Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θέατρο: «Trio Lumpen — Η Φράουλα», μια εξαιρετική κωμωδία-μάθημα πολιτικής οικονομίας

«Trio Lumpen — Η Φρά­ου­λα». Μια εξαι­ρε­τι­κή θεα­τρι­κή παρά­στα­ση 90 λεπτών που μετα­τρέ­πε­ται σε πραγ­μα­τι­κό μάθη­μα πολι­τι­κής οικο­νο­μί­ας. Μια σκλη­ρή πολι­τι­κή κωμω­δία που δια­πραγ­μα­τεύ­ε­ται την φύση του εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστή­μα­τος, το χαρα­κτή­ρα του πολέ­μου και την ανέ­αη τάση της ανθρω­πό­τη­τας προς τα μπρος.

Στα χρό­νια της παν­δη­μί­ας, όπου το παρόν προ­σο­μοιά­ζει σε απώ­τε­ρο μέλ­λον, όπου ο πόλε­μος προ­κύ­πτει πάλι σαν φυσι­κό φαι­νό­με­νο και το «τέλος της ιστο­ρί­ας» προ­βάλ­λει την ανά­γκη για την αρχή μιας άλλης, τρία lumpen στοι­χεία προ­σπα­θούν να επι­βιώ­σουν στρι­μωγ­μέ­να στις αντι­θέ­σεις του συστήματος.

Οι δύο που­λά­νε την ψυχή τους για τη φρού­δα ελπί­δα της «καβά­τζας». Μεθά­νε με το ελλη­νι­κό «αμε­ρι­κά­νι­κο όνει­ρο» που φορά­ει φου­στα­νέ­λα και καπέ­λο “Uncle Sam” και πιστεύ­ουν πως τους περι­μέ­νει με ανοι­χτές αγκά­λες «αρκεί την κρί­σι­μη στιγ­μή να μην κωλώ­σουν». Ζητιά­νοι, μέλη του παρα­κρά­τους, πιστοί υπή­κο­οι ενός μυστή­ριου αφε­ντι­κού και έτοι­μοι να κάνουν τα πάντα για να δια­τη­ρή­σει τη πορεία του το σάπιο καρά­βι της εξουσίας.

Μαζί τους σέρ­νουν έναν κατ’ επι­λο­γή μου­γκό. Έναν άλα­λο πνευ­στό, που δίνει το σκο­πό, κρα­τά­ει τον ρυθ­μό και παρα­μέ­νει πιστός τους ακό­λου­θος μέχρι το τέλος της «προϊ­στο­ρί­ας».

Τρία lumpen στοι­χεία, δια­σκε­δά­ζο­ντας το τέλ­μα της ζωής τους, «συν­θέ­τουν» μια σκλη­ρή πολι­τι­κή κωμω­δία με γκρο­τέ­σκο στοι­χεία, που δια­πραγ­μα­τεύ­ε­ται τη φύση του συστή­μα­τος, το χαρα­κτή­ρα του πολέ­μου και την αέναη τάση της ανθρω­πό­τη­τας προς τα μπρος.

Πρω­τό­τυ­πο κεί­με­νο: Γιώρ­γος Τσαγκαράκης

Παί­ζουν: Δημή­τρης Κου­φα­λά­κος, Φώτης Λαζά­ρου, Γιώρ­γος Τσαγκαράκης.

Μου­σι­κή: Δημή­τρης Κουφαλάκος.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο