Θαυμάστε το αστικό κράτος τους!

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Έχει γίνει πλέ­ον παρά­δο­ση. Κάθε φορά, οι (αστι­κές) κυβερ­νή­σεις και τα παπα­γα­λά­κια τους επι­στρα­τεύ­ουν τα πιο απί­θα­να επι­χει­ρή­μα­τα, τις πιο γελοί­ες προ­φά­σεις, προ­κει­μέ­νου να δικαιο­λο­γή­σουν την κατά­στα­ση που βιώ­νει ο λαός. Όταν δεν φταί­νε τα «ακραία και­ρι­κά φαι­νό­με­να», φταί­ει η… «έλλει­ψη εξοι­κεί­ω­σης» των πολι­τών στη δια­χεί­ρι­ση τέτοιου είδους φαι­νο­μέ­νων. Σήμε­ρα η … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Θαυ­μά­στε το αστι­κό κρά­τος τους!.