Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θαύμα

Τα 18,5 με 19 δισ. ευρώ θα φτά­σουν τα έσο­δα του Του­ρι­σμού το 2023, ανέ­φε­ρε ο Β. Κικί­λιας στη­ρι­ζό­με­νος σε εκτι­μή­σεις «ειδι­κών». Σίγου­ρα αυτοί που χαί­ρο­νται είναι οι μεγά­λοι ξενο­δο­χεια­κοί και του­ρι­στι­κοί όμι­λοι, που ετοι­μά­ζο­νται για νέα ρεκόρ κερ­δο­φο­ρί­ας. Από την άλλη, οι εργα­ζό­με­νοι και οι λαϊ­κές οικο­γέ­νειες βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­πες με τη σκλη­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα του «του­ρι­στι­κού θαύ­μα­τος». Δεν μας είπε για παρά­δειγ­μα ο πρώ­ην υπουρ­γός αν στις προ­βλέ­ψεις μετρά­ει και τα έσο­δα από τις παραι­τή­σεις εργα­ζο­μέ­νων στην Κρή­τη, που δεν θα αντέ­ξουν τη δου­λειά και για να απο­χω­ρή­σουν θα πρέ­πει να πλη­ρώ­σουν «ποι­νι­κή ρήτρα» 5.000 ευρώ που επέ­βα­λε η εργο­δο­σία. Επί­σης, δεν μας έκα­νε προ­βλέ­ψεις για το πόσοι δεν θα πάνε δια­κο­πές και φέτος (του­λά­χι­στον τα μισά λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά) λόγω του τερά­στιου κόστους μετα­κί­νη­σης, δια­μο­νής κ.ά. Πίσω από τη βιτρί­να του του­ρι­σμού, κρύ­βο­νται η άγρια εκμε­τάλ­λευ­ση χιλιά­δων εργα­ζο­μέ­νων και η αδυ­να­μία εκα­τομ­μυ­ρί­ων λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών να κάνουν έστω και λίγες μέρες δια­κο­πές μακριά από το σπί­τι τους. Κι αυτό μόνο «θαύ­μα» δεν το λες…

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο