Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση ο Σπ. Δανέλλης

Ο βου­λευ­τής Σπύ­ρος Δανέλ­λης απά­ντη­σε πριν από λίγη ώρα στον Σταύ­ρο Θεο­δω­ρά­κη ότι θα δώσει ψήφο εμπι­στο­σύ­νης κατά τη ψηφο­φο­ρία στη Βου­λή σε αντί­θε­ση με τη γραμ­μή του Ποτα­μιού να μην δεί­ξει τη εμπι­στο­σύ­νη του στη κυβέρ­νη­ση του Α. Τσίπρα.

Κατό­πιν τού­του ανα­μέ­νε­ται η από­φα­ση του επι­κε­φα­λής του Ποτα­μιού αύριο στη Βου­λή για την απο­πο­μπή του κ. Δανέλ­λη από την Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομάδα.

Με ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον ανα­μέ­νε­ται ποια θα είναι η τελι­κή στά­ση του Ποτα­μιού στην επό­με­νη ψηφο­φο­ρία για τη Συμ­φω­νία των Πρε­σπών, μιας και ο αντι­πρό­ε­δρος του κόμ­μα­τος Γ. Μαυ­τω­τάς είχε αφή­σει ανοι­χτό η από­φα­ση να συναρ­τη­θεί από τη στά­ση του κ. Δανέλλη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο