Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η selfi-τιδα ως εμμονή και νέα ψυχική ασθένεια

Μη γελά­σε­τε –καταρ­χήν και αφή­στε για μετά την περι­ή­γη­ση στις –κάποιες πραγ­μα­τι­κές θλι­βε­ρές φωτογραφίες…

Είσαι παθιασμένος‑η με το να βγά­ζεις selfies, σε σημείο που όλο το feed του προ­φίλ σου σε FB, Instagram, twitter κλπ είναι γεμά­το με τη φάτσα σου και όχι μόνο; Πέρα από το σε τιμά­ει | δε σε τιμά­ει –σχε­τι­κά πλέ­ον στην καπι­τα­λι­στι­κή κοι­νω­νία του βόθρου απο­τε­λεί και πολύ σοβα­ρή ένδει­ξη  SELFITIS | ΣΕΛΦΙΤΙΔΑ επί το ελληνικότερον.

Αυτό δεν το λέμε εμείς αλλά ερευ­νη­τές από το Nottingham Trent University και το Thiagarajar School of Management, που την ορί­ζουν ως μια ΟΡΙΑΚΗ, ΟΞΕΙΑ και ΧΡΟΝΙΑ ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ τονί­ζο­ντας και ότι όσοι είναι νάρ­κισ­σοι είναι και οι πιο επιρρεπείς.

Ο Μη Κερ­δο­σκο­πι­κός Οργα­νι­σμός Rawhide εξέ­τα­σε τις εμμο­νές που έχουν οι χρή­στες των social media με τις selfies και τη ροπή προς τη ναρ­κισ­σι­στι­κή συμπε­ρι­φο­ρά … κατα­λή­γο­ντας –μετα­ξύ άλλων, στα εξής συμπε­ρά­σμα­τα, όπως αυτά δημο­σιεύ­τη­καν στο Adweek:

Το 2015, περισ­σό­τε­ροι άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους βγά­ζο­ντας selfies παρά από επι­θέ­σεις καρχαριών.

Το 55% των millennials έχει βγά­λει selfies και τις έχεις μοι­ρα­στεί στα social media.

Το 74% όλων των εικό­νων που έχουν μοι­ρα­στεί στο Snapchat είναι selfies.

Κάθε 10 δευ­τε­ρό­λε­πτα ανέ­βαι­ναν στο Instagram το 2015 1.000 selfies και σήμε­ρα πάνω από 10.000 ήτοι 1000 ανά δευτερόπτετο!!

Καθη­με­ρι­νά υπάρ­χουν 93 εκα­τομ­μύ­ρια selfies, οι οποί­ες θα μπο­ρού­σαν να δημιουρ­γή­σουν 583.333 ρολά από φιλμ.

19 στους 20 εφή­βους έχουν βγά­λει selfies.

Σε ένα από τα infographic του Rawhide, προ­κύ­πτει ότι το 36% των selfies έχουν δεχτεί επε­ξερ­γα­σία ώστε να βελ­τιω­θούν χαρα­κτη­ρι­στι­κά του προ­σώ­που. Μετα­ξύ των χαρα­κτη­ρι­στι­κών ενός νάρ­κισ­σου των μέσων κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης είναι η υπέρ-δρα­στη­ριό­τη­τα με προ­σω­πι­κές φωτο­γρα­φί­ες, ο συνε­χής έλεγ­χος μήπως χάσει κάποια πλη­ρο­φο­ρία αλλά και το διαρ­κές update με στό­χο να προ­ω­θή­σει τον εαυ­τό του.

Το 48% των selfies μοι­ρά­ζο­νται μέσω Facebook, 13% WhatsApp, 9% Twitter, 8% Instagram και 5% Snapchat

Σχε­δόν –το 2015–2016 … 300 εκα­τομ­μύ­ρια φωτο­γρα­φί­ες στο Instagram σήμε­ρα πάνω από 1δισ, με προ­ο­πτι­κή εκθε­τι­κής εκτί­να­ξης περιέ­χουν την ετι­κέ­τα #«selfie», με τις πιο δημο­φι­λείς τάσεις the great outdoors (…α…α, ρε ταλαί­πω­ρη υπέ­ρο­χη ύπαι­θρος), σφιγ­μέ­να χεί­λη και cheeks to cheeks, στην παρα­λία ή στις δια­κο­πές ‑messy, yet still pretty (ακα­τά­στα­το, αλλά ακό­μα όμορ­φο) selfie ενώ οδη­γώ …το 25%+ !! κλπ.
Λίγο πιο κάτω με φίλους ή «ομα­δι­κή», #Healthie – = στο γυμνα­στή­ριο ή να τρώ­τε υγιει­νά και ~10% «η από­λυ­τη Selfie» με περι­φρό­νη­ση του κιν­δύ­νου –δημο­φι­λής πχ. η λήψη «παρέα» με άγριες αρκού­δες (σσ. αξιω­μα­τού­χοι της Δασι­κής Υπη­ρε­σί­ας ΗΠΑ στη λίμνη Tahoe έχουν εκδώ­σει πολ­λές σχε­τι­κές προει­δο­ποι­ή­σεις –ενώ υπάρ­χουν και προει­δο­ποι­η­τι­κές ταμπέ­λες). Οι τολ­μη­ροί κάνουν επί­σης πρω­το­σέ­λι­δα σκαρ­φα­λώ­νο­ντας στην κορυ­φή ουρανοξυστών.

Οι selfies δεν είναι πάντα πρω­τό­τυ­πες. Πολ­λές (36%) είναι φωτο­σο­πιές (κηλί­δων | τόνου δέρ­μα­τος, ρετούς στο σχή­μα του προ­σώ­που, επί­σης μύτης, χει­λιών στό­μα­τος κλπ)

Πάντως εμένα δε με αφορά…

Έχει δημιουρ­γη­θεί ένα ειδι­κό τεστ για να μπο­ρεί ο καθέ­νας να κατα­λά­βει αν έχει συμ­πτώ­μα­τα ή βρί­σκε­ται σε προ­χω­ρη­μέ­να στά­δια της σελ­φί­τι­δας. Το τεστ είναι ουσια­στι­κά μια αξιο­λό­γη­ση της σοβα­ρό­τη­τας της κατά­στα­σης, ενώ έχει δοκι­μα­στεί σε αρκε­τούς εθε­λο­ντές. Οι κλί­μα­κές της ξεκι­νούν από την ορια­κή σελ­φί­τι­δα (κάποιος που φωτο­γρα­φί­ζει τον εαυ­τό του του­λά­χι­στον τρεις φορές την ημέ­ρα, αλλά δεν δημο­σιεύ­ει τις εικό­νες στα social media) και κατα­λή­γουν στην οξεία σελ­φί­τι­δα (όταν κάποιος βγά­ζει πάρα πολ­λές φωτο­γρα­φί­ες και τις δημο­σιεύ­ει στο δια­δί­κτυο) και στην χρό­νια σελ­φί­τι­δα (ανε­ξέ­λεγ­κτη τάση να αυτο­φω­το­γρα­φί­ζε­σαι και να ανε­βά­ζεις σε Facebook και Instagram πάνω από έξι εικό­νες την ημέ­ρα). Αν θέλεις να κάνεις το τεστ, απά­ντη­σε στις παρα­κά­τω ερω­τή­σεις, βαθ­μο­λο­γώ­ντας από το 1 έως το 5 (όπου 5 συμ­φω­νείς από­λυ­τα κι όπου 1 δια­φω­νείς έντο­να) και στη συνέ­χεια άρθροι­σε τα απο­τε­λέ­σμα­τά σου.

Το να βγά­ζω selfies μου δίνει μια καλή αίσθη­ση κι απο­λαμ­βά­νω την καθη­με­ρι­νό­τη­τά μου
— Η κοι­νο­ποί­η­ση των φωτο­γρα­φιών μου, μου δημιουρ­γεί έναν υγιή αντα­γω­νι­σμό με τους φίλους και τους συνα­δέλ­φους μου
— Γίνο­μαι το επί­κε­ντρο της προ­σο­χής όταν κοι­νο­ποιώ τις selfies μου στα κοι­νω­νι­κά μέσα
— Χαλα­ρώ­νω όταν βγά­ζω selfies
— Αισθά­νο­μαι αυτο­πε­ποί­θη­ση όταν βγά­ζω selfie
— Γίνο­μαι πιο αποδεκτός/αποδεκτή από τους φίλους μου όταν βγά­ζω selfies και τις μοι­ρά­ζο­μαι στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύωσης
— Εκφρά­ζο­μαι καλύ­τε­ρα μέσα από τις selfies
— Η λήψη πολ­λών και δια­φο­ρε­τι­κών selfies, με βοη­θά στην αύξη­ση της κοι­νω­νι­κό­τη­τάς μου.
— Αισθά­νο­μαι πιο δημο­φι­λής όταν δημο­σιεύω τις selfies μου στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύωσης
— Η λήψη selfies βελ­τιώ­νει τη διά­θε­σή μου και με κάνει να αισθά­νο­μαι ευτυχισμένος
— Έχω μεγα­λύ­τε­ρη αυτο­ε­κτί­μη­ση όταν βγά­ζω selfies
— Νιώ­θω ότι απο­κτώ μια “δύνα­μη” ανά­με­σα στους υπό­λοι­πους φίλους μου στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, όταν δημο­σιεύω selfie
— Οι selfies απο­τυ­πώ­νουν καλύ­τε­ρα τις ανα­μνή­σεις και τις διά­φο­ρες εμπειρίες
— Δημο­σιεύω συχνά selfies για να πάρω πολ­λά σχό­λια στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύωσης
— Με τις selfies, περι­μέ­νω από τους φίλους μου να με εκτιμήσουν
— Οι selfies αλλά­ζουν άμε­σα τη διά­θε­σή μου
— Βγά­ζω selfies και τις βλέ­πω μόνος μου για να τονώ­σω την αυτο­πε­ποί­θη­σή μου
— Όταν δε βγαί­νω selfies, αισθά­νο­μαι απο­μο­νω­μέ­νος από τους φίλους μου
— Βγά­ζω selfies και τις θεω­ρώ τρό­παια για το μέλλον
— Χρη­σι­μο­ποιώ εργα­λεία επε­ξερ­γα­σί­ας φωτο­γρα­φιών για να βελ­τιώ­σω την εικό­να του εαυ­τού μου, ώστε να δεί­χνει καλύ­τε­ρα από τους άλλους.Τα απο­τε­λέ­σμα­τα της βαθ­μο­λο­γί­ας, , τα οποία επι­κυ­ρώ­νει ο Dr. Mark Griffiths από το Nottingham Trent University που βοή­θη­σε στη δημιουρ­γία του τεστ, ερμη­νεύ­ο­νται ως εξής:

  • 00–33 👈  Οριακή
  • 34–67 👈  Οξεία 
  • 68–100 👈 Χρό­νια 

  Όσοι πιστοί προσέλθετε…

Δεί­τε και Τι απο­κα­λύ­πτουν οι Selfies σας; (από Al Jazzera)

Η Karen Gillan και ο John Cho πρω­τα­γω­νι­στές στην κωμω­δία του ABC, Selfie “remake” ‑τρό­πος του λέγειν, του My Fair Lady από τη δημιουρ­γό του Suburgatory, Emily Kapnek.

Πηγή — περισ­σό­τε­ρα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο