Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θέλει ο… Τσιάρτας να κρυφτεί: «Η σημερινή εύκολα χαρακτηρίζεται και ημέρα της υποκρισίας»

Θέλει ο… Τσιάρ­τας να κρυ­φτεί αλλά οι — ακρο­δε­ξιές — του από­ψεις δεν τον αφήνουν.

Μετά την ιστο­ρι­κή από­φα­ση του Εφε­τεί­ου για τη Χρυ­σή Αυγή, που κρί­νει μετα­ξύ άλλων ένο­χους τους Μιχα­λο­λιά­κο, Λαγό και Κασι­διά­ρη για εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, ο παλαί­μα­χος ποδο­σφαι­ρι­στής Βασί­λης Τσιάρ­τας — περισ­σό­τε­ρο γνω­στός για τα σχό­λια του στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα — δεν κρατήθηκε.

«Η σημε­ρι­νή εύκο­λα χαρα­κτη­ρί­ζε­ται και ημέ­ρα της υπο­κρι­σί­ας» έγρα­ψε στο λογα­ρια­σμό του στο Twitter ο Τσιάρ­τας. Μετά τις αντι­δρά­σεις που προ­κλή­θη­καν από followers του και άλλους χρή­στες του Twitter, ο πρώ­ην ποδο­σφαι­ρι­στής προ­σπά­θη­σε να συμ­μα­ζέ­ψει τα ασυμμάζευτα.

«Ουδέ­πο­τε είχα, έχω ή θα έχω σχέ­ση με τη Χρυ­σή Αυγή. Η ανάρ­τη­ση αφο­ρά τους ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ. Για να τελειώ­νου­με με τις ταμπέ­λες», έγρα­ψε σε νεό­τε­ρη ανάρ­τη­ση του και, λίγο αργό­τε­ρα, συνέ­χι­σε: «Η σημε­ρι­νή από­φα­ση είναι απο­λύ­τως δίκαιη. Μπρά­βο στην Δικαιο­σύ­νη. Οι ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ όμως να μη πανη­γυ­ρί­ζουν που 4.5 χρό­νια δεν έβρι­σκαν αίθουσα».

tsiartas 2

Όσο κι αν προ­σπα­θεί ο Τσιάρ­τας να το σώσει, δεν τα κατα­φέρ­νει. Μια ματιά στις κατά και­ρούς αναρ­τή­σεις του στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα αρκεί για να απο­κα­λύ­ψει την ταύ­τι­ση του με ακρο­δε­ξιές-ρατσι­στι­κές απόψεις.

Γι’ αυτήν την ακρο­δε­ξιά μαύ­ρι­λα θα μεί­νει γνω­στός ο Τσιάρ­τας και όχι για τις όποιες  αθλη­τι­κές ικα­νό­τη­τες είχε κάποτε…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο