Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Credit Suisse εξαγοράστηκε από τη UBS

Η UBS εξα­γό­ρα­σε την Credit Suisse, ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα οι αρχές της Ελβε­τί­ας, σε μια προ­σπά­θεια να δια­σω­θεί η τρά­πε­ζα που αντι­με­τώ­πι­ζε σοβα­ρά προβλήματα.

“Με την εξα­γο­ρά της Credit Suisse από τη UBS βρέ­θη­κε λύση ώστε να δια­σφα­λι­στεί η οικο­νο­μι­κή στα­θε­ρό­τη­τα και να προ­στα­τευ­θεί η ελβε­τι­κή οικο­νο­μία σε αυτή την εξαι­ρε­τι­κή κατά­στα­ση”, επε­σή­μα­νε η Κεντρι­κή Τρά­πε­ζα της Ελβετίας.

Η συμ­φω­νία για την εξα­γο­ρά περι­λαμ­βά­νει την παρο­χή ρευ­στό­τη­τας από την Κεντρι­κή Τρά­πε­ζα ύψους 100 δισεκ. ελβε­τι­κών φρά­γκων προς την Credit Suisse και τη UBS.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο