Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Θέμος Κορνάρος, ο «κουμπάρος» της φτωχολογιάς” — Εκδήλωση τιμής και μνήμης την Τετάρτη 6 Μάη

ProsklisiKornaros

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΗ 2015, στις 7 το από­γευ­μα, στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ «ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» (Ηρώ­ων Πολυ­τε­χνεί­ου 39 και Αρε­τής, Άγιοι Ανάρ­γυ­ροι) τιμού­με τον αγω­νι­στή λογο­τέ­χνη Θέμο Κορ­νά­ρο, τον «κου­μπά­ρο» της φτω­χο­λο­γιάς, ο οποί­ος για τη δρά­ση και τα έργα του γνώ­ρι­σε αμεί­λι­χτους και σκλη­ρούς διωγμούς.

Η εκδή­λω­ση γίνε­ται με αφορ­μή τα τριά­ντα πέντε χρό­νια από το θάνα­τό του και διορ­γα­νώ­νε­ται από τον Δήμο Αγί­ων Αναρ­γύ­ρων Καμα­τε­ρού, τον Σύλ­λο­γο Φιλο­λό­γων Δυτι­κής Αθή­νας και το ηλε­κτρο­νι­κό περιο­δι­κό ΑΤΕΧΝΩΣ.

Δια­βά­στε για τον Θέμο Κορ­νά­ρο (“κλικ” πάνω στους τίτλους):

Βιο­γρα­φι­κά στοι­χεία του Θέμου Κορνάρου
Για το έργο του Θέμου Κορνάρου
«Άγιον Όρος» του Θ. Κορ­νά­ρου (από­σπα­σμα)
Σπι­να­λό­γκα (Διή­γη­μα από το ομώ­νυ­μο έργο του Θέμου Κορνάρου)

Τριά­ντα πέντε χρό­νια από τον θάνα­τό του και πολύ λίγα έχουν γρα­φτεί για αυτόν και το έργο του. Ελά­χι­στα γνω­στό στις νεό­τε­ρες γενιές. Άδι­κο για κάποιον που με το έργο του κήρυ­ξε την πίστη του στο λαό και στους αγώ­νες του. Αυτό που χαρα­κτη­ρί­ζει το έργο του είναι ότι σε και­ρούς δύσκο­λους κήρυ­ξε τη μαχη­τι­κό­τη­τα, την αισιο­δο­ξία, την ελπί­δα, την καλο­σύ­νη, την αγά­πη και την ανθρωπιά.

Themoskornaros

Με αφορ­μή τα τριά­ντα πέντε χρό­νια από το θάνα­τό του ο Δήμος Αγί­ων Αναρ­γύ­ρων Καμα­τε­ρού μαζί με τον Σύλ­λο­γο Φιλο­λό­γων Δυτι­κής Αθή­νας και το ‑ηλε­κτρο­νι­κό- περιο­δι­κό μας (ΑΤΕΧΝΩΣ) τιμού­με τον αγω­νι­στή λογο­τέ­χνη Θέμο Κορ­νά­ρο, τον «κου­μπά­ρο» της φτω­χο­λο­γιάς, ο οποί­ος για τη δρά­ση και τα έργα του γνώ­ρι­σε αμεί­λι­χτους και σκλη­ρούς διωγμούς.

Η εκδή­λω­ση θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΗ 2015, στις 7 το από­γευ­μα, στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ «ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» (Ηρώ­ων Πολυ­τε­χνεί­ου 39 και Αρε­τής, Άγιοι Ανάργυροι)

Χαι­ρε­τι­σμό θα απευ­θύ­νει ο Δήμαρ­χος Αγί­ων Αναρ­γύ­ρων Καμα­τε­ρού Νίκος Σαράντης

Θα μιλή­σουν:

Ηρα­κλής Κακα­βά­νης, Δημο­σιο­γρά­φος – Συγ­γρα­φέ­ας, συνεκ­δό­της του περιο­δι­κού ΑΤΕΧΝΩΣ

Σοφία Μπαρ­δά­νη – Σημα­ντή­ρη, πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου φιλο­λό­γων Δυτι­κής Αθή­νας και μέλος της Επι­τρο­πής Κρί­σε­ως Νέων Μελών της Εται­ρί­ας Ελλή­νων Λογοτεχνών

Αννε­κε Ιωαν­νά­του, φιλό­λο­γος – κρι­τι­κός λογοτεχνίας

Θα χαι­ρε­τί­σουν:

Γιώρ­γος Φαρ­σα­κί­δης, ζωγρά­φος – συγ­γρα­φέ­ας, συνε­ξό­ρι­στος του Θέμου Κορνάρου

Ιφι­γέ­νεια Πανέ­τσου, από­γο­νος του συγγραφέα

-Θα προ­βλη­θεί 5λεπτο ντο­κι­μα­ντέρ για το Στρα­τό­πε­δο Χαϊ­δα­ρί­ου σε επι­μέ­λεια Μαρί­ας Καϋ­με­νά­κη – Ζωής Οικονόμου

-Την εκδή­λω­ση θα «ντύ­σει» μου­σι­κά ο Δημή­τρης Κανέλ­λος με το συγκρό­τη­μά του.

Θα συντο­νί­σει ο Αλέ­κος Πού­λος, ποι­η­τής, πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής Κρί­σε­ως Νέων Μελών της Εται­ρί­ας Ελλή­νων Λογοτεχνών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο