Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θέατρο «Τζένη Καρέζη» — Πρεμιέρα: «Ο Δρόμος Περνά από Μέσα»

Το εμβλη­μα­τι­κό έργο του Ιάκω­βου Καμπα­νέλ­λη «Ο Δρό­μος Περ­νά από Μέσα» θα παρου­σια­στεί στο Θέα­τρο «Τζέ­νη Καρέ­ζη», σε σκη­νο­θε­σία του Κώστα Καζάκου.
Η πρε­μιέ­ρα θα δοθεί την Παρα­σκευή 20 Οκτώ­βρη, στις 21.15.

«Ο Δρό­μος Περ­νά από Μέσα» είναι ίσως το πιο ώρι­μο και βαθύ έργο του «πατέ­ρα» του Νεο­ελ­λη­νι­κού Θεάτρου.

Σ’ ένα νεο­κλα­σι­κό αρχο­ντι­κό που καταρ­ρέ­ει, ζουν ο ξεπε­σμέ­νος μεγα­λο­α­στός και η αφο­σιω­μέ­νη οικο­νό­μος του. Εκεί κατα­φθά­νει εξ Ευρώ­πης και ο τεχνο­κρά­της ανι­ψιός και κλη­ρο­νό­μος. Ξαφ­νι­κά εισβάλ­λει ένας πολυ­μή­χα­νος επι­χει­ρη­μα­τί­ας μαζί με την όμορ­φη γυναί­κα του, προ­άγ­γε­λοι μιας ανα­πό­τρε­πτης κατε­δά­φι­σης. Με «κρά­χτη» τις πραγ­μα­τι­κές αντί­κες και την ιστο­ρία του σπι­τιού, θα που­λά­νε πλα­στο­γρα­φη­μέ­να έπι­πλα πατι­να­ρι­σμέ­να με ψεύ­τι­κες ιστο­ρί­ες που μαγεύ­ουν πάντα τους νεό­πλου­τους. Το σχέ­διο μπή­κε σε εφαρ­μο­γή και απο­δί­δει. Ο σκό­ρος όμως κατα­τρώ­ει τις αντί­κες… Το τρα­γού­δι της φθο­ράς κυριαρ­χεί παντού.

Η άγνοια της Ιστο­ρί­ας απο­τε­λεί «ύβριν». Η καται­γί­δα έρχε­ται και θα ανα­τρέ­ψει τα πάντα.

Ο Καμπα­νέλ­λης, ως λογο­τέ­χνης, είναι μάστο­ρας των ανα­τρο­πών. Το έργο τελειώ­νει αρι­στουρ­γη­μα­τι­κά, με τρό­πο ιδιο­φυή και απο­κα­λυ­πτι­κό, που οδη­γεί στη συνειδητοποίηση.

Παί­ζουν με τη σει­ρά που εμφα­νί­ζο­νται: Γιώρ­γος Κυρί­τσης, Γιώρ­γος Δάμπα­σης, Ηλιά­να Μαυ­ρο­μά­τη, Αννα Γερα­λή, Ομη­ρος Πουλάκης.
Σκη­νι­κά — Κοστού­μια: Κατε­ρί­να Καμπανέλλη
Μου­σι­κή σύν­θε­ση — Επι­μέ­λεια: Αλέ­ξαν­δρος Καζάκος
Ημέ­ρες και ώρες παρα­στά­σε­ων: Τετάρ­τη στις 19.00, Πέμ­πτη και Παρα­σκευή στις 21.15, Σάβ­βα­το στις 18.30 και στις 21.15, Κυρια­κή στις 20.00.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες — Κρα­τή­σεις: 2103625520, 2103636144 και 2103644921.
Ηλε­κτρο­νι­κή Προ­πώ­λη­ση: ticketservices.gr. Προ­σφο­ρά 10 ευρώ έως τις 19/10 για όλες τις παραστάσεις.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο