Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Johnson & Johnson θα καθυστερήσει την παράδοση εμβολίων στην Ευρώπη

Η αμε­ρι­κα­νι­κή φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νία Johnson & Johnson ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι “απο­φά­σι­σε να καθυ­στε­ρή­σει τη διά­θε­ση” του μονο­δο­σι­κού της εμβο­λί­ου κατά της Covid-19 στην Ευρώ­πη μετά την από­φα­ση των αμε­ρι­κα­νι­κών υγειο­νο­μι­κών αρχών να συστή­σουν “ανα­στο­λή” της χρή­σης του στις ΗΠΑ.

Οι κύριες ομο­σπον­δια­κές υπη­ρε­σί­ες δημό­σιας υγεί­ας της χώρας θέλουν να διε­ρευ­νή­σουν έξι περι­πτώ­σεις ατό­μων που εμφά­νι­σαν σοβα­ρά περι­στα­τι­κά θρόμ­βων αίμα­τος μετά τη λήψη του εμβο­λί­ου στη χώρα. Η Johnson & Johnson “εξε­τά­ζει αυτά τα περι­στα­τι­κά μαζί με τις ευρω­παϊ­κές υγειο­νο­μι­κές αρχές”, ανα­κοί­νω­σε ο όμιλος.

Τα έξι πρό­σω­πα που εμφά­νι­σαν δια­τα­ρα­χές είναι όλα γυναί­κες ηλι­κί­ας από 18 έως 48 ετών. Μία γυναί­κα έχα­σε τη ζωή της και μια δεύ­τε­ρη νοση­λεύ­ε­ται σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση στη Νεμπρά­σκα, ανα­φέ­ρουν οι New York Times επι­κα­λού­με­νοι αξιωματούχους.

Το CDC και ο αμε­ρι­κα­νι­κός Οργα­νι­σμός Τρο­φί­μων και Φαρ­μά­κων (FDA) ανα­φέ­ρουν σε κοι­νή δήλω­ση που εξέ­δω­σαν ότι οι παρε­νέρ­γειες φαί­νε­ται αυτή τη στιγ­μή ότι είναι εξαι­ρε­τι­κά σπάνιες.

Σημειώ­νε­ται ότι στις ΗΠΑ με το μονο­δο­σι­κό εμβό­λιο της Johnson & Johnson έχουν ήδη εμβο­λια­στεί επτά εκα­τομ­μύ­ρια πολίτες.

Η Ε.Ε. παρέ­λα­βε χθες τα πρώ­τα εμβό­λια της εται­ρεί­ας, ενώ στην Ελλά­δα είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για αύριο Τετάρ­τη η άφι­ξη της πρώ­της παρ­τί­δας (33.600 δόσεις) και την ερχό­με­νη Δευ­τέ­ρα, 19 Απρι­λί­ου, θα γίνουν οι πρώ­τοι εμβολιασμοί.

Το γερ­μα­νι­κό υπουρ­γείο Υγεί­ας δεν έχει ακό­μη απο­φα­σί­σει πώς θα δια­χει­ρι­στεί το ζήτη­μα του εμβο­λί­ου της Johnson & Johnson, μετά την αμε­ρι­κα­νι­κή από­φα­ση να ανα­στα­λεί η χορή­γη­σή του, δήλω­σε νωρί­τε­ρα ο εκπρό­σω­πός του Χάνο Κάουτς.

Παρά τις νέες πλη­ρο­φο­ρί­ες από τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, το Βέλ­γιο που παρέ­λα­βε ήδη 36.000 δόσεις δεν προ­βλέ­πε­ται προς το παρόν αλλα­γή στον προγραμματισμό.

Η Σου­η­δία θα απο­φα­σί­σει πώς θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σει το εμβό­λιο κατά της COVID-19 της Johnson & Johnson εντός των επό­με­νων ημε­ρών, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα η Υπη­ρε­σία Υγεί­ας, μετά τις ανα­φο­ρές σπά­νιων θρόμ­βων αίμα­τος παρό­μοιων με αυτούς που ανα­φέρ­θη­καν για το εμβό­λιο της AstraZeneca.

Η Ολλαν­δι­κή ρυθ­μι­στι­κή αρχή φαρ­μά­κων (CBG) ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι τα οφέ­λη του εμβο­λί­ου της Johnson & Johnson κατά της COVID-19 υπερ­τε­ρούν των πιθα­νών κιν­δύ­νων, μετά τη σύστα­ση των αμε­ρι­κα­νι­κών ομο­σπον­δια­κών υγειο­νο­μι­κών αρχών για την ανα­στο­λή της χρή­σης του εμβολίου.

Στη Ισπα­νία ο πρω­θυ­πουρ­γός Πέδρο Σάν­τσεθ δήλω­σε σήμε­ρα ότι τα οφέ­λη όλων των εγκε­κρι­μέ­νων εμβο­λί­ων κατά της COVID-19 αντι­σταθ­μί­ζουν τους κιν­δύ­νους, μετά τη σύστα­ση των αμε­ρι­κα­νι­κών αρχών για την ανα­στο­λή του εμβο­λια­σμού με το σκεύ­α­σμα που ανέ­πτυ­ξε η Johnson & Johnson. Ο Σάν­τσεθ πρό­σθε­σε, ωστό­σο, ότι οι αρχές θα επι­βρα­δύ­νουν τη διά­θε­ση των εμβο­λί­ων για να αξιο­λο­γή­σουν τους κιν­δύ­νους εάν και όταν ανα­φερ­θούν σοβα­ρές παρενέργειες.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο