Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θανάσης Παφίλης: Καθόλου τυχαία η έξοδος του “Oruc Reis” — Eίμαστε δύσπιστοι πολύ στις εξηγήσεις που δίνονται για το γεγονός

«Καθό­λου τυχαία δεν έγι­νε την ημέ­ρα επε­τεί­ου των Ιμί­ων, χθες, η έξο­δος του “Oruc Reis” και είμα­στε δύσπι­στοι πολύ στις εξη­γή­σεις που δίνο­νται για το γεγο­νός», τόνι­σε ο Θανά­σης Παφί­λης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του Κόμ­μα­τος, μιλώ­ντας σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι στην ΕΡΤ 1. Το θέμα πρέ­πει να το δού­με ενταγ­μέ­νο στις συνο­λι­κό­τε­ρες εξε­λί­ξεις στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή, πρό­σθε­σε και επι­σή­μα­νε ότι η Τουρ­κία κλι­μα­κώ­νει την επι­θε­τι­κό­τη­τα απέ­να­ντι στη χώρα μας.

«Η επι­κίν­δυ­νη κλι­μά­κω­ση της κατά­στα­σης στην περιο­χή καταρ­ρί­πτει, ξεφτι­λί­ζει το επι­χεί­ρη­μα των εκά­στο­τε κυβερ­νή­σε­ων ότι αν είμα­στε με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, ότι αν είμα­στε “καλά παι­διά” ένα­ντι των ισχυ­ρών, αν τους δίνου­με νέες βάσεις, όπως με την επαί­σχυ­ντη συμ­φω­νία, τότε θα προ­στα­τευ­τού­με από την Τουρ­κία», πρόσθεσε.

Όπως τόνι­σε, «η χώρα μας όχι μόνο δεν προ­στα­τεύ­ε­ται από τη συμ­φω­νία Ελλά­δας — ΗΠΑ για τις βάσεις, αλλά συμ­με­τέ­χει και κλι­μα­κώ­νει την εμπλο­κή της στα επι­κίν­δυ­να ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια». «Αυτή η εμπλο­κή της Ελλά­δας πρέ­πει να στα­μα­τή­σει», υπο­γράμ­μι­σε ο Θ. Παφίλης.

Σε άλλο σημείο της συνέ­ντευ­ξής του είπε ότι «το ΚΚΕ λέει ότι η Ελλά­δα πρέ­πει να υπε­ρα­σπί­σει τα κυριαρ­χι­κά της δικαιώ­μα­τα παντού και δεν πρέ­πει να κάνει βήμα πίσω. Ούτε να πάει στη Χάγη, για­τί ξέρου­με τι είναι η Χάγη, ούτε να υπο­γρά­ψει κάποιο συνυ­πο­σχε­τι­κό. Αυτό, όμως, χρειά­ζε­ται μια άλλη πολι­τι­κή δια­φο­ρε­τι­κή και όχι πολι­τι­κή που υπη­ρε­τεί τα συμ­φέ­ρο­ντα και των Ελλή­νων μεγα­λο­καρ­χα­ριών που παίρ­νουν μέρος και θέλουν να πάρουν μέρος στο μοί­ρα­σμα στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή και βέβαια των πολε­μι­κών σχε­δί­ων του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ».

Ερω­τη­θείς σχε­τι­κά με το «πλω­τό φράγ­μα» στο Αιγαίο είπε ότι το ΚΚΕ την καταγ­γέλ­λει ως «απα­ρά­δε­κτη, προ­κλη­τι­κή και θα απο­δει­χθεί και δολο­φο­νι­κή για­τί θα αυξή­σει τους πνιγ­μέ­νους, τα ναυά­για και τον τζί­ρο των δου­λε­μπό­ρων για­τί δεν μπο­ρείς να φρά­ξεις όλο το Αιγαίο».

Σε ότι αφο­ρά τις εξε­λί­ξεις στο ποδό­σφαι­ρο, έθε­σε το ερώ­τη­μα για­τί δεν γίνε­ται δεκτή η πρό­τα­ση του ΚΚΕ, ως ένα μέτρο για το “τώρα”, να «πάνε οι ΠΑΕ στο υπουρ­γείο Ανά­πτυ­ξης, όπως όλες οι ανώ­νυ­μες εται­ρεί­ες και τις κρα­τούν εκτός με όλα αυτά τα προ­νό­μια» και υπο­γράμ­μι­σε, κυρί­ως, ότι η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του φίλα­θλου κόσμου «δεν πρέ­πει να συντα­χθεί πίσω από κανέ­να επι­χει­ρη­μα­τία και διά­φο­ρα συμ­φέ­ρο­ντα που δεν έχουν καμία σχέ­ση με την αγά­πη του για το ποδόσφαιρο».

Ερω­τη­θείς, σχε­τι­κά, είπε ότι Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ έχουν την ίδια στρα­τη­γι­κή και πρό­σθε­σε, μετα­ξύ άλλων, ότι «το να παρι­στά­νεις τώρα στην αντι­πο­λί­τευ­ση ότι ξανα­θυ­μή­θη­κε την αρι­στε­ρά, ενώ έχεις κυβερ­νή­σει είναι κοροϊ­δία απέ­να­ντι στον κόσμο. Άλλω­στε και σήμε­ρα δεν έχει αλλά­ξει. Λέει ότι είναι μονό­δρο­μος η Ε.Ε., ειναι μονό­δρο­μος ο καπι­τα­λι­σμός, είναι μονό­δρο­μος με τους Αμερικανούς».

Τέλος, απέ­κλει­σε οποια­δή­πο­τε συμ­με­το­χή του ΚΚΕ σε κυβέρ­νη­ση «με όλα τα άλλα κόμ­μα­τα που είναι με την Ε.Ε., το ΝΑΤΟ και κυρί­ως συντρί­βουν τον λαό με την πολι­τι­κή τους όλα αυτά τα χρό­νια» και τόνι­σε ότι «όταν ο λαός μας δώσει τη δυνα­τό­τη­τα, θα είμα­στε έτοι­μοι, θα είμα­στε πρω­το­πό­ροι σε μια λαϊ­κή δια­κυ­βέρ­νη­ση που θα αλλά­ξει ριζι­κά αυτό το βάρ­βα­ρο σύστημα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο