Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Google ανακάλυψε σοβαρό κενό ασφαλείας στα Windows 7, αλλά και στον Chrome

Η Google ανα­κά­λυ­ψε σοβα­ρό κενό ασφα­λεί­ας στο λει­τουρ­γι­κό σύστη­μα Windows 7 και προει­δο­ποί­η­σε τους χρή­στες του συστή­μα­τος (οι οποί­οι παρα­μέ­νουν ακό­μη αρκε­τοί σε όλο τον κόσμο) ότι ο υπο­λο­γι­στής τους κιν­δυ­νεύ­ει να παρα­βια­στεί από χάκερ. Η Microsoft, που ενη­με­ρώ­θη­κε σχε­τι­κά, ανέ­φε­ρε ότι εργά­ζε­ται για την αντι­με­τώ­πι­ση του προβλήματος.

Οι χάκερ εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται την «τρύ­πα» στα Windows 7, σε συν­δυα­σμό με ένα ξεχω­ρι­στό σφάλ­μα που η Google βρή­κε επί­σης στον Chrome, το δικό της πρό­γραμ­μα δια­δι­κτυα­κής πλο­ή­γη­σης. Η εται­ρεία κυκλο­φό­ρη­σε ήδη μια ενη­μέ­ρω­ση ασφα­λεί­ας για να κλεί­σει την «κερ­κό­πορ­τα».

Το πρό­βλη­μα στα Windows βρί­σκε­ται σε τμή­μα­τα του λει­τουρ­γι­κού συστή­μα­τος που στα­μα­τούν τα δεδο­μέ­να ενός προ­γράμ­μα­τος να αλλη­λε­πι­δρούν με οτι­δή­πο­τε άλλο έξω από αυτή την εφαρ­μο­γή. Η Google ανέ­φε­ρε πως έχει ενδεί­ξεις ότι κακό­βου­λοι χάκερ βρή­καν τρό­πο να εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται ένα άγνω­στο έως τώρα σφάλ­μα στο Chrome, ώστε μέσω αυτού να μετα­πη­δούν σε άλλες εφαρ­μο­γές και τελι­κά να παρα­βιά­ζουν τον υπο­λο­γι­στή του ανυ­πο­ψί­α­στου χρήστη.

Η Google κάλε­σε τους χρή­στες να ενη­με­ρώ­σουν τον Chrome τους, ώστε να «κατε­βά­σουν» και το «μπά­λω­μα» που έχει κάνει η εται­ρεία για να κλεί­σει το κενό ασφα­λεί­ας. «Είναι σοβα­ρό, ενη­με­ρώ­στε άμε­σα τον Chrome, χωρίς χάσι­μο χρό­νου», έγρα­ψε στο Twitter ο μηχα­νι­κός της Google Τζά­στιν Σου, σύμ­φω­να με το BBC. Μετά την ενη­μέ­ρω­ση, ο χρή­στης πρέ­πει να κλεί­σει τον Chrome και να τον εκκι­νή­σει ξανά για να εφαρ­μο­στεί η ενη­μέ­ρω­ση ασφαλείας.

Η Google ανέ­φε­ρε πως «μέχρι σήμε­ρα έχου­με παρα­τη­ρή­σει ενερ­γή εκμε­τάλ­λευ­ση (σ.σ. του κενού ασφα­λεί­ας) μόνο ενα­ντί­ον συστη­μά­των Windows 7 32-bit». Μια λύση για τον χρή­στη, προ­κει­μέ­νου να έχει το κεφά­λι του ήσυ­χο, είναι να ανα­βαθ­μί­σει το λει­τουρ­γι­κό του στην τελευ­ταία έκδο­ση Windows 10.

Η Microsoft δεν έχει δώσει ημε­ρο­μη­νία πότε θα κυκλο­φο­ρή­σει το δικό της «μπά­λω­μα» για το πρό­βλη­μα στα Windows 7, αλλά δια­βε­βαί­ω­σε ότι θα είναι «το συντο­μό­τε­ρο δυνα­τό». Εκα­τομ­μύ­ρια υπο­λο­γι­στές χρη­σι­μο­ποιούν ακό­μη τα Windows 7, παρό­λο που έχουν πια ηλι­κία σχε­δόν δέκα ετών. Αρκε­τοί χρή­στες συνε­χί­ζουν να τα θεω­ρούν το καλύ­τε­ρο λει­τουρ­γι­κό σύστη­μα που έβγα­λε ποτέ η Microsoft και αρνού­νται να τα εγκαταλείψουν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο