Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θέατρο «Θησείον»: «Νεκρή Ζώνη» έως το τέλος του Γενάρη

Έως την Κυρια­κή 28 Γενά­ρη θα παρου­σιά­ζε­ται στο θέα­τρο «Θησεί­ον, ένα θέα­τρο για τις τέχνες» το έργο του Χάρολντ Πίντερ «Νεκρή ζώνη» που σκη­νο­θέ­τη­σε ο Κώστας Φιλίπ­πο­γλου, στην και­νού­ρια μετά­φρα­ση του Αντώ­νη Πέρη και σε παρα­γω­γή του Faust. Πρω­τα­γω­νι­στούν: Γιώρ­γος Αρμέ­νης, Αλέ­κος Συσ­σο­βί­της, Αντώ­νης Καρυ­στι­νός, Γιάν­νης Στεφόπουλος.

Φαι­νο­με­νι­κά στη «Νεκρή ζώνη» ένας πετυ­χη­μέ­νος αλκο­ο­λι­κός ποι­η­τής και συγ­γρα­φέ­ας, ο Χιρστ, που ζει σε ένα σπί­τι του βόρειου Λον­δί­νου μαζί με τον οικο­νό­μο — γραμ­μα­τέα του Φόστερ και τον υπη­ρέ­τη — σωμα­το­φύ­λα­κά του Μπριγκς, προ­σκα­λεί έναν απο­τυ­χη­μέ­νο ποι­η­τή, τον Σπού­νερ, που μόλις γνώ­ρι­σε σε μία παμπ, για να συνε­χί­σουν να πίνουν και να μιλή­σουν. Κατά τη διάρ­κεια της νύχτας και της επό­με­νης μέρας, ξετυ­λί­γο­νται ιστο­ρί­ες, ανα­μνή­σεις, παλιές γνω­ρι­μί­ες και κρυ­φές επι­θυ­μί­ες. Όμως σε αυτό το έργο τίπο­τα δεν είναι απο­λύ­τως αλή­θεια και τίπο­τα δεν είναι απο­λύ­τως ψέμα­τα. Το έργο τελειώ­νει με τους ήρω­ες να βρί­σκο­νται εγκλω­βι­σμέ­νοι μέσα στο δωμά­τιο και μέσα στο μυα­λό τους, με την κατά­ρα να μην μπο­ρούν να αλλά­ξουν θέμα!

Σκη­νι­κά — κοστού­μια: Όλγα Μπρού­μα. Βοη­θός σκη­νο­γρά­φου: Σίλια Κόη. Επι­μέ­λεια κίνη­σης: Κατε­ρί­να Φωτιά­δη. Μου­σι­κή επι­λο­γή — Ηχη­τι­κός σχε­δια­σμός: Γιάν­νης Σορώτος.

Παρα­στά­σεις: Τετάρ­τη, Πέμ­πτη, Παρα­σκευή, Σάβ­βα­το, Κυριακή.

Ώρα έναρ­ξης: 21.30.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο