Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θάνατος Τζωρτζίνας: Πραγματογνωμοσύνη από παιδοψυχολόγο διέταξε η ανακρίτρια για τις ζωγραφιές του παιδιού

Όσα εκφρά­ζο­νται από τις ζωγρα­φιές της Τζωρ­τζί­νας, για την δολο­φο­νία της οποί­ας κατη­γο­ρεί­ται η προ­σω­ρι­νά κρα­τού­με­νη μητέ­ρα της, επι­χει­ρεί να κατα­νο­ή­σει η 18η τακτι­κή ανα­κρί­τρια Χρι­στί­να Σαλάπ­πα, που χει­ρί­ζε­ται την υπό­θε­ση θανά­του του 9χρονου κοριτσιού.

Η ανα­κρί­τρια διέ­τα­ξε την διε­νέρ­γεια πραγ­μα­το­γνω­μο­σύ­νης προ­κει­μέ­νου να ερμη­νευ­θούν οι ζωγρα­φιές της Τζωρ­τζί­νας που περι­λαμ­βά­νο­νται στην δικο­γρα­φία, οι οποί­ες βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν από τους αστυ­νο­μι­κούς στο σπί­τι της οικο­γέ­νειας Δασκα­λά­κη στην Πάτρα.

Την πραγ­μα­το­γνω­μο­σύ­νη θα διε­νερ­γή­σει παι­δο­ψυ­χο­λό­γος που θα δώσει πιθα­νές εξη­γή­σεις για κάθε σχέ­διο, αλλά και για τις επι­λο­γές χρω­μά­των και άλλων στοι­χεί­ων που απει­κό­νι­σε η 9χρονη. Η κ. Σαλάπ­πα επι­θυ­μεί να απο­κρυ­πτο­γρα­φή­σει όσα ενδέ­χε­ται να απα­σχο­λού­σαν το κορι­τσά­κι λίγο και­ρό πριν πεθά­νει και ενώ είχε ήδη χάσει και την δεύ­τε­ρη αδελ­φή της, την μόλις έξι μηνών Ίρι­δα, τον Μάρ­τιο του 2021, η οποία κατέ­λη­ξε στο δωμά­τιο που κοι­μό­ταν και η Τζωρτζίνα.

Για τις επί­μα­χες ζωγρα­φιές του παι­διού που έχουν δημο­σιο­ποι­η­θεί, πολ­λοί ειδι­κοί έχουν δημό­σια εκφρά­σει την άπο­ψη πως η Τζωρ­τζί­να μέσα από αυτά «κατα­θέ­τει» συγκε­κρι­μέ­να δεδο­μέ­να, όχι μόνο για την συναι­σθη­μα­τι­κή της κατά­στα­ση αλλά και για την κατά­στα­ση της οικο­γέ­νειας και τους ρόλους των γονιών της. Ανά­με­σα σε αυτά που έχουν προ­κα­λέ­σει εντύ­πω­ση σε παι­δο­ψυ­χο­λό­γους, είναι η απει­κό­νι­ση της Μίνι Μάους πλά­τη, χωρίς πρό­σω­πο, το δέντρο με την κού­νια που πάνω μοιά­ζει με κρε­μά­λα, η σκου­ρό­χρω­μη στέ­γη σε ένα σπί­τι χωρίς πόρ­τες αλλά μόνο με μικρά παρά­θυ­ρα και άλλα για τα οποία πλέ­ον η δικα­στι­κή λει­τουρ­γός ανα­μέ­νει ερμη­νεί­ες και αξιο­λο­γή­σεις που πιθα­νό­τα­τα θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Παράλ­λη­λα, ενώ­πιον της δικα­στι­κής λει­τουρ­γού θα συνε­χι­στούν τις επό­με­νες ημέ­ρες κατα­θέ­σεις για­τρών από τα νοσο­κο­μεία που νοση­λεύ­τη­κε το κορι­τσά­κι. Ήδη έχουν κατα­θέ­σει για­τροί και νοση­λευ­τές από το Καρ­μαν­δά­νειο Νοσο­κο­μείο, το Πανε­πι­στη­μια­κό Νοσο­κο­μείο Πάτρας, ενώ θα ακο­λου­θή­σουν κατα­θέ­σεις για­τρών από το Ωνά­σειο και το Νοσο­κο­μείο Παί­δων Αγλα­ΐα Κυριακού.

Ψιθύ­ρι­ζε όταν μιλάς για αγά­πη, της Βασι­λι­κής Ελευ­θε­ριά­δου – Γαλάνη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο