Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θάνατος άστεγου στην Θεσσαλονίκη: Ανακοίνωση της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Σε ανα­κοί­νω­σή της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Θεσ­σα­λο­νί­κης για τον θάνα­το του άστε­γου στην πλ. Αρι­στο­τέ­λους, από υπο­θερ­μι­κό σοκ, αναφέρει:

«Ελπί­ζου­με ότι κανείς από το κρά­τος και τον δήμο δεν θα έχει το θρά­σος να ξεστο­μί­σει ότι ο θάνα­τος του αστέ­γου από το κρύο και εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νος στην πλα­τεία Αρι­στο­τέ­λους οφεί­λε­ται στην “ατο­μι­κή του ευθύνη”.

Δεν χωρά­ει κανέ­να κου­κού­λω­μα της ευθύ­νης διά­φο­ρων “υπεύ­θυ­νων” και των ευθυ­νών ενός κρά­τους και ενός δήμου, ταχύ­τα­των όταν πρό­κει­ται να υπη­ρε­τή­σουν μεγά­λα ιδιω­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, αλλά αργών έως αναι­σθη­σί­ας όταν πρό­κει­ται για την προ­στα­σία της ζωής, της υγεί­ας, των στοι­χειω­δών δικαιω­μά­των του λαού. (Η συνε­χι­ζό­με­νη σιω­πή του δήμου για την κατάρ­ρευ­ση του συστή­μα­τος Υγεί­ας, για τις επι­κίν­δυ­νες συν­θή­κες στα σχο­λεία προκαλεί).

Ο θάνα­τος του αβο­ή­θη­του άστε­γου στην πλα­τεία Αρι­στο­τέ­λους θα στοι­χειώ­νει τα όσα “ορα­μα­τι­κά” δια­λα­λούν κάποιοι για την του­ρι­στι­κή ανά­πλα­σή της. Η βοή­θεια σ’ αυτόν και σε εκα­το­ντά­δες ακό­μα άστε­γους δεν είναι ούτε ψίχου­λα μπρο­στά στα εκα­τομ­μύ­ρια που ξοδεύ­ο­νται για παρό­μοια έργα, για ενί­σχυ­ση μεγά­λων συμ­φε­ρό­ντων. Κι όμως θεω­ρού­νται “κόστος” το οποίο κρά­τος και δήμος “δεν μπο­ρούν να αντέξουν”.

Οι ανε­παρ­κέ­στα­τες κρα­τι­κές και δημο­τι­κές δομές με ψίχου­λα ευρω­παϊ­κών προ­γραμ­μά­των και “χορη­γιών ευερ­γε­τών” (με το αζη­μί­ω­το βεβαί­ως) είναι “φύλ­λο συκής”, δεν καλύ­πτουν ούτε τις ανά­γκες ούτε τις εγκλη­μα­τι­κές ευθύνες.

Η οικο­νο­μι­κή κρί­ση του καπι­τα­λι­σμού, η ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, η ακρί­βεια, η ανερ­γία και οι μισθοί-ψίχου­λα, το επι­κεί­με­νο κύμα πλει­στη­ρια­σμών θα επι­δει­νώ­σει την κατά­στα­ση, θα αυξή­σει φαι­νό­με­να αστε­γί­ας, θα εντεί­νει τη βαρ­βα­ρό­τη­τά του.

Δεν ελπί­ζου­με σε καμιά ευαι­σθη­το­ποί­η­ση του κρά­τους και ενός δήμου που λει­τουρ­γεί σαν παράρ­τη­μά του.

Μόνο ο ίδιος ο λαός μπο­ρεί να δώσει λύση.

Απαι­τώ­ντας την άμε­ση, γεν­ναία οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση των δομών προ­στα­σί­ας από τη διευ­ρυ­νό­με­νη φτώ­χεια, προ­σλή­ψεις, σίτι­ση, στέ­γα­ση, ιατρι­κή παρα­κο­λού­θη­ση, κοι­νω­νι­κή επα­νέ­ντα­ξη των θυμά­των της “ανά­πτυ­ξης”, της καπι­τα­λι­στι­κής βαρβαρότητας».

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο