Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θέλει ακόμη για την …Ανάσταση

Προ­σκυ­νώ τη χάρη σου λαέ μου,
σκύ­βω το κεφά­λι στα μαρ­τύ­ριά σου
και θαυ­μά­ζω λαέ μου τα έργα σου.
Ματώ­νεις τη σκέ­ψη σου,
ματώ­νεις τα νύχια σου λαέ μου
για να βγά­λεις τον άρτο τον επιούσιο.
Μιχ. Σταυρακάκης

Η περί­ο­δος των παθών λένε πως τελειώ­νει. Όμως στο τέλος της η Ανά­στα­ση δε θάρ­θει. Το τέλος της δεν είναι Πάσχα. Μια αλλα­γή. Ολα μας λένε ότι η επο­μέ­νη μάς ετοι­μά­ζει ένα νέο «στέ­φα­νον εξ ακανθών».

Πικρή, σκο­τει­νή, ματω­μέ­νη η Δευ­τέ­ρα που επι­φυ­λάσ­σει απ’ άκρη σ’ άκρη της Γης το σύστη­μα που γεν­νά πόλε­μο, εκμε­τάλ­λευ­ση, φτώχεια.

Καλή ανά­στα­ση από τα πάθη που βιώ­νου­με. Καλή Ανά­τα­ση δυνά­με­ων για την πολυ­πό­θη­τη ανά­στα­ση των λαών. Για να κάνου­με παρά­δει­σο τη Γη μας.

Η συντα­κτι­κή ομά­δα και οι συνερ­γά­τες του περιο­δι­κού, απευ­θύ­νου­με τις θερ­μό­τε­ρες ευχές μας.

Τι εδώ είναι Πάσχα. Και το θέλου­με ως το τέλος Πάσχα.
Πάσχα πλα­τύ. Πάσχα τρα­νό σαν την καρ­διά μας.
Πάσχα για οχτρούς. Πάσχα για φίλους. Πάσχα για όλους.
Αγγ. Σικε­λια­νός

Να περά­σου­με όλοι καλά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο