Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θέατρο «ΑΝΕΣΙΣ»- Πολλά υποσχόμενα… «Οικόπεδα με θέα» τη χειμερινή σεζόν

Πρε­μιέ­ρα θα κάνει στις 5 Οκτώ­βρη για τη χει­με­ρι­νή θεα­τρι­κή σεζόν 2022–2023, στο Θέα­τρο «Άνε­σις», το βρα­βευ­μέ­νο με Pulitzer αρι­στούρ­γη­μα του David Mamet «Οικό­πε­δα με θέα», σε σκη­νο­θε­σία Νικο­ρέ­στη Χανιω­τά­κη, με έναν θία­σο σπου­δαί­ων ηθο­ποιών, σε μετά­φρα­ση Αντώ­νη Γαλέ­ου και πρω­τό­τυ­πη μου­σι­κή Γιάν­νη Μαθέ.

Το έργο δια­δρα­μα­τί­ζε­ται κατά τις τελευ­ταί­ες μέρες ενός δια­γω­νι­σμού, που έχει επι­βλη­θεί από τα κεντρι­κά γρα­φεία ενός κτη­μα­το­με­σι­τι­κού γρα­φεί­ου μιας μικρής αμε­ρι­κα­νι­κής πόλης.

Οι τέσ­σε­ρις απελ­πι­σμέ­νοι μεσί­τες του γρα­φεί­ου δια­γω­νί­ζο­νται ποιος θα κλεί­σει τις περισ­σό­τε­ρες πωλή­σεις. Ο πρώ­τος νικη­τής θα κερ­δί­σει ένα πολυ­τε­λές αυτο­κί­νη­το, ο δεύ­τε­ρος ένα σετ μαχαί­ρια, ενώ ο τρί­τος και ο τέταρ­τος θα απολυθούν!

Οι ήρω­ες αυτού του ρεα­λι­στι­κού, σκλη­ρού και δηκτι­κού έργου, που είναι συγ­χρό­νως σπα­ρα­κτι­κό και αστείο, κυνη­γούν το δικό τους «αμε­ρι­κα­νι­κό όνει­ρο»! Αντα­γω­νί­ζο­νται μετα­ξύ τους χωρίς ηθι­κούς φραγ­μούς, όλοι ενα­ντί­ον όλων! Θα κάνουν τα πάντα, νόμι­μα ή μη, για να που­λή­σουν τα περισ­σό­τε­ρα ακί­νη­τα, με μότο τη φρά­ση «Πάση θυσία να κλεί­σει η συμ­φω­νία», υπα­κού­ο­ντας στη φιλο­σο­φία τού «που­λάω άρα υπάρχω».

Ο αντα­γω­νι­σμός έχει φθά­σει στο απο­κο­ρύ­φω­μά του και δεν αφή­νει κανέ­να περι­θώ­ριο για ανθρω­πιά και έλεος!

Το θεα­τρι­κό έργο του David Mamet δια­σκευά­στη­κε με μεγά­λη επι­τυ­χία από τον ίδιο για τον κινη­μα­το­γρά­φο το 1992 και με ένα cast διά­ση­μων ηθο­ποιών (Al Pacino, Alex Baldwin, Jack Lemmon, Ed Harris, Kevin Spacey), απέ­σπα­σε δεκά­δες βρα­βεία και διακρίσεις.

Δια­νο­μή:

Σέλη Λεβίν (Μεσί­της): Γιάν­νης Μπέ­ζος. Τζορτζ Αρό­νοφ (Μεσί­της): Αρης Λεμπε­σό­που­λος. Ρίτσαρντ Ρόμα (Μεσί­της): Μάκης Παπα­δη­μη­τρί­ου. Ντέιβ Μος (Μεσί­της): Θανά­σης Κουρ­λα­μπάς. Τζέιμς Λινγκ (Πελά­της): Γιάν­νης Δρα­κό­που­λος. Τζον Ουί­λιαμ­σον (Προϊ­στά­με­νος γρα­φεί­ου): Γερά­σι­μος Σκα­φί­δας. Μπέι­λεν (Αστυ­νο­μι­κός): Μάριος Μαριό­λος.

Εισι­τή­ρια από 15€ — στο viva.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο