Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θέατρο Πέτρας: Μεγάλη συναυλία για τα 80 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Λοΐζου

Στις 7 Σεπτεμ­βρί­ου, με αφορ­μή τα 80 χρό­νια από τη γέν­νη­ση του Μάνου Λοΐ­ζου, πραγ­μα­το­ποιεί­ται μεγά­λη συναυ­λία — αφιέ­ρω­μα στον αξέ­χα­στο δημιουρ­γό, στο Θέα­τρο Πέτρας στην Πετρούπολη.

Η συνο­λι­κή δισκο­γρα­φία του δεν ξεπερ­νά τα 130 τρα­γού­δια. «Κανέ­να όμως έργο του δεν έμει­νε απαρατήρητο»

Ένας συνει­δη­το­ποι­η­μέ­νος πολί­της, στρα­τευ­μέ­νος καλ­λι­τέ­χνης, που με το τρα­γού­δι του και τη ζωή του έπαιρ­νε θέση στα κοι­νω­νι­κά και πολι­τι­κά ζητή­μα­τα της επο­χής του, απέ­να­ντι στη δικτα­το­ρία, στην κατα­πί­ε­ση, στην αδι­κία, στον κοι­νω­νι­κό ρατσισμό

Ο Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας και ο Βασί­λης Παπα­κων­στα­ντί­νου, στε­νοί φίλοι και συνερ­γά­τες του Μάνου Λοΐ­ζου, θα μας θυμί­σουν με το δικό τους μονα­δι­κό τρό­πο μεγά­λους σταθ­μούς της καλ­λι­τε­χνι­κής δημιουρ­γί­ας του. Τρα­γού­δια σε στί­χους των Λ. Παπα­δό­που­λου, Φ. Λάδη, Γ. Νεγρε­πό­ντη, Δ. Χρι­στο­δού­λου, Κ. Μητρο­πού­λου κ.ά. Μαζί τους θα είναι και ο Μίλ­τος Πασχα­λί­δης ενώ ενώ η Ασπα­σία Στρα­τη­γού ερμη­νεύ­ει προς τιμήν του μεγά­λου δημιουρ­γού μερι­κά από τα ωραιό­τε­ρα τρα­γού­δια του.

Επί σκη­νής έντε­κα εξαι­ρε­τι­κοί σολί­στες μου­σι­κοί θα κατα­θέ­σουν την τέχνη τους απο­δί­δο­ντας τα ηχο­χρώ­μα­τα των τρα­γου­διών του Μάνου με δια­φο­ρε­τι­κό τρό­πο. Την επι­μέ­λεια των ενορ­χη­στρώ­σε­ων έχει ανα­λά­βει ο Γιάν­νης Παπαζαχαριάκης.

Μαζί τους: Γιώρ­γος Παπα­χρι­στού­δης (πιά­νο), Ανδρέ­ας Απο­στό­λου (πιάνο/keyboards), Γιάν­νης Παπα­ζα­χα­ριά­κης (ακου­στι­κή κιθά­ρα), Στέ­φα­νος Δημη­τρί­ου (ντραμς), Γιώρ­γος Μάτσι­κας, Κώστας Γεδί­κης (μπου­ζού­κι), Από­στο­λος Βαλα­ρού­τσος (κιθά­ρες, ακουστική/ηλεκτρική), Μαί­ρη Μπρό­ζη (βιο­λί), Ντί­νος Χατζη­ιορ­δά­νου (ακορ­ντε­όν), Δημή­τρης Μου­τά­φης (μπά­σο), Περι­κλής Αλιώ­πης (τρο­μπέ­τα).

Επι­μέ­λεια ήχου: Πανα­γιώ­της Πετρονικολός.

Επι­μέ­λεια φώτων: Γιάν­νης Δίπλας.

Ώρα έναρ­ξης: 21.00. Ώρα προ­σέ­λευ­σης: 20.00
.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο