Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θανάσης Κοκονάς: Το υπουργείο Παιδείας να αναλάβει την ευθύνη για τις σχολικές εκδρομές (VIDEO)

Στο περι­στα­τι­κό με τη φωτιά που εκδη­λώ­θη­κε χθες, λίγο μετά την έξο­δο της Εγνα­τί­ας προς το Μέτσο­βο, σε πούλ­μαν που μετέ­φε­ρε 52 μαθη­τές από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, ανα­φέρ­θη­κε ο Θανά­σης Κοκο­νάς, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Γονέ­ων Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, μιλώ­ντας το πρωί της Δευ­τέ­ρας στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό «Open TV».

Ο Θ. Κοκο­νάς σημεί­ω­σε ότι το περι­στα­τι­κό επι­βε­βαιώ­νει τους φόβους και τις αγω­νί­ες των γονιών για τους όρους με τους οποί­ους γίνο­νται οι εκδρο­μές, τονί­ζο­ντας πως όταν οι έλεγ­χοι από την Τρο­χαία γίνο­νται οπτι­κά, είναι επό­με­νο να σημειώ­νο­νται τέτοια ατυ­χή­μα­τα, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας ότι ανά­λο­γα περι­στα­τι­κά είχαν συμ­βεί τον Δεκέμ­βρη του 2022 αλλά και πριν δύο χρό­νια σε λεω­φο­ρεία στη Θέρμη.

Κατα­λή­γο­ντας, υπο­γράμ­μι­σε την ανά­γκη οι έλεγ­χοι να αυξη­θούν και να είναι πιο σχο­λα­στι­κοί, ενώ κατήγ­γει­λε το θολό πλαί­σιο που υπάρ­χει και απαί­τη­σε από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας να ανα­λά­βει ενιαία την ευθύ­νη για τις σχο­λι­κές εκδρομές.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο