­μα. Η νόσος είναι η νοση­ρή δια­δι­κα­σία, ενώ το νόση­μα είναι το απο­τέ­λε­σμα της νοση­ρής διαδικασίας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο