Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θέατρο: Η ανατρεπτική «Ηλέκτρα» του Ευριπίδη σε καλοκαιρινή περιοδεία

Συνε­χί­ζε­ται η καλο­και­ρι­νή περιο­δεία της «Ηλέ­κτρας» του Ευρι­πί­δη σε μετά­φρα­ση Στρα­τή Πασχά­λη και σκη­νο­θε­σία Γιώρ­γου Λύρα, με πρω­τα­γω­νί­στρια την Μαρία Κίτσου, ενός πρω­το­πο­ρια­κού και αμφι­λε­γό­με­νου έργου που μαγνη­τί­ζει το ενδια­φέ­ρον του θεα­τή από την πρώ­τη στιγμή.

Ο ποι­η­τής δεν διστά­ζει να παρου­σιά­σει επί σκη­νής τη δική του εκδο­χή του μύθου, με τους ήρω­ές του σε έναν κόσμο ρεα­λι­στι­κής καθη­με­ρι­νό­τη­τας να θέτουν επι­τα­κτι­κά ζητή­μα­τα πάνω στις έννοιες της εκδί­κη­σης, της δικαιο­σύ­νης, της ηθι­κής σύγκρου­σης, του πάθους. Μια noir εκδο­χή του μύθου, μια τρα­γω­δία εκδί­κη­σης αλλά ταυ­τό­χρο­να ένα έργο βαθιά, συγκλο­νι­στι­κά ανθρώπινο.

Όταν η Ηλέ­κτρα παρου­σιά­ζε­ται το 413 π.Χ. η Αθή­να είναι κλο­νι­σμέ­νη από τον μακρό­χρο­νο Πόλε­μο· σε λίγους μήνες θα έρθει και η οδυ­νη­ρή και ταπει­νω­τι­κή ήττα στη Σικε­λι­κή Εκστρα­τεία. Η Ηλέ­κτρα του Ευρι­πί­δη, πρό­δρο­μος των μεγά­λων κει­μέ­νων του ελι­σα­βε­τια­νού θεά­τρου και απαρ­χή του ψυχο­λο­γι­κού θεάτρου,βρίσκεται σε ένα επι­σφα­λές σημείο σύγκλι­σης: εκεί που θεοί και άνθρω­ποι πρέ­πει να ανα­θε­ω­ρή­σουν τον κόσμο τους σε μια επο­χή αμφι­βο­λί­ας και απομυθοποίησης.

Η Ηλέ­κτρα ζει στο περι­θώ­ριο της πόλης και της ζωής, σε έναν ταπει­νω­τι­κό γάμο που της επέ­βα­λαν. Ο Ορέ­στης, επι­κη­ρυγ­μέ­νος από το Παλά­τι, έρχε­ται για να εκδι­κη­θεί τον θάνα­το του πατέ­ρα του και τα δει­νά του ίδιου και της αδελ­φής του, οδη­γη­μέ­νος από τον χρη­σμό του Απόλ­λω­να. Τα δύο αδέλ­φια βάζουν σε εφαρ­μο­γή το σχέ­διό τους για να απο­κα­τα­στή­σουν την τάξη και να απο­δώ­σουν, όπως πιστεύ­ουν, δικαιο­σύ­νη. Η σκο­τει­νή προ­σμο­νή της εκδί­κη­σης και το χρέ­ος που οδη­γεί στη μητρο­κτο­νία θα γεν­νή­σουν τη φρί­κη και όχι τη λύτρω­ση. Για πρώ­τη φορά στον Ευρι­πί­δη, ο φόνος διε­ρευ­νά­ται σε σχέ­ση με τις ψυχο­λο­γι­κές του συνέ­πειες. Η ανα­μέ­τρη­ση με το παρά­δο­ξο της ύπαρ­ξης, τα θυελ­λώ­δη συναι­σθή­μα­τα, η ανα­το­μία του ψυχι­σμού των ηρώ­ων και τα καί­ρια και δια­χρο­νι­κά διλήμ­μα­τα καθι­στούν την Ηλέ­κτρα έργο μονα­δι­κά ανα­τρε­πτι­κό και σύγχρονο.

Συντε­λε­στές της παράστασης:

Πρω­τα­γω­νι­στούν: (με σει­ρά εμφάνισης)

Γεωρ­γός: Γιώρ­γος Δεπάστας
Ηλέ­κτρα: Μαρία Κίτσου
Ορέ­στης: Δημή­τρης Γκοτσόπουλος
Πυλά­δης: Σπύ­ρος Κυριαζόπουλος
Γέρο­ντας : Γιώρ­γος Κωνσταντίνου
Άγγε­λος: Νίκος Λεκάκης
Κλυ­ται­μνή­στρα: Ιώαν­να Μαυρέα
Διό­σκου­ροι: Ιάσο­νας Παπα­ματ­θαί­ου — Αντώ­νης Σταμόπουλος

Χορός: ​(αλφα­βη­τι­κά)

Φανή Απο­στο­λί­δου
​​Κορί­να Θεοδωρίδου
​​Πίνα Κούλογλου
​​Άννα Κωνσταντίνου
​​Γωγώ Παπαϊωάννου
​​Βάσια Χρήστου.

Μετά­φρα­ση: Στρα­τής Πασχάλης
Σκη­νο­θε­σία: Γιώρ­γος Λύρας
Δρα­μα­τουρ­γι­κή συνερ­γα­σία: Ειρή­νη Μουντράκη
Σκη­νι­κά — Κοστού­μια: Απόλ­λων Παπαθεοχάρης
Κίνη­ση: Θανά­σης Ακοκκαλίδης
Μου­σι­κή: Αντώ­νης Παπακωνσταντίνου
Φωτι­σμοί: Αλέ­ξαν­δρος Αλεξάνδρου
Βοη­θός Σκη­νο­θέ­τη: Ανα­στα­σία Πανο­πού­λου φωτο­γρα­φί­ες παρά­στα­σης: Νίκος Ζήκος
Trailer παρά­στα­σης: Άλεξ Κωνσταντινίδης
Poster artwork : Θοδω­ρής Λαλάγκα.

Προ­πώ­λη­ση εισι­τη­ρί­ων στο viva.gr

Επό­με­νοι σταθ­μοί της περιοδείας:

22/7 Αμφι­θέ­α­τρο Σίβη­ρης — Κασ­σάν­δρα Χαλκιδικής,
23/7 Αμφι­θέ­α­τρο Νέων Μου­δα­νιών — Χαλκιδική,
24/7 Αρχαίο Θέα­τρο Δίου — Πιερία,
25/7 Θέα­τρο Πέτρας — Πετρού­πο­λη, Αττική,
27–28/7 Κηπο­θέ­α­τρο Ν. Καζαν­τζά­κης — Ηράκλειο,
29/7 Θέα­τρο “Ερω­φί­λη” — Ρέθυμνο,
30/7 Θέα­τρο Ανα­το­λι­κής Τάφρου — Χανιά,
3/8 Ευρι­πί­δειο Θέα­τρο Σαλαμίνας,
4/8 Αθλη­τι­κό & Πολι­τι­στι­κό Πάρ­κο Νέας Μάκρης — Αττική,
5/8 Θέα­τρο Ορέ­στης Μακρής — Χαλκίδα,
8/8 Αρχείο Θέα­τρο Άργους — Αργολίδα,
9–10/8 Θέα­τρο Κάστρου- Καλαμάτα,
11/8 Θέα­τρο Φλό­κα — Αρχαία Ολυμπία,
12/8 Αρχαία Ήλι­δα — Αμαλιάδα,
13/8 Θέα­τρο «Γ. Παπ­πάς» — Αίγιο Αχαϊα,
20/8 Θέα­τρο Καστρο­μη­νά «Μίκης Θεο­δω­ρά­κης» ‑Χίος,
21–22/8 Κάστρο Μυτι­λή­νης — Σίγρι,
25/8 Θέα­τρο Αλί­κη Βου­γιου­κλά­κη — Βρι­λήσ­σια, Αττική,
26/8 Δημο­τι­κό Θέα­τρο “Αλέ­ξης Μινω­τής” — Αιγά­λεω, Αττική ,
28/8 Θέα­τρο Κρύ­ας — Λιβα­δειά, Βοιωτία,
30/8 Δημο­τι­κό θέα­τρο Ηλιού­πο­λης «Δημή­τρης Κιντής» — Ηλιού­πο­λη, Αττική,
3/9 Faliro Summer Theater (a) — Φάλη­ρο, Αττική,
4/9 Θέα­τρο Βρά­χων Μελί­να Μερ­κού­ρη — Βύρω­νας, Αττική.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο