Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θέρμη Θεσσαλονίκης: Κινητοποίηση Σωματείων και φορέων για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας

Δυνα­μι­κή συγκέ­ντρω­ση και πορεία στους δρό­μους της Θέρ­μης πραγ­μα­το­ποί­η­σαν Σωμα­τεία και μαζι­κοί φορείς, απαι­τώ­ντας την υπε­ρά­σπι­ση της υγεί­ας, της ζωής και των δικαιω­μά­των του λαού και την ενί­σχυ­ση του Κέντρου Υγεί­ας Θέρμης.

Να δυνα­μώ­σει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο ο συντο­νι­σμός των σωμα­τεί­ων και των μαζι­κών φορέ­ων, η κοι­νή τους δρά­ση, ο κοι­νός αγώ­νας για όλα όσα έχου­με ανά­γκη, τόνι­σε η Ελέ­νη Μπα­κιρ­λή, μέλος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων του ΑΧΕΠΑ. Να δυνα­μώ­σει η αλλη­λεγ­γύη για ενί­σχυ­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας, με μαζι­κές προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού, με επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα Υγεί­ας, για να καλυ­φθούν άμε­σα τα σημα­ντι­κά κενά σε για­τρούς και νοση­λευ­τές στο Κέντρο Υγεί­ας, με προ­σλή­ψεις μόνι­μου προσωπικού.

Στη συγκέ­ντρω­ση καλού­σαν η Ένω­ση Νοσο­κο­μεια­κών Ιατρών Θεσ­σα­λο­νί­κης, ο Αγρο­το­κτη­νο­τρο­φι­κός Σύλ­λο­γος Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης, η Ομά­δα Γυναι­κών Θέρ­μης (ΟΓΕ), το Σωμα­τείο Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ, το ΣΕΤΗΠ, η Επι­τρο­πή Αγώ­να Εργα­ζο­μέ­νων στο ΕΚΕΤΑ, το Σωμα­τείο Ιδιω­τι­κών Υπάλ­λη­λων, το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων ΚΑΖΙΝΟ, ο Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων ΟΤΑ και Δημο­τι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων, η Ομο­σπον­δία Γονέ­ων Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, ο Σύλ­λο­γος Φίλων Κοι­νω­νι­κού Ιατρεί­ου Αλλη­λεγ­γύ­ης Θέρ­μης και ο «Κεραυ­νός Μονο­πη­γα­δί­ου» — Πολι­τι­στι­κός Σύλ­λο­γος Μονοπηγαδίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο