Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θαλάσσιοι οργανισμοί και θαλασσοπούλια «καίγονται» και πεθαίνουν από ασφυξία από το μαζούτ στο Σαρωνικό

Θαλάσ­σιοι οργα­νι­σμοί και θαλασ­σο­πού­λια «καί­γο­νται» και πεθαί­νουν από ασφυ­ξία από το μαζούτ, ενώ η χημι­κή σύστα­ση των νερών καθι­στά απα­γο­ρευ­τι­κή τη θάλασ­σα για τον άνθρω­πο ανα­φέ­ρει ο Δημή­τρης Ιμπρα­ήμ, υπεύ­θυ­νος εκστρα­τειών της Greenpeace μιλώ­ντας για τη σοβα­ρή ρύπαν­ση που προ­κά­λε­σε στις ακτές της Αττι­κής η βύθι­ση του μικρού δεξα­με­νό­πλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ».

Μία Αλκυόνη το πρώτο θύμα της πετρελαιοκηλίδας στον Σαρωνικό

Μία Αλκυό­νη το πρώ­το θύμα της πετρε­λαιο­κη­λί­δας στον Σαρωνικό

«Εξαι­τί­ας του γεγο­νό­τος ότι η ρύπαν­ση έχει μετα­το­πι­στεί σε παρα­λί­ες της Αττι­κής, υπάρ­χει ο κίν­δυ­νος να ξεχα­στεί η Σαλα­μί­να, όπου το πρό­βλη­μα παρα­τη­ρεί­ται σε 1,5χλμ ακτο­γραμ­μής» επι­ση­μαί­νει ο κ. Ιμπρα­ήμ, ενώ μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τονίζει:

«Αναμ­φι­σβή­τη­τα η μόλυν­ση επι­φέ­ρει ένα πλήγ­μα στον του­ρι­σμό αυτή την περί­ο­δο […] από τη στιγ­μή που ολο­κλη­ρω­θούν οι καθα­ρι­σμοί και γίνει μία συστη­μα­τι­κή παρα­τή­ρη­ση των βιο­λο­γι­κών και χημι­κών δει­κτών των υδά­των και των ακτών, του χρό­νου έχου­με τη δυνα­τό­τη­τα να μην αντι­με­τω­πί­ζου­με άμε­σο πρόβλημα».

Για τον κ. Ιμπρα­ήμ μεί­ζον ζήτη­μα απο­τε­λεί η δια­φά­νεια, η παρα­κο­λού­θη­ση, η πλη­ρο­φό­ρη­ση και η συστη­μα­τι­κή συνέ­χι­ση των ερευ­νών μετά την πλή­ρη απορ­ρύ­παν­ση του οικο­συ­στή­μα­τος, αλλά και η από­δο­ση των ευθυ­νών για την οικο­λο­γι­κή κατα­στρο­φή στη λογι­κή «ο ρυπαί­νων πλη­ρώ­νει». Κατα­λή­γο­ντας, κρού­ει τον κώδω­να του κιν­δύ­νου για τις επι­κεί­με­νες εξο­ρύ­ξεις πετρε­λαί­ου στο Ιόνιο, λέγο­ντας «το θέμα δεν είναι αν θα υπάρ­ξει νέο δυστύ­χη­μα αλλά πότε».

«Η πλή­ρης απο­κα­τά­στα­ση του οικο­συ­στή­μα­τος από την πετρε­λαιο­ρύ­παν­ση απαι­τεί πολ­λά χρό­νια», ανα­φέ­ρει ο Γιώρ­γος Παξι­μά­δης, υπεύ­θυ­νος θαλάσ­σιων ερευ­νών του WWF. Όπως τονί­ζει, «οι τοξι­κές επι­πτώ­σεις τόσο για τον άνθρω­πο όσο και για το οικο­σύ­στη­μα είναι άμε­σες, αλλά και χρό­νιες. Παρα­τη­ρεί­ται θάνα­τος από ασφυ­ξία θαλάσ­σιων οργα­νι­σμών της χλω­ρί­δας και της πανί­δας, παρε­μπό­δι­ση της ανά­πτυ­ξης και της ανα­πα­ρα­γω­γής τους, αλλα­γή φυσιο­λο­γί­ας και συμπε­ρι­φο­ράς. Ενώ, μέσω της βιο­συσ­σώ­ρευ­σης τοξι­κές ουσί­ες περ­νά­νε μέσω της δια­τρο­φι­κής αλυ­σί­δας και στον άνθρω­πο. Επι­πλέ­ον, παρα­τη­ρεί­ται εποί­κι­ση του οικο­συ­στή­μα­τος από είδη ξενι­στές, ενώ προ­κα­λεί­ται μία σοβα­ρή ανι­σορ­ρο­πία». Όσον αφο­ρά τον άνθρω­πο, η ρύπαν­ση επη­ρε­ά­ζει οποια­δή­πο­τε παρά­κτια δρα­στη­ριό­τη­τα, σύμ­φω­να με τον κ. Παξιμάδη.

Από την πλευ­ρά του ο πρό­ε­δρος των Φίλων της Φύσης Κώστας Φωτει­νά­κης, και ο Γραμ­μα­τέ­ας του Εξω­ραϊ­στι­κού — Πολι­τι­στι­κού Συλ­λό­γου Ψιλής ‘Αμμου Σαλα­μί­νας, έκα­ναν λόγο για βαριά ρύπαν­ση των ακτών, ενώ μαζί με τις σημα­ντι­κό­τε­ρες περι­βαλ­λο­ντι­κές οργα­νώ­σεις της χώρας δήλω­σαν «παρών» στη συλ­λο­γή και την απο­μά­κρυν­ση των ρύπων μαζούτ στην ακτή της εισό­δου της πόλης των Σεληνίων.

Μάλι­στα, το Ελλη­νι­κό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece στην παρού­σα φάση για την άμε­ση αντι­με­τώ­πι­ση της κατά­στα­σης προ­τεί­νει: να ενι­σχυ­θούν οι δυνά­μεις και τα μέσα συλ­λο­γής και απο­μά­κρυν­σης των ρύπων, το συντο­μό­τε­ρο δυνα­τόν και πάντως πριν από τις βροχές.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο