Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Θα είμαστε σαν τον Τσε, σήμερα, αύριο και για πάντα»: Ο πρόεδρος της Κούβας Ντιάζ-Κανέλ για τον Τσε Γκεβάρα

«Θα είμα­στε σαν τον Τσε, σήμε­ρα, αύριο και για πάντα. Μέχρι τη νίκη, για πάντα!» έγρα­ψε σήμε­ρα στον προ­σω­πι­κό του λογα­ρια­σμό στο Twitter ο πρό­ε­δρος της Κού­βας Μιγκέλ Ντιάζ-Κανέλ, με αφορ­μή την συμπλή­ρω­ση 52 χρό­νων από τη δολο­φο­νία του κομ­μου­νι­στή επα­να­στά­τη στη βολι­βια­νή ύπαιθρο.

miguel tweet

Η Κού­βα και σύσ­σω­μος ο λαός της θα τιμή­σει και σήμε­ρα τη μνή­μη του θρυ­λι­κού επα­να­στά­τη, με σει­ρά εκδη­λώ­σε­ων που θα λάβουν χώρα απ’ άκρη σ’ άκρη του νησιού. 

Χιλιά­δες εργά­τες και νεο­λαί­οι, φοι­τη­τές και μαθη­τές, ανα­μέ­νε­ται να πάρουν μέρος σε πορεία μνή­μης που θα ξεκι­νή­σει από το Πανε­πι­στή­μιο «Μάρ­τα Αμπρέ­ου» του Λας Βίγιας και θα κατα­λή­ξει στο Μαυ­σω­λείο του Τσε, στην πόλη της Σάντα Κλάρα. 

Ανά­λο­γες εκδη­λώ­σεις έχουν προ­γραμ­μα­τι­στεί σήμε­ρα και στην παλιά πόλη της Αβάνας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο