Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θέατρο «Εκστάν»: Συνεχίζεται ο θεατρικός μονόλογος «El Che»

Συνε­χί­ζε­ται και τις Παρα­σκευ­ές του Νοέμ­βρη ο θεα­τρι­κός μονό­λο­γος «El Che», στο θέα­τρο «Εκστάν» (Καυ­ταν­τζό­γλου 5, Αθή­να) σε σκη­νο­θε­σία Γιάν­νη Σταματίου.

Ο Βασί­λης Κυριά­κου επι­στρέ­φει με τον ίδιο δυνα­τό μονό­λο­γο, εμπνευ­σμέ­νος από τη σπου­δαία δρά­ση και ζωή του μεγά­λου επα­να­στά­τη της Κού­βας Ερνέ­στο Τσε Γκεβάρα.

Ο Ερνέ­στο Τσε Γκε­βά­ρα ήταν και παρα­μέ­νει ένα ιστο­ρι­κό πρό­σω­πο, σύμ­βο­λο της επα­νά­στα­σης, καθώς η εικό­να του απο­τε­λεί έμβλη­μα αντί­στα­σης, αγώ­να και αυτο­θυ­σί­ας για του­λά­χι­στον τρεις γενιές ανθρώ­πων. «Εάν τρέ­μεις από αγα­νά­κτη­ση για κάθε αδι­κία, τότε είσαι σύντρο­φός μου», έλε­γε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο ίδιος.

Μπο­ρεί να έχουν περά­σει 55 χρό­νια από τον θάνα­τό του, αλλά η φιγού­ρα του Τσε συνε­χί­ζει να «μεγα­λώ­νει» και να εμπνέ­ει τους λαούς στους αγώ­νες τους.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο