Θέατρο «Άνεσις»: Ο «Θείος Βάνιας»

Το ιστο­ρι­κό και παγκό­σμια ανα­γνω­ρι­σμέ­νο για τη δρα­μα­τουρ­γι­κή του αξία έργο του Τσέ­χοφ «Θεί­ος Βάνιας» ανε­βαί­νει από τις 14 Νοέμ­βρη, κάθε Δευ­τέ­ρα και Τρί­τη, στο ανα­και­νι­σμέ­νο θέα­τρο «Άνε­σις» (Λ. Κηφι­σί­ας 14, Αμπε­λό­κη­ποι, Τηλ. 2107488881–2), σε σκη­νο­θε­σία Δημο­σθέ­νη Παπα­δό­που­λου, ο οποί­ος επι­στρέ­φει στη σκη­νή και με την ιδιό­τη­τα του ηθο­ποιού μετά από απου­σία επτά χρό­νων, δίπλα στη Θάλεια Ματί­κα και τον Βασί­λη Μπι­σμπί­κη. Τη μετά­φρα­ση και … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Θέα­τρο «Άνε­σις»: Ο «Θεί­ος Βάνιας».