Η Documenta 14 και το πρόβλημα της κριτικής της

Γρά­φει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // Η Documenta 14 στην Αθή­να και στο Κάσελ    Η Documenta είναι μια από τις κορυ­φαί­ες εκθέ­σεις Σύγ­χρο­νης Τέχνης διε­θνώς που διορ­γα­νώ­νε­ται κάθε πέντε χρό­νια στο Κάσελ της Γερ­μα­νί­ας και η οποία εγκαι­νιά­στη­κε πρό­σφα­τα στην Αθή­να, με σκο­πό, όπως προ­βάλ­λε­ται από τους διορ­γα­νω­τές του­λά­χι­στον, οι συμ­με­τέ­χο­ντες στην έκθε­ση να μάθουν από … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Η Documenta 14 και το πρό­βλη­μα της κρι­τι­κής της.