Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Gazprom διακόπτει παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη λόγω «ανωτέρας βίας»

Η ρωσι­κή Gazprom δια­κό­πτει τις προ­μή­θειες φυσι­κού αερί­ου σε του­λά­χι­στον έναν μεγά­λο πελά­τη της στην Ευρώ­πη για λόγους «ανω­τέ­ρας βίας», σύμ­φω­να με επι­στο­λή με ημε­ρο­μη­νία 14 Ιου­λί­ου, την οποία επι­κα­λεί­ται το πρα­κτο­ρείο Reuters.

Η επι­στο­λή ανέ­φε­ρε ότι η Gazprom δεν μπο­ρού­σε να εκπλη­ρώ­σει τις υπο­χρε­ώ­σεις της για την προ­μή­θεια φυσι­κού αερί­ου λόγω «έκτα­κτων» συν­θη­κών που δεν είναι στον έλεγ­χό της.

Επί­σης, ανέ­φε­ρε ότι η «ανω­τέ­ρα βία» αφο­ρού­σε προ­μή­θειες από τις 14 Ιου­νί­ου και μετά. Πηγή ανέ­φε­ρε ότι η επι­στο­λή αφο­ρού­σε προ­μή­θειες μέσω του αγω­γού Nord Stream 1, σημα­ντι­κή οδό ανε­φο­δια­σμού προς τη Γερ­μα­νία και άλλες χώρες.

Η επί­κλη­ση ανω­τέ­ρας βίας πιθα­νό­τα­τα θα κλι­μα­κώ­σει την έντα­ση μετα­ξύ Ρωσί­ας και Δύσης σχε­τι­κά με τη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρανία.

Η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, η οποία έχει επι­βά­λει κυρώ­σεις στη Μόσχα, σκο­πεύ­ει να τερ­μα­τί­σει τις εισα­γω­γές ρωσι­κών ορυ­κτών καυ­σί­μων έως το 2027.

Οι προ­μή­θειες ρωσι­κού φυσι­κού αερί­ου έχουν μειω­θεί μέσω βασι­κών οδών, μετα­ξύ άλλων μέσω Ουκρα­νί­ας και Λευ­κο­ρω­σί­ας και μέσω του Nord Stream 1 κάτω από τη Βαλ­τι­κή Θάλασσα.

Πηγή: REUTERS / ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο