Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η NASA εκτόξευσε το πιο ισχυρό διαστημικό τηλεσκόπιο που έγινε ποτέ — Δείτε το!

Το πιο ισχυρό διαστημικό τηλεσκόπιο που κατασκευάστηκε ποτέ έφυγε επίσημα από τη Γη.
Το James Webb εκτοξεύτηκε στις 25 Δεκεμβρίου 7:20 π.μ. από ένα ευρωπαϊκό διαστημικό λιμάνι στη Γαλλική Γουιάνα.

Go Webb! φώνα­ξε διευ­θυ­ντής επι­χει­ρή­σε­ων Jean-Luc Voyer όταν το δια­στη­μό­πλοιο ολο­κλή­ρω­σε έναν κρί­σι­μο ελιγ­μό αμέ­σως μετά την απογείωση.
Οι επευ­φη­μί­ες ξέσπα­σαν στην αίθου­σα ελέγ­χου και οι υπεύ­θυ­νοι της απο­στο­λής με μάσκες προ­σώ­που φόρε­σαν κόκ­κι­να καπέ­λα Άγιου Βασίλη

Το James Webb Space Telescope των 10 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων, το οποίο είναι μεγα­λύ­τε­ρο και πιο εξε­λιγ­μέ­νο από το εμβλη­μα­τι­κό δια­στη­μι­κό τηλε­σκό­πιο Hubble, βρί­σκε­ται στα σκα­ριά από τα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του 1980. Αυτό που βρί­σκει θα μπο­ρού­σε να φέρει επα­νά­στα­ση στην κατα­νό­η­σή μας για το σύμπαν και τη θέση μας σε αυτό.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο