Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θάσος: Οι λόγοι που κάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές αξέχαστες

Βρί­σκε­ται στο βορειό­τε­ρο άκρο του Αιγαί­ου. Κι αν για ορι­σμέ­νους η προ­σέγ­γι­σή του φαντά­ζει κάπως δύσκο­λη, ωστό­σο απο­τε­λεί έναν από τους λατρε­μέ­νους του­ρι­στι­κούς προ­ο­ρι­σμούς πολ­λών βορειο­ευ­ρω­παί­ων και βαλ­κά­νιων. Το “λατρε­μέ­νος” βέβαια δεν σημαί­νει κατ’ ανά­γκη και δημο­φι­λής. Σημαί­νει ότι στο πέρα­σμα των χρό­νων κατά­φε­ρε να έχει φανα­τι­κούς φίλους που τον επι­σκέ­πτο­νται κάθε καλο­καί­ρι για να ξεκου­ρά­σουν όλες τις αισθή­σεις τους. Να κολυ­μπή­σουν σε κατα­γά­λα­να νερά και να νιώ­σουν την ηρε­μία που προ­σφέ­ρει απλό­χε­ρα η φύση.

Αυτή είναι η Θάσος. Ένας προ­ο­ρι­σμός για όλους αλλά και για… λίγους που ψάχνουν τα πολλά.

Με μηδε­νι­κά κρού­σμα­τα μέσα στην παν­δη­μία του κορο­νοϊ­ού, το νησί είναι μέχρι τώρα αλώ­βη­το και καθώς εισέρ­χε­ται σε μια όψι­μη του­ρι­στι­κή περί­ο­δο προ­βά­λει όλα εκεί­να που θα το κάνουν ιδα­νι­κό προ­ο­ρι­σμό και για το φετι­νό “δύσκο­λο καλοκαίρι”.

Οι φανα­τι­κοί φίλοι του νησιού από την Ελλά­δα και το εξω­τε­ρι­κό στέλ­νουν μηνύ­μα­τα στους Θάσιους ότι και φέτος θα το επι­σκε­φθούν. Ωστό­σο, ο πρό­ε­δρος του συλ­λό­γου ξενο­δό­χων της Θάσου Πάρης Παρα­σχού­δης μιλώ­ντας στο ΑΠΕ — ΜΠΕ δεν κρύ­βει ότι η παν­δη­μία του κορο­νοϊ­ού έχει επη­ρε­ά­σει και έχει προ­βλη­μα­τί­σει πολ­λούς. «Εμείς, όμως, είμα­στε εδώ», τονί­ζει με έμφα­ση και «τους περι­μέ­νου­με με την ίδια όρε­ξη λαμ­βά­νο­ντας όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα. Ανοί­γου­με τα ξενο­δο­χεία μας έχο­ντας μια αισιό­δο­ξη διά­θε­ση και μια μεγά­λη λαχτά­ρα να συνα­ντή­σου­με ξανά φίλους και του­ρί­στες. Ανοί­γου­με, με την υπό­σχε­ση ότι και το φετι­νό καλο­καί­ρι στη Θάσο θα είναι πραγ­μα­τι­κά όμορ­φο και αξέ­χα­στο. Είναι οι μικροί και μεγά­λοι λόγοι που αξί­ζει και φέτος κάποιος να έρθει και να χαρεί όλα όσα προ­σφέ­ρει αυτός ο ευλο­γη­μέ­νος τόπος».

1ος Το εντυπωσιακό Υψάριο

Το ψηλό­τε­ρο σημείο του νησιού, είναι το Υψά­ριο (ή Ψαριό όπως το λένε οι ντό­πιοι), με ύψος 1.200 μέτρα. Καλύ­πτει μεγά­λο μέρος του νησιού, σχε­δόν το 70% της συνο­λι­κής του έκτα­σης και φιλο­ξε­νεί πανέ­μορ­φα δάση στην κατα­πρά­σι­νη επι­φά­νειά του. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό του, είναι τα άπει­ρα μονο­πά­τια που το δια­τρέ­χουν και προ­σφέ­ρουν στους λάτρεις της φύσης μονα­δι­κές εμπει­ρί­ες. Στην κορυ­φή εξάλ­λου βρί­σκε­ται και το ορει­βα­τι­κό κατα­φύ­γιο που μπο­ρεί να φιλο­ξε­νή­σει τους περι­πα­τη­τές. Η κατα­πλη­κτι­κή θέα από την κορυ­φή, προς το Άγιο Όρος, τις ακτές της Μακε­δο­νί­ας, τη Λήμνο, τη Σαμο­θρά­κη, ακό­μα και τα Δαρ­δα­νέλ­λια- όταν ο και­ρός το επι­τρέ­πει- είναι δέλε­αρ για όλους. Στο Υψά­ριο μπο­ρεί κανείς να απο­λαύ­σει την ποι­κι­λο­μορ­φία της Θασί­τι­κης φύσης, καθώς στο βου­νό φύο­νται έλα­τα, πεύ­κα, πλα­τά­νια, καστα­νιές και φυσι­κά ελαιό­δε­ντρα στους πρό­πο­δες. Δια­τρέ­χε­ται ολό­κλη­ρο από χει­μάρ­ρους και πηγές με γάρ­γα­ρο νερό. Η ρίγα­νη, η μέντα, το σπα­θό­χαρ­το και το μάρα­θρο με τις ξεχω­ρι­στές μυρω­διές τους, απο­τε­λούν τις τελευ­ταί­ες πινε­λιές ενός φυσι­κού πίνα­κα μονα­δι­κής ομορφιάς.

2ος Η πρωτεύουσα

Πρω­τεύ­ου­σα του νησιού είναι ο Λιμέ­νας. Εκτός όμως από ξενο­δο­χεία, καφέ, ταβέρ­νες και μπαρ, ο Λιμέ­νας έχει πολύ έντο­νο το πολι­τι­στι­κό στοι­χείο. Το εκ βάθρων ανα­και­νι­σμέ­νο αρχαιο­λο­γι­κό μου­σείο ξεδι­πλώ­νει την ιστο­ρία του νησιού από τον 7ο αιώ­να π.Χ., ενώ στην είσο­δό του δεσπό­ζει ο επι­βλη­τι­κός κού­ρος. Αξί­ζει να επι­σκε­φθεί­τε το “Καλο­γε­ρι­κό”, ένα πλή­ρως ανα­και­νι­σμέ­νο διώ­ρο­φο κτί­ριο της Μονής Βατο­πε­δί­ου του Αγί­ου Όρους που φιλο­ξε­νεί εικα­στι­κές εκθέ­σεις. Κάνο­ντας τον κύκλο της χερ­σο­νή­σου από την Ακρό­πο­λη, θα φτά­σε­τε στο αρχαίο θέα­τρο με θέα τη θάλασ­σα. Και καθώς επι­στρέ­φε­τε στην πρω­τεύ­ου­σα, θα συνα­ντή­σε­τε την αρχαία αγο­ρά, το πρώ­το πολι­τι­κό, διοι­κη­τι­κό και θρη­σκευ­τι­κό κέντρο του νησιού. Ο Λιμέ­νας ξυπνά μνή­μες από μια άλλη επο­χή αφού η αρχαία πόλη συνυ­πάρ­χει αρμο­νι­κά με τη σύγ­χρο­νη. Παντού μέσα στον οικι­σμό υπάρ­χουν διά­σπαρ­τα αρχαιο­λο­γι­κά ευρήματα.

3ος Ο γύρος του νησιού: Εμπειρία

Ίσως το μονα­δι­κό νησί που προ­σφέ­ρει αυτή τη δυνα­τό­τη­τα. Οι επι­σκέ­πτες που θέλουν να το περι­η­γη­θούν οδι­κώς έχουν δύο δυνα­τό­τη­τες. Η πρώ­τη, είναι να ξεκι­νή­σουν από τον Λιμέ­να ακο­λου­θώ­ντας το δρό­μο δυτι­κά, με κατεύ­θυν­ση τα Λιμε­νά­ρια. Η δεύ­τε­ρη, να ξεκι­νή­σουν από τον Λιμέ­να και προ­χω­ρώ­ντας ανα­το­λι­κά, να φτά­σουν ως τον Ποτό και το Θεο­λό­γο. Ακο­λου­θώ­ντας την πρώ­τη δια­δρο­μή, ο επι­σκέ­πτης βρί­σκε­ται στο βορειο­δυ­τι­κό τμή­μα του νησιού που είναι πολυ­σύ­χνα­στο και μεγα­λύ­τε­ρο ενδια­φέ­ρον παρου­σιά­ζουν οι ορει­νές πανέ­μορ­φες τοπι­κές κοι­νό­τη­τες. Δεν λεί­πουν οι εκπλη­κτι­κές παρα­λί­ες, με τις ατε­λεί­ω­τες αμμου­διές και τα κατα­πρά­σι­να δάση που αγκα­λιά­ζουν τις πλα­γιές των βου­νών. Στην πλευ­ρά αυτή, βρί­σκο­νται το Ραχώ­νι, ο Πρί­νος, το Καζα­βί­τι, ο Σωτή­ρας, η Καλ­λι­ρά­χη, οι Μαριές, τα Λιμε­νά­ρια και το Πευκάρι.

Μπο­ρεί­τε ακό­μα να επι­σκε­φθεί­τε ένα αρχαίο λατο­μείο μαρ­μά­ρου, για να δεί­τε από που προ­έρ­χε­ται το φημι­σμέ­νο κατά­λευ­κο μάρ­μα­ρο της Θάσου που εξά­γε­ται σε όλο τον κόσμο και έχει «ντύ­σει» ξακου­στά μνη­μεία. Είναι το υλι­κό πάνω στο οποίο, κυριο­λε­κτι­κά, χτί­στη­κε το νησί, αλλά και το υλι­κό για το οποίο μέχρι σήμε­ρα συνε­χί­ζει να «τραυ­μα­τί­ζε­ται» αδιά­κο­πα λόγω των λατο­μεί­ων που ανοίγουν.

4ος Το Καζαβίτι

Ακο­λου­θώ­ντας τον ανη­φο­ρι­κό δρό­μο που ξεκι­νά από τον Πρί­νο (ή Καλύ­βια για τους ντό­πιους), ο επι­σκέ­πτης φτά­νει στο Μικρό και Μεγά­λο Καζα­βί­τι, το παλαιό­τε­ρο χωριό του νησιού. Ίσως, το πιο γρα­φι­κό, το πιο πρά­σι­νο (πριν την κατα­στρο­φι­κή πυρ­κα­γιά του 2016), χτι­σμέ­νο στις πλα­γιές του λόφου.

Το Μικρό και το Μεγά­λο Καζα­βί­τι ήταν πραγ­μα­τι­κά ένας επί­γειος παρά­δει­σος που δυστυ­χώς έχει «λαβω­θεί» σε μεγά­λο βαθ­μό. Το μικρό παρα­δο­σια­κό καφε­νε­δά­κι κάτω από τον αιω­νό­βιο πλά­τα­νο στην ανη­φο­ρι­κή πλα­κό­στρω­τη πλα­τεία ψήνει καφέ στη χόβο­λη και σερ­βί­ρει κρύο νερό από την τρε­χού­με­νη πηγή. Ο επι­σκέ­πτης καθώς περ­πα­τά­ει ανα­κα­λύ­πτει έναν τόπο γεμά­το πεύ­κα, πλα­τά­νια, και οξυ­ές. Σπί­τια χαμη­λά, πετρό­χτι­στα, με αυλές και σκε­πές από πελε­κη­μέ­νη πέτρα.

Ακό­μα και σήμε­ρα, το Μικρό και Μεγά­λο Καζα­βί­τι παρα­μέ­νουν ένας προ­ο­ρι­σμός που πρέ­πει όλοι να επι­σκε­φθούν ερχό­με­νοι στη Θάσο καθώς απο­τε­λεί έναν τόπο ασύ­γκρι­της ομορφιάς.

5ος Οι αγαπημένες παραλίες

Η περι­ή­γη­ση στις πολ­λές και σχε­δόν εξω­τι­κές παρα­λί­ες ξεκι­νά­ει από την Μακρύ­αμ­μο στα ανα­το­λι­κά του Λιμέ­να. Ένας πανέ­μορ­φος γρα­φι­κός, ήσυ­χος, κόλ­πος με κρυ­στάλ­λι­να νερά, περι­κυ­κλω­μέ­νος από πεύ­κα. Η ακτή είναι αμμώ­δης και οργα­νω­μέ­νη, ιδα­νι­κή για ατε­λεί­ω­τες ώρες μπά­νιου και ηλιο­θε­ρα­πεί­ας. Στην παρα­λία, υπάρ­χει μια σύγ­χρο­νη του­ρι­στι­κή μονά­δα με μπαν­γκα­λό­ους από τις πρώ­τες που δημιουρ­γή­θη­καν στο νησί στα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του ‘ 60. Η περι­ή­γη­ση συνε­χί­ζε­ται στη Χρυ­σή Αμμου­διά, την Ποτα­μιά, τα Κοί­νυ­ρα, την Αλυ­κή, την Αστρί­δα. Υπάρ­χουν άπει­ροι όρμοι και παρα­λί­ες στο νησί, μικρο­σκο­πι­κές ή πιο οργα­νω­μέ­νες, όλες τους πανέ­μορ­φες. Αν και είναι δύσκο­λο να ξεχω­ρί­σεις τις καλύ­τε­ρες αξί­ζει μια επί­σκε­ψη στις Αλυ­κές, στη νοτιο­α­να­το­λι­κή άκρη, που αντι­κα­το­πτρί­ζει την ουσία του νησιού. Νερά που λαμπυ­ρί­ζουν με φόντο τα πεύ­κα, τα ελαιό­δε­ντρα κι ένα αρχαίο λατο­μείο μαρμάρου.

6ος Οι βουτιές στην πιο in φυσική πισίνα

Το Νο1 σημείο ανα­φο­ράς στο νησί αφού βρα­βεύ­τη­κε ως το πιο φωτο­γρα­φη­μέ­νο σημείο της Θάσου στο Instagram. Οι ντό­πιοι απο­κα­λούν αυτήν τη βρα­χώ­δη λίμνη δίπλα στη θάλασ­σα το «Δάκρυ της Αφρο­δί­της» ή αλλιώς Γκιό­λα. Πρό­κει­ται για μια φυσι­κή πισί­να, λαξε­μέ­νη στους θαλασ­σι­νούς βρά­χους που τα νερά της προ­σφέ­ρουν υπέ­ρο­χες χρω­μα­τι­κές αντι­θέ­σεις. Ο φυσι­κός βατή­ρας ύψους οχτώ μέτρων στο βάθος, είναι τέλειος για θεα­μα­τι­κές βου­τιές, ή χαλα­ρές τού­μπες. Είτε κολυ­μπώ­ντας, είτε χαλα­ρώ­νο­ντας στα βρά­χια το σίγου­ρο είναι ότι εδώ θα απο­λαύ­σε­τε τη Θάσο στα καλύ­τε­ρά της.

7ος Οι παραδοσιακοί οικισμοί της Παναγίας και του Θεολόγου

Ορει­νά χωριά και δημο­φι­λείς προ­ο­ρι­σμοί για πολ­λούς του­ρί­στες. Η Πανα­γία δια­κρί­νε­ται για τα μεγά­λα πλα­τά­νια στην πλα­τεία τα πολ­λά τρε­χού­με­να νερά και τα γρα­φι­κά καφε­νεία όπου σερ­βί­ρε­ται ελλη­νι­κός καφές ψημέ­νος στη χόβο­λη και παρα­δο­σια­κό γλυ­κό κου­τα­λιού καρυ­δά­κι. Σημα­ντι­κή είναι η εκκλη­σία της Πανα­γί­ας, που είναι άμε­σα συν­δε­δε­μέ­νη με τη ζωή του χωριού. Ο Θεο­λό­γος είναι χτι­σμέ­νος αμφι­θε­α­τρι­κά. Τα παρα­δο­σια­κά σπί­τια του είναι χτι­σμέ­να παράλ­λη­λα προς την κλί­ση του εδά­φους κι έχουν σχή­μα ορθο­γώ­νιο ή τετρά­γω­νο. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό τους η πελε­κη­τή πέτρα στην σκε­πή. Αξί­ζει μια επί­σκε­ψη στο λαο­γρα­φι­κό μου­σείο που στε­γά­ζε­ται στο αρχο­ντι­κό του Χατζη­γιώρ­γη. Άφθο­να καθα­ρά νερά και πυκνή βλά­στη­ση συμπλη­ρώ­νουν την όμορ­φη εικό­να του οικισμού.

8ος Οι τροφές των… θεών

Η Θάσος είναι διά­ση­μη για τα θαλασ­σι­νά της. Μπο­ρεί­τε να απο­λαύ­σε­τε μια τερά­στια ποι­κι­λία από λαχτα­ρι­στές σαρ­δέ­λες, αντζού­γιες, γαρί­δες αλλά και τσι­πού­ρες, κέφα­λους και καλα­μά­ρια. Με τόσους λόφους, ποτα­μά­κια και πρά­σι­νο παντού, στην περιο­χή αφθο­νεί το καλό κρέ­ας. Το κατσί­κι και το αρνί είναι στα must αν βρε­θεί­τε σε μια ορει­νή ταβέρ­να. Η Θάσος φημί­ζε­ται επί­σης για το ελαιό­λα­δο και το μέλι της. Έχει τη δική της χαρα­κτη­ρι­στι­κή στα­φι­δια­σμέ­νη ελιά, τη θρού­μπα Θάσου, από την οποία παρά­γε­ται εξαι­ρε­τι­κό παρ­θέ­νο ελαιόλαδο.

Η πλού­σια γεύ­ση του μελιού της Θάσου οφεί­λε­ται στο μυρω­δά­το μενού των μελισ­σών που τρυ­γούν τα υπέ­ρο­χα βότα­να της Θασί­τι­κης γης. Συνή­θως χρη­σι­μο­ποιεί­ται για να απο­γειώ­σει παρα­δο­σια­κά γλυ­κά όπως το καρυ­δά­κι, το συκα­λά­κι και το θασί­τι­κο σαραγλί.

9ος Ανακαλύψτε το …δικό σας νησί

Η Θάσος έχει αστεί­ρευ­τες και απί­στευ­τες ομορ­φιές. Σε κάθε στρο­φή του δρό­μου ο επι­σκέ­πτης ανα­κα­λύ­πτει και μια εντυ­πω­σια­κή παρα­λία. Μπο­ρεί να μην περι­γρά­φε­ται στους του­ρι­στι­κούς οδη­γούς, ούτε να δια­φη­μί­ζε­ται από τους ντό­πιους. Είναι όμως η παρα­λία που ανα­κα­λύ­πτει ο επι­σκέ­πτης: η δική του παρα­λία και τη συν­δυά­ζει με την καλο­και­ρι­νή εξόρ­μη­σή του, έναν όμορ­φο έρω­τα, μια ξεκού­ρα­στη μέρα δίπλα στη θάλασ­σα, μια όμορ­φη ανά­μνη­ση για το Χει­μώ­να που έρχε­ται. Αυτή είναι η Θάσος. Ένα μαγευ­τι­κό νησί με φόντο το μπλε και το πρά­σι­νο που προ­σφέ­ρει θαλασ­σι­νή ηρε­μία αλλά και ορει­νή γοητεία.

Πηγή: ΑΠΕ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο