Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θίοντορ Σβαν, γερμανός φυσιολόγος-ιδρυτής της ιστολογίας

Στις 7 Δεκεμ­βρί­ου 1810 γεν­νιέ­ται ο Θίο­ντορ Σβαν. Γερ­μα­νός φυσιο­λό­γος. Σπού­δα­σε Ιατρι­κή στο Πανε­πι­στή­μιο του Βερο­λί­νου υπό τον καθη­γη­τή Γιχά­νες Μίλερ, δάσκα­λο όλων των μεγά­λων Γερ­μα­νών φυσιο­λό­γων του 19ου αιώ­να. Το 1836 και ενώ συνέ­χι­ζε τις σπου­δές του ανα­κά­λυ­ψε την πεψί­νη, ένα ένζυ­μο αρμό­διο για την πέψη. 

Στη συνέ­χεια προ­χώ­ρη­σε στην παρα­σκευή της πεψί­νης από ζωι­κούς ιστούς. Εγι­νε καθη­γη­τής των Πανε­πι­στη­μί­ων του Λου­βένς και της Λιέ­γης στο Βέλ­γιο. Μελέ­τη­σε τη ζύμω­ση των σακ­χά­ρων και του αμύ­λου και προσ­διό­ρι­σε τις επι­πτώ­σεις σε όλες σχε­δόν τις ζωτι­κές λει­τουρ­γί­ες του ανθρώ­πι­νου οργανισμού. 

Καθιέ­ρω­σε τον όρο «μετα­βο­λι­σμός» για να περι­γρά­ψει τις χημι­κές αλλα­γές που πραγ­μα­το­ποιού­νται στον ζωι­κό ιστό και δια­τύ­πω­σε τις βασι­κές αρχές της εμβρυο­λο­γί­ας. Σε συνερ­γα­σία με τον Ματί­ας Σλέι­ντεν ασχο­λή­θη­καν εντα­τι­κά με την έρευ­να και το 1839 δια­τύ­πω­σαν τη θεω­ρία των κυτ­τά­ρων, σύμ­φω­να με την οποία τα κύτ­τα­ρα είναι τα θεμε­λιώ­δη μόρια των φυτών και των ζώων. 

Ο Σβαν ανα­γνω­ρί­ζε­ται ως ιδρυ­τής της ιστο­λο­γί­ας. Πέθα­νε το 1882.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο