Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θέμης Αδαμαντίδης: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους — Του ασκήθηκε δίωξη για τρία πλημμελήματα

Τα αδι­κή­μα­τα της ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής βλά­βης, ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής απει­λής και της απλής εξύ­βρι­σης περι­λαμ­βά­νο­νται στην δίω­ξη που άσκη­σε το μεση­μέ­ρι η Εισαγ­γε­λία σε βάρος του τρα­γου­δι­στή Θέμη Αδα­μα­ντί­δη που συνε­λή­φθη χθες έπει­τα από μήνυ­ση που κατέ­θε­σε σε βάρος του η σύντρο­φός του.

Ο τρα­γου­δι­στής, τον οποίο η μηνυ­τή­ρια κατη­γο­ρεί για σωμα­τι­κή βία, οδη­γή­θη­κε μετά τον Εισαγ­γε­λέα, στο Αυτό­φω­ρο Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο, από το οποίο έλα­βε προ­θε­σμία και θα δικα­στεί τη Δευτέρα.

Μέχρι τότε, το δικα­στή­ριο διέ­τα­ξε να παρα­μεί­νει ελεύ­θε­ρος ο καλ­λι­τέ­χνης με τον περιο­ρι­στι­κό όρο να μην πλη­σιά­σει την πρώ­ην σύντρο­φό του σε από­στα­ση μικρό­τε­ρη των 100 μέτρων και να μην έχει καμία επι­κοι­νω­νία μαζί της με κανέ­να τρόπο.

Σημειώ­νε­ται ότι ο τρα­γου­δι­στής κατά την άφι­ξή του στην Ευελ­πί­δων απευ­θύν­θη­κε στους δημο­σιο­γρά­φους με ειρω­νι­κό ύφος λέγο­ντας: «Βρε καλώς τα παι­δά­κια». Απα­ντώ­ντας σε ερώ­τη­ση δημο­σιο­γρά­φου «πώς ήταν το βρά­δυ σας στα κρα­τη­τή­ρια», ο τρα­γου­δι­στής απά­ντη­σε στον ίδιο τόνο «όπως ήταν το δικό σας και καλύτερο».

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο