Θανάσης Βέγγος: Στη γαλέρα της ζωής μου τράβηξα άγριο κουπί

Σαν σήμε­ρα 29 Μαΐ­ου του 1927 γεν­νή­θη­κε στο Νέο Φάλη­ρο ο Θανά­σης Βέγ­γος. Ενας από τους πιο αγα­πη­τούς ηθο­ποιούς — για όσους τον χάρη­καν στο θέα­τρο, στο κινη­μα­το­γρά­φο και στην τηλε­ό­ρα­ση – και αγα­πη­τός από όσους τον γνώ­ρι­σαν. Αυθε­ντι­κά λαϊ­κός άνθρω­πος, αγω­νί­στη­κε, έζη­σε, βιο­πά­λε­ψε και δημιούρ­γη­σε σαν γνή­σιο τέκνο του λαού. Και πάντα με μονα­δι­κή … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Θανά­σης Βέγ­γος: Στη γαλέ­ρα της ζωής μου τρά­βη­ξα άγριο κου­πί.