Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Twitter Inc. απέλυσε το 10% του εργατικού δυναμικού της

Η εται­ρεία Twitter Inc. απέ­λυ­σε του­λά­χι­στον 200 εργα­ζο­μέ­νους της, ή περί­που το 10% του τρέ­χο­ντος εργα­τι­κού δυνα­μι­κού της, απο­κά­λυ­ψε η εφη­με­ρί­δα New York Times αργά χθες Κυρια­κή το βρά­δυ, προ­χω­ρώ­ντας σε ακό­μη έναν κύκλο περι­κο­πών θέσε­ων εργα­σί­ας αφό­του την αγό­ρα­σε ο δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χος επι­χει­ρη­μα­τί­ας Ίλον Μασκ τον Οκτώ­βριο του 2022.

Οι απο­λύ­σεις, που έγι­ναν το βρά­δυ του Σαβ­βά­του, αφο­ρού­σαν υπεύ­θυ­νους δια­χεί­ρι­σης έργου, ανα­λυ­τές δεδο­μέ­νων και μηχα­νι­κούς αρμό­διους για τη μάθη­ση των μηχα­νών και την αξιο­πι­στία της υπη­ρε­σί­ας, σύμ­φω­να με την εφη­με­ρί­δα, που επι­κα­λέ­στη­κε ενη­με­ρω­μέ­νες πηγές.

Η εται­ρεία δεν απά­ντη­σε αμέ­σως όταν το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Ρόι­τερς προ­σπά­θη­σε να επι­κοι­νω­νή­σει μαζί της για να της ζητή­σει σχόλιο.

Η Twitter είχε προ­σω­πι­κό περί­που 2.300 εργα­ζο­μέ­νων τον περα­σμέ­νο μήνα, κατά τον κ. Μασκ .

Οι νέες απο­λύ­σεις ακο­λου­θούν το αρχι­κό κύμα μαζι­κών περι­κο­πών θέσε­ων εργα­σί­ας στην εται­ρεία, που είχαν φθά­σει τις 3.700, καθώς ο κ. Μασκ ‑που εξα­γό­ρα­σε τον ιστό­το­πο κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης ένα­ντι 44 δισεκ. δολα­ρί­ων πέρυ­σι- λάμ­βα­νε μέτρα μεί­ω­σης του λει­τουρ­γι­κού κόστους.

Ο Ίλον Μασκ δήλω­νε τον Νοέμ­βριο πως η Twitter ήταν αντι­μέ­τω­πη με «μεγά­λη πτώ­ση των εσό­δων», καθώς οι δια­φη­μι­στές μεί­ω­ναν τις δαπά­νες τους εξαι­τί­ας των ανη­συ­χιών τους για την έλλει­ψη ελέγ­χου του περιεχομένου.

Η Twitter άρχι­σε πρό­σφα­τα να μοι­ρά­ζε­ται έσο­δα από τις δια­φη­μί­σεις με κάποιους από τους δημιουρ­γούς περιε­χο­μέ­νου στην πλατφόρμα.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο