Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θαλάσσιος καπνός σκέπασε τις Κυκλάδες — Απίστευτες και εντυπωσιακές εικόνες — Δείτε τις φωτό και τα βίντεο

Τοπίο στην ομί­χλη από νωρίς το πρωί της Παρα­σκευ­ής στα περισ­σό­τε­ρα νησιά των Κυκλά­δων που τα κάλυ­ψε …θαλάσ­σιος καπνός. Οι εικό­νες απί­στευ­τες και εντυ­πω­σια­κές. Δεν έλει­ψαν όμως και τα προβλήματα.

Συγκε­κρι­μέ­νεα, δεν πίστευαν στα μάτια τους οι κάτοι­κοι της Σύρου. Όσο μπο­ρού­σαν τέλος πάντων να… δουν εξαι­τί­ας της πυκνής ομί­χλης που εξα­φά­νι­σε την Ερμού­πο­λη και τα χωριά. Η Σύρος ξύπνη­σε σε ένα πυκνό σύν­νε­φο ομί­χλης να έχει σκε­πά­σει πολ­λά σημεία του νησιού.

Αφού πέρα­σε και “εξα­φά­νι­σε” την Σύρο, την Τήνο, την Σαντο­ρί­νη και άλλα κυκλα­δί­τι­κα νησιά, το μεση­μέ­ρι της Παρα­σκευ­ής έφτα­σε και στην Πάρο.

Ξαφ­νι­κά μέσα σε 15 λεπτά η ομί­χλη είχε κατα­πιεί όλο το δυτι­κό τμή­μα της Πάρου και μαζί και το λιμά­νι.  Άρχι­σαν να “εξα­φα­νί­ζο­νται” το λιμά­νι, ο μύλος, το εκκλη­σά­κι του Αγ. Νικο­λά­ου και όλη η παρα­λια­κή οδός, δημιουρ­γώ­ντας μια από­κο­σμη ατμόσφαιρα.

Στην Σύρο, δυο μικρά σκά­φη, τα οποία είχαν απω­λέ­σει τον προ­σα­να­το­λι­σμό τους, με συν­δρο­μή περι­πο­λι­κού σκά­φους του Λιμε­νι­κού κατέ­πλευ­σαν και προ­σέ­δε­σαν ασφα­λώς στο λιμά­νι της Ερμούπολης.

Σιγά σιγά τα καρά­βια ξεπρό­βα­λαν μέσα από την πυκνή ομί­χλη που σκέ­πα­σε το νησί  και ήρθαν να αφή­σουν και να πάρουν κόσμο. Παρό­μοια ήταν η εικό­να στην Σέρι­φο.

omixli1 omixli2 omixli3 omixli4 omixli5 omixli6 omixli7 omixli8

Η ομί­χλη ήταν έντο­νη και σε περιο­χές της Αττι­κής. Στο «Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος» προ­κά­λε­σε προ­βλή­μα­τα σε δύο πτή­σεις με προ­ο­ρι­σμό την Αθή­να, που τελι­κώς προ­σγειώ­θη­καν σε άλλα αερο­δρό­μια. Πρό­κει­ται για τις πτή­σεις Ζυρί­χη — Αθή­να και Μυτι­λή­νη – Αθή­να, οι οποί­ες προ­σγειώ­θη­καν στα αερο­δρό­μια της Θεσ­σα­λο­νί­κης και του Ηρα­κλεί­ου, αντι­στοί­χως. Εν τω μετα­ξύ, το Αιγαίο «κρύ­φτη­κε» από το φαι­νό­με­νο “Sea Smoke”.

Σύμ­φω­να με το forecastweather.gr, είναι ένα και­ρι­κό φαι­νό­με­νο το οποίο ονο­μά­ζε­ται «sea smoke» (θαλάσ­σιος καπνός). Πρό­κει­ται για ειδι­κό τύπο ομί­χλης ορι­ζό­ντιας μετα­φο­ράς, που δημιουρ­γεί­ται εξαι­τί­ας της μεγά­λης δια­φο­ράς της εξω­τε­ρι­κής θερ­μο­κρα­σί­ας σε σχέ­ση με τη θερ­μο­κρα­σία της θάλασ­σας. Συγκε­κρι­μέ­να, ο θαλάσ­σιος αυτός καπνός σχη­μα­τί­ζε­ται όταν πολύ ψυχρός αέρας εισβά­λει από­το­μα πάνω από πολύ θερ­μό­τε­ρη θαλάσ­σια επι­φά­νεια. Οι υδρα­τμοί ψύχο­νται και παρα­μέ­νουν στην επι­φά­νεια του νερού για περισ­σό­τε­ρη ώρα, κάνο­ντας τη θάλασ­σα να μοιά­ζει σαν καζά­νι που βράζει…

che guevara 008

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο