Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θέατρο Ολύμπια: Εντυπωσίασε η Τρίτη Συμφωνία του Ντ. Σοστακόβιτς — Παρών και ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Την Τρί­τη Συμ­φω­νία (Της Πρω­το­μα­γιάς) του σοβιε­τι­κού συν­θέ­τη Ντμί­τρι Σοστα­κό­βιτς είχε την τύχη να απο­λαύ­σει το αθη­ναϊ­κό κοι­νό που παρευ­ρέ­θη­κε στο θέα­τρο Ολύμπια.

Η Συμ­φω­νία παρου­σιά­στη­κε σε πρώ­τη πανελ­λή­νια εκτέ­λε­ση από την Φιλαρ­μό­νια Ορχή­στρα Αθη­νών σε μου­σι­κή διεύ­θυν­ση Βύρω­να Φιδε­τζή. Συμ­με­τεί­χε η Χορω­δία του δήμου Αθη­ναί­ων υπό τη διδα­σκα­λία του Σταύ­ρου Μπερή.

Ο μαέ­στρος Β. Φιδε­τζής ήταν ιδιαί­τε­ρα συγκι­νη­μέ­νος, καθώς μετά από αυτή τη συναυ­λία έχει διευ­θύ­νει και τις 15 Συμ­φω­νί­ες του κορυ­φαί­ου συν­θέ­τη, Ντ. Σοστακόβιτς.

Και το κοι­νό επι­φύ­λα­ξε μια θεα­μα­τι­κή υπο­δο­χή στο κορυ­φαίο αυτό έργο αλλά και τον σπου­δαίο μαέ­στρο και τους μου­σι­κούς της Φιλαρμόνια.

Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ έχει προτεραιότητα τον πολιτισμό

Στη συναυ­λία παρευ­ρέ­θη­κε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, ο οποί­ος συνε­χά­ρη θερ­μά τον μαέ­στρο και τους μου­σι­κούς, ενώ τον υπο­δέ­χτη­κε ο καλ­λι­τε­χνι­κός διευ­θυ­ντής του θεά­τρου Ολύ­μπια, Ολι­βιέ Ντεκοτ.

Ο Δ. Κου­τσού­μπας έκα­νε την εξής δήλωση:

«Το ΚΚΕ δίνει μεγά­λη σημα­σία, μεγά­λο βάρος και έχει προ­τε­ραιό­τη­τα τον πολι­τι­σμό. Σήμε­ρα είμα­στε εδώ, να ακού­σου­με πρώ­τη φορά σε πανελ­λή­νια εκτέ­λε­ση τη σπου­δαία Συμ­φω­νία του Σοστα­κό­βιτς, της Πρω­το­μα­γιάς και άλλα σπου­δαία έργα με τη σπου­δαία διεύ­θυν­ση του μαέ­στρου του Β. Φιδε­τζή. Νομί­ζου­με ότι είναι συμ­βο­λή και η παρου­σία μας εδώ κι άλλων τόσων ανθρώ­πων, για να ενι­σχύ­σου­με πραγ­μα­τι­κά τον πολι­τι­σμό, όλες τις μορ­φές της τέχνης, για­τί έτσι θα δώσου­με πνοή στη νέα γενιά, συνο­λι­κά στον λαό μας. Χωρίς πολι­τι­σμό δεν γίνε­ται τίπο­τα, δεν υπάρ­χει ούτε πολι­τι­κή, ούτε τίποτα».

Παρευ­ρέ­θη­καν ακό­μα τα μέλη του ΠΓ Ελέ­νη Μπέλ­λου, Μάκης Παπα­δό­που­λος και Νίκος Σοφια­νός, καθώς και τα μέλη της ΚΕ, Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, Ελέ­νη Μηλια­ρο­νι­κο­λά­κη, Γιάν­νης Μανου­σο­γιαν­νά­κης, Χρι­στί­να Σκα­λού­μπα­κα και Λου­κάς Ανα­στα­σό­που­λος.

«Ξεχύσου, Επανάσταση, στις πλατείες, εκατομμύρια βήματα μπροστά»

Με την 3η Συμ­φω­νία του ο Σοστα­κό­βιτς συνε­χί­ζει την ανα­ζή­τη­ση των μορ­φών και των εργα­λεί­ων του, ενώ προ­σπα­θεί να απο­τυ­πώ­σει μου­σι­κά τα συντα­ρα­κτι­κά γεγο­νό­τα της μεγά­λης επο­χής του.

Οπως σημεί­ω­νε ο σοβιε­τι­κός κρι­τι­κός, συν­θέ­της και θεω­ρη­τι­κός, Μπό­ρις Ασα­γιεφ, το συγκε­κρι­μέ­νο έργο απο­τε­λεί τη μονα­δι­κή δοκι­μή δια­μόρ­φω­σης ενός και­νού­ριου συμ­φω­νι­κού τύπου που να έχει ως αφε­τη­ρία του τη δυνα­μι­κή της επα­να­στα­τι­κής ρητο­ρι­κής και τον τόνο της επα­να­στα­τι­κής προσωδίας.

Η συμ­φω­νία αυτή που είναι αφιε­ρω­μέ­νη στην Πρω­το­μα­γιά, γρά­φτη­κε το 1929 και παρου­σιά­στη­κε για πρώ­τη φορά από τη Φιλαρ­μο­νι­κή Ορχή­στρα του Λένιν­γκραντ και την Ακα­δη­μαϊ­κή Χορω­δία, στις 21 Γενά­ρη 1930, στην επέ­τειο του θανά­του του Λένιν. Οπως ανέ­φε­ρε ο συν­θέ­της με τη Συμ­φω­νία προ­σπά­θη­σε να μετα­δώ­σει τη γενι­κή ατμό­σφαι­ρα του εορ­τα­σμού της Μέρας της Παγκό­σμιας Εργα­τιάς και να απει­κο­νί­σει την ειρη­νι­κή οικο­δό­μη­ση που συντε­λού­ταν στην πατρί­δα του, την ΕΣΣΔ.

Η ποί­η­ση στο φινά­λε της Συμ­φω­νί­ας είναι του Σεμιόν Κιρσάνοφ:

Ηρθε η ώρα μας!

Ακού­στε, οι προ­λε­τά­ριοι στις φάμπρι­κες και τα συν­δι­κά­τα ένα λόγο.

Εσείς, πυρ­πο­λώ­ντας το παλιό ανάψ­τε μια νέα πραγματικότητα.

Σηκώ­νο­ντας τον ήλιο των κόκ­κι­νων λάβαρων

βρο­ντήξ­τε τα εμβα­τή­ρια στ’ αφτιά μας.

Κάθε Πρω­το­μα­γιά ένα βήμα προς το σοσιαλισμό,

Κάθε Πρω­το­μα­γιά ένα βήμα των τυφε­κιο­φό­ρων ανθρακωρύχων.

Ξεχύ­σου, Επα­νά­στα­ση, στις πλα­τεί­ες, εκα­τομ­μύ­ρια βήμα­τα μπροστά!

Το πρό­γραμ­μα της συναυ­λί­ας συμπλή­ρω­σαν το «Ποι­με­νι­κό του καλο­και­ριού» του Α. Χόνε­γκερ και τρεις μικροί λυρι­κοί κύκλοι ελλη­νι­κών τρα­γου­διών για φωνή και ορχή­στρα των Μ. Ραβέλ, Α. Ντβόρ­ζακ και Κ. Σφα­κια­νά­κη, με σολίστ την Αρτε­μη Μπόγρη.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο