Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θέμα αναβολής των εκλογών, λόγω κορονοϊού, θέτει ο Τραμπ

Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τραμπ άφη­σε σήμε­ρα ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο, για πρώ­τη φορά, να ανα­βλη­θούν οι προ­ε­δρι­κές εκλο­γές του Νοεμ­βρί­ου, κάνο­ντας λόγο για κίν­δυ­νο νοθεί­ας που, όπως υπο­στη­ρί­ζει, συν­δέ­ε­ται με την παν­δη­μία της Covid-19.

«Με την ψήφο διά αλλη­λο­γρα­φί­ας (…) οι εκλο­γές του 2020 θα είναι οι πιο ανα­κρι­βείς και οι πιο νόθες στην ιστο­ρία», έγρα­ψε στο Twitter ο Ρεπου­μπλι­κά­νος πρό­ε­δρος. «Θα ήταν πραγ­μα­τι­κή ντρο­πή για τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες», συνέ­χι­σε, και πρό­σθε­σε, θέτο­ντας το ερώ­τη­μα: «Ανα­βο­λή των εκλο­γών μέχρι ο κόσμος να μπο­ρεί να ψηφί­σει κανο­νι­κά και με ασφάλεια;».

ekdoseis atexnos banner4

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο